Zbraně kategorie D

Kategorie D - "Zbraně nepodléhající registraci"

Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví, držet a případně nosit plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let a nebo právnická osoba.

Ke střelbě z těchto zbraní (včetně používání paintballových a airsoftových zbraní při hrách) musí být určen bezpečný prostor, zajištěn dohled odpovědné osoby nebo musí být takové místo viditelně označeno jako místo, kde probíhá střelba. Vyžaduje se rovněž, aby osoby nacházející se na takovém místě, kde probíhá střelba použily vhodné ochranné pomůcky. Střelba z těchto zbraní je pak zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osob nebo způsobena škoda na majetku.

Přestože se v tomto případě nepoužijí ustanovení zákona o zbraních upravující konkrétní požadavky na zabezpečení zbraní, je držitel zbraně kategorie D povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. Specifické požadavky ohledně skladování střeliva, černého prachu a zápalek ovšem stanoví též i držitelům zbraní kategorie D vyhláška č. 217/2017 Sb. Zákon o zbraních také omezuje množství bezdýmného nebo černého prachu (maximálně 3 kilogramy) a zápalek (maximálně 10 000 kusů), které smí držitel zbraně kategorie D přechovávat; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Převést vlastnictví nebo přenechat zbraň kategorie D nebo střelivo do ní může její držitel opět pouze osobě, která je k jejich držení oprávněna, tedy je starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům (popř. se jedná o právnickou osobu).

 

 

 • historické zbraně,

 •  

   

 • paintballové zbraně, kterými jsou plynové zbraně konstruované pro vystřelování neletální střely určené pro výcvikové, sportovní nebo rekreační účely,
 •  

   

 • plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm (a současně s úsťovou energií střely nepřesahující 16 Joule),
 •  

   

 • expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
 •  

   

 • znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie40) a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
 •  

   

 • zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
 •  

   

 • neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně, a
 •  

   

 • neaktivní střelivo a munice
 •  

   

 • další střelné zbraně neuvedené v kategoriích A, A-I, B, C a C-I (jde o zbytkovou položku, která se vztahuje spíše na teoretickou možnost objevení se zbraně, kterou by nebylo možné zařadit mezi zbylé kategorie zbraní C, např. vyvinutí zbraně zcela nového funkčního principu).

 • © 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

  TOP