Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami poskytování služeb společností strelecka-skola.cz - Martin Fišer. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách www.strelecka-skola.cz, čímž je umožněno všem smluvním stranám jejich uložení či kopírování.

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), Vám sdělujeme, že v souvislosti s činností Střelecké školy Fišer, provádíme zpracování Vašich osobních údajů.

V případě členství, spolupráce a obchodního vztahu se společností, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme. V případě fyzické osoby-firmy jde o osobní údaje fyzické osoby-firmy a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme. V případě fyzické osoby jde o kontaktní informace fyzické osoby.

Jedná se o údaje, které vyplývají z právních povinností k zajištění činnosti asociace, plnění smlouvy nebo objednávky, následnou fakturaci a případné řešení reklamací. Další kategorií údajů jsou kontaktní informace na osoby v oprávněném zájmu zajištění činnosti ČAPLH. 

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

Úvodní ustanovení

1.1

Společnost strelecka-skola.cz - Martin Fišer  vydává v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“), jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi:

Martin Fišer

STRELECKA-SKOLA.CZ

se sídlem Koněvova 316/26. Praha 3

IČ: 87306662

bankovní spojení:

(dále jen jako „Poskytovatel“) na straně jedné 

a

Objednatelem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně druhé

a

popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena a která s ní projevila souhlas

(dále jen jako „Příjemce“) na straně třetí.

1.2

Poskytovatel zajišťuje účast na aktivitách popsaných v nabídce Poskytovatele (dále jen jako „služba“ nebo „služby“) pro Objednatele, popř. Příjemce, na základě nákupu služby u Poskytovatele. Vzhledem k právnímu řádu České republiky se v těchto obchodních podmínkách rozlišuje Objednatel, který je tzv. spotřebitelem a Objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je myšlena osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.3

Objednáním služby Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

1.4

Písemná, emailová nebo telefonická objednávka služeb představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služby specifikované v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) ze strany Poskytovatele vzniká smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, tj. Příjemce, stává se Příjemce oprávněnou osobou z uzavřené smlouvy okamžikem, kdy Příjemce projeví se smlouvou souhlas. Dokud Příjemce neprojeví se smlouvou souhlas, platí smlouva jen mezi Poskytovatelem a Objednatelem; do té doby má právo na plnění z uzavřené smlouvy Objednatel (totéž platí, pokud Příjemce souhlas se smlouvou odepře).

1.5

Na tyto obchodní podmínky je Objednatel upozorněn před vlastním odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy včetně kupní smlouvy.

1.6

Příjemce projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami projevením souhlasu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby. Projevit souhlas s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby a těmito obchodními podmínkami lze jak výslovně, tak konkludentně (souhlas se smlouvou o poskytnutí služby a s těmito obchodními podmínkami projevuje Příjemce například i tím, že použije vystavený certifikát za účelem čerpání služby).

Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem je závazek Poskytovatele zajistit dodání objednaných služeb a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí těchto služeb cenu podle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.strelecka-skola.cz. Předmětem je kurz – školení na zbrojní průkaz.

2.2

Objednávka služeb zaslaná Poskytovateli poštou, telefonicky, osobně (na adrese Koněvova 316/26, Praha 3 Žižkov) nebo emailem představuje návrh Objednatele na odebrání služeb specifikovaných v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených.

Platební podmínky

3.1

Poskytovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby:

platební kartou po internetu přes platební bránu,

v hotovosti při osobním odběru v sídle Provozovatele.

3.2

Při volbě platby platební kartou po internetu bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího.

3.3

Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

Dárkový poukaz

4.1

Poskytovatel je povinen po zaplacení celé objednané služby dodat Objednateli dárkový poukaz, který opravňuje objednanou službu využít. Dárkový poukaz musí obsahovat unikátní kód a datum, do kterého je dárkový poukaz platný, jinak je dárkový poukaz neplatný. Datum platnosti dárkového poukazu jsou tři měsíce od vystavení dárkového poukazu. Za datum vystavení dárkového certifikátu je považován den, kdy je Poskytovateli uhrazena celá cena objednané služby. V případě, že je Objednatelem zvolena platba na dobírku, považuje se za datum vystavení dárkového poukazu den, kdy je dárkový poukaz Poskytovatelem předán České poště nebo kurýrovi za účelem jeho odeslání Objednateli (viz čl. 4 odst. 4.3 těchto obchodních podmínek).

4.2

Spolu s dárkovým poukazem budou Objednateli dodány tyto obchodní podmínky a Dodatečné informace k zážitku (dále jen „dodatečné informace“). Dodatečné informace budou obsahovat především: detailní informace k průběhu objednané služby, počet dní, s jakým předstihem je nutné rezervovat termín čerpání služeb, kontaktní údaje pro rezervaci termínu čerpání služeb, omezení a požadavky na osobu čerpající službu, omezení či nezbytné předpoklady pro čerpání služby apod.

4.3

Dárkový poukaz, tyto obchodní podmínky i dodatečné informace mohou být Objednateli dodány v elektronické podobě (emailem) nebo v tištěné podobě, a to poštou nebo mohou být vyzvednuty Objednatelem osobně v sídle Poskytovatele. V objednávce je Objednatel povinen uvést, jakou formou má dojít k předání dárkového poukazu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací. V případě, že si Objednatel zvolí formu zaslání poštou, či kurýrem, bude k ceně služby, jakož i ke kupní ceně Univerzálního certifikátu připočten poplatek za balné a poštovné, či dopravu kurýrem. 

4.4

V případě ztráty, odcizení či zničení platného tištěného dárkového poukazu je Objednatel (příp. Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití dárkového poukazu neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty. Objednatel (příp. Příjemce) má právo na vydání opisu platného dárkového poukazu, jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas písemně ohlášeno tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci. Vydání opisu dárkového poukazu je zpoplatněno částkou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). 

4.5

Závazek Poskytovatele dodat Objednateli dárkový certifikát, tyto obchodní podmínky a dodatečné informace je splněn jejich doručením do místa dodání. Místem dodání je místo takto uvedené Objednatelem v jeho objednávce. Za doručení dárkového poukazu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací Objednateli se považuje jejich převzetí Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Poskytovatel neodpovídá za převzetí zásilky obsahující dárkový certifikát, tyto obchodní podmínky či dodatečné informace v místě dodání neoprávněnou osobou. Objednatel je povinen svým podpisem potvrdit převzetí dárkového poukazu, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací od dopravce, nebo od Poskytovatele při osobním odběru u Poskytovatele.

4.6

Doba platnosti dárkového poukazu jsou tři měsíce od data jeho vystavení. Poskytovatel může prodloužit dobu platnosti dárkového poukazu na základě písemné žádosti Objednatele (popř. Příjemce) doručené Poskytovateli před dnem ukončení doby platnosti dárkového poukazu. Prodloužení doby platnosti certifikátu o 6 měsíců je zpoplatněno částkou 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu již nelze jeho platnost prodloužit. Dárkový poukaz je po uplynutí doby platnosti neplatný; Objednatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani její části) ani na vydání náhradního dárkového poukazu. 

4.7

Dárkový poukaz je jednorázový a po využití služeb se stává neplatným. 

4.8

Dárkový poukaz je volně přenosný na jinou osobu. Dárkový poukaz je volně přenosný na jinou osobu do chvíle rezervace termínu čerpání služby, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (tj. Objednatele, nebo Příjemce), přičemž převádějící dárkového poukazu je povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, která byla uzavřena s Poskytovatelem. 

4.9

Služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služby; pozdější změna této osoby je možná na základě písemné žádosti zaslané Poskytovateli, a to nejméně 2 dny před dnem, kdy má být služba poskytnuta. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu osoby, které má být služba poskytnuta, požadovanou po rezervaci termínu čerpání služby. 

4.10

Obsah dárkového poukazu a dodatečných informací odpovídá situaci známé v době vydání těchto dokumentů. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět v případě potřeby změny obou dokumentů. Poskytovatel se zároveň zavazuje změny bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli nebo Příjemci.

Poskytnutí služeb

5.1

Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané služby dodat Objednateli dárkový poukaz, tyto obchodní podmínky a dodatečné informace. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat nebo poskytnout objednané služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

5.2

Objednané služby budou poskytnuty osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služeb, a to na základě předložení platného certifikátu. Bez předložení platného certifikátu nemá žádná osoba právo na poskytnutí služby. 

5.3

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem dárkového certifikátu, těchto obchodních podmínek i dodatečných informací. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb (např. věk, zdravotní stav a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v dodatečných informacích. Veškerých služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko.

5.4

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna obstarat si všechny potřebné doklady nutné k poskytnutí služby. Seznam potřebných dokladů bude Poskytovatelem oznámen nejpozději při rezervaci termínu čerpání služeb. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

5.5

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

5.6

Osoba, která čerpá službu, odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci čerpání služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před čerpáním služby.

Rezervace termínu čerpání služeb a místa poskytnutí služby a stornopoplatky

6.1

Objednatel nebo Příjemce je povinen provést rezervaci termínu čerpání služby a místa poskytnutí služby s časovým předstihem, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit (dále jen jako „rezervace“). Rezervaci je nutné provést minimálně 2 dny před samotným dnem čerpáním služby, pokud není uvedeno jinak v dodatečných informacích. Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. 

6.2

Objednatel i Příjemce mají právo bezplatně zrušit termín rezervace nejpozději 2 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby a sjednat náhradní termín v rámci platnosti dárkového poukazu. Poskytovatel se zavazuje, že sjednání náhradního termínu umožní, pokud to bude v možnostech Poskytovatele. 

6.3

Pokud Objednatel nebo Příjemce zruší termín rezervace nejméně 24 hodin před jejím konáním, poskytovatel si ponechá ½ z ceny služby.

6.4

Pokud Objednatel nebo Příjemce zruší termín rezervace do 24 hodin před jejím konáním, poskytovatel si ponechá celou cenu služby.

6.5

Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží cena v plné výši, nejde-li o případ uvedený v následujícím odstavci.

Dojde-li ke změně termínu rezervace na žádost Objednatele nebo Příjemce ve lhůtě kratší než 1 pracovní den včetně před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví k poskytnutí služby ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, a to v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody či vyšší moci, je Objednatel nebo Příjemce povinen sjednat si s Poskytovatelem bez zbytečného odkladu náhradní termín a současně je povinen písemně doložit Poskytovateli nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li Objednatel nebo Příjemce Poskytovateli skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, nebo nedojde-li mezi smluvními stranami smlouvy v případech popsaných v tomto odstavci vůbec k dohodě o změně termínu rezervace, je Poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit; v případě tohoto odstoupení od smlouvy zůstává celá již zaplacená cena služeb Poskytovateli. 

6.6

Poskytovatel má právo zrušit termín rezervace ve lhůtě delší než 1 pracovní den včetně před rezervovaným dnem poskytnutí služby. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta. Tato osoba se zavazuje sjednání náhradního termínu umožnit.

6.7

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 1 pracovní den před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li poskytovatel schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta a uskutečnit službu v náhradním termínu bezplatně, tj. bez nároku na zaplacení ceny služby a Poskytovatel je tedy v takovém případě povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu služeb.

6.8

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 1 pracovní den před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, a to v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody nebo vyšší moci, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín a současně je povinen písemně doložit osobě, které má být služba poskytnuta, nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li Poskytovatel skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, je Objednatel nebo Příjemce oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a Poskytovatel je v případě takového odstoupení od smlouvy povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu služeb.

6.9

Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 15 let, má povinnost zajistit si doprovod osoby starší 18 let, jenž je jejím zákonným zástupcem nezletilého. Pokud je osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V obou výše uvedených případech musí být Objednavatel pod dohledem instruktora Poskytovatele. V opačném případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout.

Odstoupení od smlouvy

7.1

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem). V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem) zůstává veškeré zaplacené plnění Poskytovateli.

7.2

Objednatel (příp. Příjemce) má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

1.        v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Poskytovatelem;

2.        v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách;

3.        Objednatel, který je spotřebitelem, má právo podle odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů nebo ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Poskytovateli nejpozději 14. den od převzetí certifikátu. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Objednatel, který je spotřebitelem odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv (i) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí certifikátu, (ii) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele, (iii) na dodávku zboží upraveného podle přání Objednatele, který je spotřebitelem nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iv) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Objednatel, který je spotřebitelem jejich originální obal, (v) na dodávku novin, periodik a časopisů, (vi) spočívajících ve hře nebo loterii.

7.3

Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do sedmi (7) dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy.

7.4

Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu se smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

Reklamační řád

8.1

Nesplní-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může Objednatel (příp. Příjemce) uplatnit své právo na reklamaci služby u Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna u Poskytovatele písemně (emailem nebo poštou) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

8.2

Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Objednatele (příp. Příjemce). Po uplynutí této lhůty má Objednatel i Příjemce právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby. 

8.3

Poskytovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci, písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Poskytovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

Ochrana a nakládání s osobními údaji

9.1

Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Objednatele i Příjemce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně pro potřeby poskytnutí nebo zprostředkování služeb Poskytovatelem a vystavení dárkového poukazu a nejsou poskytovány třetím osobám.

9.2

Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob využívaní poskytovaných služeb by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

9.3

Objednatel i Příjemce výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty. 

9.4

Objednatel i Příjemce jsou povinni neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

Mimosoudní spory

10.1

Spory vzniklé mezi Poskytovatelem, Příjemcem nebo Objednatelem budou řešeny podle zákona č. 387/2015. Sb v platném znění.

10.2

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, kterým je i Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADRI, štěpánská 15, 12000, Praha 2.

Závěrečná ustanovení

11.1

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v uzavřené smlouvě a v těchto obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem. 

11.2

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2017.


© 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

TOP