testové otázky platné od 30.1.2021

 Aktuální otázky platné od 1.2.2021

ke stažení v pdf zde

T ES TOV É OTÁ Z K Y
KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU
PRAHA 2021
ČÁST I.
OTÁZKY K PROKÁZÁNÍ ZNALOSTI
ZÁKONA O ZBRANÍCH A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYDANÝCH K JEHO PROVEDENÍ
ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ ZBRANĚ
1
Právo nabývat, držet a nosit zbraň vymezené v § 1 odst. 1 zákona o zbraních, jehož přesná
formulace zní: „Právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených
tímto zákonem.“ má následující význam:
A
Umožňuje s jakoukoli zbraní a střelivem nakládat kterémukoli občanovi České republiky,
a to bez ohledu na to, je-li držitelem zbrojního průkazu. Požadavky zákona o zbraních musí
plnit pouze ty fyzické osoby, které mají sice místo pobytu na území České republiky, ale nejsou
jejími občany.
B
Jedná se o ustanovení deklarující hodnotové ukotvení zákona o zbraních a poskytující určitou
oporu pro jeho právní interpretaci. Nakládat se zbraněmi a střelivem lze však pouze v souladu
se zákonem.
C
Jedná se o ustanovení, které brání trestnímu postihu za nakládání se zbraněmi a střelivem
v rozporu se zákonem.
2
Zákon o zbraních a zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících
vnitřní pořádek a bezpečnost
A
jsou synonyma téhož právního předpisu, konkrétně zákona č. 119/2002 Sb.
B
jsou dva odlišné právní předpisy, které na sebe navzájem navazují.
C
jsou dva odlišné právní předpisy, přičemž zákon o zbraních se týká nakládání se zbraněmi
v civilní sféře, zatímco zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících
vnitřní pořádek a bezpečnost upravuje nakládání se zbraněmi pouze u příslušníků
ozbrojených sil.
3
Na zaměstnance poskytovatele bezpečnostních služeb pověřené zajišťováním fyzické
ostrahy státních jaderných zařízení se zákon o zbraních
A
vztahuje pouze tehdy, pokud tak rozhodne Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
B
vztahuje.
C
nevztahuje.
4
Umožní - li mimo jiné stát disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jeho
držení a nevztahuje se na ně zákon o zbraních, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně,
střelivo nebo munici držet podle zákona o zbraních,
vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, a to počínaje dnem bezprostředně následujícím
A
po dni, kdy bylo provedeno komisionální převzetí příjemcem či jeho pověřeným zástupcem.
B
vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí zákon o zbraních.
vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie
C
nebo Ministerstvo vnitra.
5
Místem pobytu zákon o zbraních rozumí
A
adresu dlouhodobého pobytu občana České republiky nebo cizince.
B
adresu trvalého pobytu občana České republiky anebo adresu místa hlášeného pobytu
cizince.
C
adresu dlouhodobého či přechodného pobytu občana České republiky.
6
Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí
poskytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat,
A
a to nejdéle na dobu 10 pracovních dnů.
předložení zbraně na výzvu příslušného útvaru policie ke kontrole Českému úřadu
B
pro zkoušení zbraní a střeliva v případě důvodného podezření na špatný technický stav
zbraně.
C
poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.
7
Pro účely zákona o zbraních se rozumí držením zbraně nebo střeliva mít
A
zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně
ohraničených nemovitostí s ověřeným písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor
nebo nemovitostí, nebo mít zbraň pokud možno nenabitou náboji v zásobníku, nábojové
schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou
v uzavřeném pevném obalu splňujícím technické požadavky stanovené prováděcím právním
předpisem, a to za účelem jejího přemístění z místa na místo.
B
zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně
ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor
nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce,
nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném
obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo.
C
zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř alespoň částečně
ohraničených nemovitostí s písemným souhlasem vlastníka uvedených prostor
nebo nemovitostí, nebo mít zbraň nabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové
komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v pevném obalu
za účelem jejího přemístění z místa na místo.
8
Nošením zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních mimo jiné rozumí
A
mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení.
B
mít zbraň nebo střelivo umístěné v prostoru vymezeném poloměrem 10 metrů kolem dotčené
osoby.
C
mít zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně
ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor
nebo nemovitostí.
9
Nošením zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních mimo jiné rozumí
A
mít u sebe střelivo a nabitou zbraň vně bytových nebo provozních prostor.
B
mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně
nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího
přemístění z bytových prostor na střelnici.
C
mít zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně
ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor
nebo nemovitostí.
10
Podle zákona o zbraních zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též
A
podstatné části zbraní, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra ve spolupráci
s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
B
všechny významné části zbraně, které svým rozhodnutím určí Ministerstvo vnitra
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
C
hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.
11
V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle zákona o zbraních
rozhoduje
A
příslušný útvar policie.
B
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
C
Ministerstvo vnitra.
12
Zbraně zvláště účinné jsou podle zákona o zbraních
A
zbraně s úsťovou energií střely vyšší než 650 J.
B
střelné zbraně ráže 20 mm nebo vyšší určené pro střelbu munice.
C
samočinné zbraně, zákeřné zbraně a střelná nástrahová zařízení.
13
Samočinné zbraně, nejde-li o expanzní zbraně, jsou podle zákona o zbraních zbraně
zařazené mezi
A
zbraně kategorie A.
B
zbraně kategorie C.
C
zbraně kategorie D.
14
Zbraně vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní
charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky,
jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie C.
B
zbraně kategorie A.
C
zbraně kategorie D.
15
Zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně) jsou podle zákona o zbraních zbraně
zařazené mezi
A
zbraně kategorie D.
B
zbraně kategorie B.
C
zbraně kategorie A.
16
Střelná nástrahová zařízení jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie D.
B
zbraně kategorie B.
C
zbraně kategorie A.
17
Palné zbraně nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách
osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů, jsou podle zákona o zbraních
zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie A.
B
zbraně kategorie C.
C
zbraně kategorie D.
18
Plynové zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, jsou podle zákona o zbraních zbraně
zařazené mezi
A
zbraně kategorie A-I.
B
zbraně kategorie A.
C
zbraně kategorie C-I.
19
Zbraně s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu jsou podle zákona o zbraních zbraně
zařazené mezi
A
zbraně kategorie D.
B
zbraně kategorie A, a to bez výjimky.
C
zbraně příslušné kategorie, přičemž tlumič je hlavní částí takové zbraně. Vždy se jedná o zbraň
podléhající registraci.
20
Tlumiče hluku výstřelu jsou podle zákona o zbraních
A
zbraně kategorie C.
B
zbraně kategorie C-I.
C
zbraně kategorie A.
21
Tlumič hluku výstřelu je podle zákona o zbraních
A
jakékoli za tím účelem konstruované úsťové zařízení nebo též jiný předmět zhotovený
z odpovídajícího materiálu, které umožňuje snížit hluk výstřelu, sonický třesk nebo záblesk
vznikající při výstřelu z palné zbraně.
B
zařízení určené pro použití s palnou zbraní a konstruované pro celkové snížení hluku výstřelu
při ostré střelbě, a to včetně snížení hluku výstřelu ve směru střelby.
C
zařízení určené pro použití s palnou zbraní určenou pro střelivo se středovým zápalem,
které umožňuje celkové snížení hluku výstřelu při ostré střelbě, a to alespoň o 15 dB ve směru
střelby a nejvýše o 20 dB v ostatních směrech.
22
Zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů jsou
A
podle zákona o zbraních zařazeny mezi zbraně kategorie C.
B
doplňky zbraní, jejichž nabývání do vlastnictví, držení a nošení zákon o zbraních neupravuje.
C
podle zákona o zbraních zařazeny mezi zbraně kategorie C-I.
23
Střelivo se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou anebo jinou střelou obsahující
aktivní náplně, nejde-li o signální náboje nebo střelivo obsahující pyrotechnický výrobek
podle zákona o pyrotechnice, je podle zákona o zbraních zařazeno mezi
A
zbraně kategorie A.
B
zbraně kategorie A-I.
C
zbraně kategorie D.
24
Samočinné zbraně, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně, jsou podle zákona
o zbraních zbraněmi
A
znehodnocenými.
B
kategorie A-I.
C
kategorie A. Úpravou se nemění kategorie zbraně a zbraň zůstává ve své původní kategorii.
25
Samonabíjecí zbraně pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný
nadlimitní zásobník, jsou podle zákona o zbraních zbraněmi
A
s nimiž je třeba nakládat se zvýšenou opatrností, neboť vložený nadlimitní zásobník může být
nabit střelivem s okrajovým zápalem.
B
kategorie A-I.
C
kategorie C.
26
Střelivo pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení
ranivého účinku je podle zákona o zbraních zařazeno mezi
A
zbraně kategorie A.
B
zbraně kategorie B.
C
zbraně kategorie A-I.
27
Krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně, nejedná-li se o zbraně kategorie A-I,
jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie C.
B
zbraně kategorie A.
C
zbraně kategorie B.
28
Krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem
jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie B.
B
zbraně kategorie C.
C
zbraně kategorie D.
29
Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková
délka je menší než 280 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie C.
B
zbraně kategorie B.
C
zbraně kategorie D.
30
Samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, jsou podle zákona o zbraních
zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie C.
B
zbraně kategorie A.
C
zbraně kategorie B.
31
Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora
mohou dohromady pojmout více než tři náboje avšak méně než 10 nábojů, jsou podle
zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie C.
B
zbraně kategorie D.
C
zbraně kategorie B.
32
Dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora
nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné,
anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji
na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady
pojmout více než 3 náboje, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie C.
B
zbraně kategorie B.
C
zbraně kategorie D.
33
Dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně
je menší nebo rovná 600 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie B.
B
zbraně kategorie C.
C
zbraně kategorie D.
34
Signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 16 mm jsou podle zákona
o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie B.
B
zbraně kategorie C.
C
zbraně kategorie D.
35
Jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková
délka se rovná nebo je větší než 280 mm, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie A.
B
zbraně kategorie C.
C
zbraně kategorie D.
36
Dlouhé zbraně pro střelivo se zápalem typu Lefaucheux, nejde-li o zbraně vyrobené
nejpozději do 31. ledna 1890, jsou podle zákona o zbraních
A
historickými zbraněmi.
B
zbraněmi kategorie C.
C
zbraněmi pro střelivo s okrajovým zápalem.
37
Více než dvouranové nebo opakovací zbraně zkonstruované na principu perkusních
zámkových systémů jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie B.
B
zbraně kategorie A.
C
zbraně kategorie C.
38
Palné zbraně určené pro náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo úsťovou
kinetickou energií střely srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě jsou podle zákona
o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie C-I.
B
zbraně kategorie D.
C
zbraně kategorie C.
39
Zbraně zařazené do kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie, jsou podle zákona o zbraních zbraně
A
kategorie odpovídající původní kategorii zbraně před jejím znehodnocením.
B
kategorie C-I.
C
kategorie D.
40
Elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně
(taser)
podle zákona o zbraních
A
je zbraní kategorie C-I.
B
je zbraní kategorie A.
C
není považován za zbraň.
41
Podle zákona o zbraních jsou zbraněmi kategorie C-I mimo jiné
A
expanzní zbraně, které splňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené
prováděcím právním předpisem.
B
expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů
určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely.
C
expanzní zbraně, které nesplňují požadavky na dovolené výrobní provedení stanovené
prováděcím právním předpisem.
42
Podle zákona o zbraních jsou zbraněmi kategorie C-I mimo jiné
A
jednoranové nebo dvouranové palné zbraně, které byly zkonstruovány do 31. prosince 1890
a jejichž konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových
nebo perkusních zámkových systémů.
B
jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka
se rovná nebo je větší než 280 mm.
C
jednoranové nebo dvouranové palné zbraně určené pro dělené střelivo.
43
Signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm jsou dle zákona o zbraních
zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie C-I.
B
zbraně kategorie B.
C
zbraně kategorie D.
44
Zbraně kategorie C-I jsou podle zákona o zbraních
A
zbraně volně prodejné.
B
zbraně podléhající ohlášení.
C
zbraně, jejichž nabývání, držení a případně nošení je podmíněno držením platného zbrojního
průkazu.
45
Historické zbraně jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie D.
B
zbraně kategorie C.
C
zbraně kategorie B.
46
Jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890
a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových
nebo perkusních zámkových systémů je podle zákona o zbraních zbraň zařazená mezi
A
zbraně kategorie A.
B
zbraně kategorie D.
C
zbraně kategorie C.
47
Plynové zbraně nejvýše ráže 6,35 mm jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie D.
B
zbraně kategorie B.
C
zbraně kategorie C.
48
Poplašná zbraň dovoleného výrobního provedení nebo flobertka s úsťovou energií střely
do 7,5 J, které byly ověřeny a uvedeny na trh před rokem 2021, jsou podle zákona
o zbraních zbraněmi kategorie
A
C-I.
B
D.
C
D-I.
49
Expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů
určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely, jsou podle zákona o zbraních
zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie A.
B
zbraně kategorie D.
C
zbraně kategorie B.
50
Znehodnocené zbraně, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie
a na kterých byly postupem podle prováděcího právního předpisu provedeny takové
nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě, jsou podle zákona o zbraních
zařazené mezi
A
zbraně kategorie D.
B
zbraně kategorie B.
C
zbraně kategorie C.
51
Zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně
vnitřní konstrukci zbraně, jsou podle zákona o zbraních zbraně zařazené mezi
A
zbraně kategorie A.
B
zbraně kategorie D.
C
zbraně kategorie B.
52
Neaktivní střelivo a munice jsou podle zákona o zbraních zařazené mezi
A
zbraně kategorie D.
B
zbraně kategorie A.
C
zbraně kategorie B.
53
Podle zákona o zbraních zbraň, která se stala trvale a nevratně nepoužitelnou ke střelbě
v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu, že uschopnění takové zbraně
ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí zbraně nebo jejich výměně,
A
je zbraní, u které po jejím předložení policii příslušný útvar policie zakáže další použití
ke střelbě a uvede tuto skutečnost do Centrálního registru zbraní. Zbraň musí být ve lhůtě
10 pracovních dnů předložena Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva ke kontrole
identifikačních údajů.
B
jde o neaktivní torzo zbraně.
C
jde o znehodnocenou zbraň.
54
Neaktivní torza zbraní, kterými se rozumí zbraně, které se staly trvale a nevratně
nepoužitelnými ke střelbě v důsledku poškození nebo degradace takového rozsahu,
že uschopnění takové zbraně ke střelbě je vyloučeno, aniž by došlo k výměně hlavních částí
zbraně nebo jejich výměně, jsou podle zákona o zbraních zařazené mezi
A
zbraně kategorie D.
B
zbraně kategorie A.
C
zbraně kategorie B.
55
Podle zákona o zbraních pro sběratelské účely může udělit výjimku pro nabytí do vlastnictví
a držení zbraně kategorie A nebo A-I držiteli zbrojního průkazu skupiny A
A
příslušný útvar policie.
B
Ministerstvo kultury.
C
Ministerstvo obrany.
56
Podle zákona o zbraních policie může udělit výjimku na zbraně kategorie A,
pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a
A
lze ji časově omezit, pokud nebyla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.
B
nelze ji časově omezit.
C
lze ji časově omezit, pokud byla udělena pro sběratelskou nebo muzejní činnost.
57
Žádost o udělení výjimky na zbraně kategorie A se podle zákona o zbraních podává u
A
Ministerstva vnitra.
B
příslušného útvaru policie.
C
Ministerstva obrany.
58
Příslušným útvarem policie zákon o zbraních rozumí
A
krajské ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně
zdržuje, nebo podle místa, na jehož území je uskutečňována převážná část aktivit právnické
osoby.
B
obvodní ředitelství policie příslušné podle místa, na jehož území se fyzická osoba převážně
zdržuje, nebo podle sídla právnické osoby.
C
krajské ředitelství policie příslušné podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla
právnické osoby.
59
Podle zákona o zbraních platnost výjimky udělené pro zbraně kategorie A zaniká, jestliže
A
uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo ten, komu byla výjimka udělena, přestal být
držitelem zbrojního průkazu skupiny A anebo C nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I
nebo J.
B
její držitel dočasně vycestoval z území České republiky na dobu delší než 2 měsíce.
C
jestliže tak rozhodlo Ministerstvo vnitra, a to na základě žádosti podané příslušným krajským
úřadem, na jehož katastrálním území je zbraň kategorie A přechovávána.
60
Výjimka udělená pro zbraně kategorie A bude podle zákona o zbraních odňata
A
pominul-li důvod, pro který byla udělena.
B
nebyla-li držitelem po 5 letech obnovena.
C
nebyla-li držitelem do 3 let obnovena.
61
Nabývat nadlimitní zásobníky za účelem jejich použití v samonabíjecí palné zbrani určené
pro jednotné střelivo se středovým zápalem je držitel zbrojního průkazu oprávněn
A
pouze pro použití ve zbrani, na kterou má takový držitel zbrojního průkazu vydaný průkaz
zbraně, ve kterém je uvedeno, že se jedná o zbraň kategorie A-I.
B
na základě výjimky pro zbraň kategorie A-I nebo na základě výjimky pro nadlimitní zásobníky.
C
po ohlášení nabytí takových nadlimitních zásobníků příslušnému útvaru policie.
62
Výjimku pro nadlimitní zásobníky příslušný útvar policie vydá
A
pouze, je-li žadatel oprávněným držitelem zbraně, která je zbraní kategorie A-I.
B
žadateli za obdobných podmínek jako výjimku pro zbraň kategorie A-I.
C
žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C nebo E alespoň po dobu 3 let.
63
Nadlimitní zásobník, se kterým jeho držitel nakládá na základě výjimky pro nadlimitní
zásobníky, lze v souladu se zákonem použít
A
pouze ve zbrani kategorie A nebo A-I.
B
v jakékoli odpovídající zbrani bez ohledu na její kategorii.
C
pouze v samonabíjecí nebo opakovací zbrani kategorie A-I.
64
Výjimku na zbraň kategorie A-I vydá žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu
příslušné skupiny, ze stanovených důvodů
A
Ministerstvo vnitra.
B
příslušný útvar policie.
C
útvar policie na mezinárodním hraničním přechodu.
65
Podle zákona o zbraních zbraň kategorie B může držitel zbrojního průkazu nabývat
do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě
A
oznámení.
B
povolení.
C
udělení výjimky.
66
Podle zákona o zbraních střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet
a nosit
A
pouze držitel průkazu zbraně nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění
stanovených pro jednotlivé skupiny.
B
pouze držitel udělené výjimky nebo zbrojního průvodního listu v rozsahu oprávnění
stanovených pro jednotlivé skupiny.
C
pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených
pro jednotlivé skupiny.
67
Povolení vlastnit, držet případně rovněž nosit zbraň kategorie B vydá podle zákona
o zbraních
A
Ministerstvo vnitra, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.
B
příslušný obecní úřad, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.
C
příslušný útvar policie, pokud má k tomu žadatel řádný důvod.
68
Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu provozování muzejnictví
nebo sběratelské činnosti vydá podle zákona o zbraních
A
příslušný útvar policie.
B
Ministerstvo kultury.
C
Ministerstvo vnitra.
69
Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu uskutečňování sportovní, lovecké,
kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo přípravy na povolání vydá podle zákona o zbraních
A
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
B
příslušný útvar policie.
C
Ministerstvo vnitra.
70
Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň
kategorie B mimo jiné z důvodu provozování
A
volných živností v oboru zbraní a střeliva.
B
vázaných živností v oboru zbraní a střeliva.
C
koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva.
71
Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zajišťování ostrahy majetku a osob
vydá podle zákona o zbraních
A
příslušný útvar policie.
B
Ministerstvo obrany.
C
Ministerstvo vnitra.
72
Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu zabezpečování úkolů podle
zvláštního právního předpisu, např. zákona o obecní policii, vydá podle zákona o zbraních
A
obecní úřad.
B
příslušný útvar policie.
C
Ministerstvo vnitra.
73
Povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B z důvodu ochrany života,
zdraví nebo majetku vydá podle zákona o zbraních
A
Ministerstvo spravedlnosti.
B
Ministerstvo vnitra.
C
příslušný útvar policie.
74
Platnost povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B zaniká
podle zákona o zbraních
A
jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem průkazu zbraně nebo zbrojního
průvodního listu.
B
jestliže ten, komu bylo povolení uděleno, přestal být držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní
licence.
C
jestliže jeho držitel dočasně opustil Českou republiku.
75
Podle zákona o zbraních platnost povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B zaniká
mimo jiné, není-li využito
A
do 12 měsíců ode dne jeho vydání.
B
do 6 měsíců ode dne jeho vydání.
C
do 1 měsíce ode dne jeho vydání.
76
Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí
A
zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým
zápalem s kapacitou přesahující 15 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou
přesahující 5 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
B
zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým
zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou
přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
C
zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým
zápalem s kapacitou 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou 10 nábojů
v případě dlouhé palné zbraně.
77
Nadlimitním zásobníkem se pro účely zákona o zbraních rozumí
A
zásobník, jehož kapacita je vyšší než 3 náboje, je-li možné jej od zbraně oddělit bez použití
běžně dostupných nástrojů.
B
každý další zásobník, který nabude nebo drží držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo E,
nad limit 10 odnímatelných schránkových zásobníků na každou samonabíjecí palnou zbraň
určenou pro střelivo se středovým zápalem, na kterou má takový držitel zbrojního průkazu
vydán průkaz zbraně. To neplatí, jde-li o nadlimitní zásobníky nabyté držitelem zbrojního
průkazu přede dnem 13. června 2017.
C
zásobník nebo sestava nábojové schránky určené pro palnou zbraň pro střelivo se středovým
zápalem s kapacitou přesahující 20 nábojů v případě krátké palné zbraně nebo s kapacitou
přesahující 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
78
Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň
podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě
nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v uzavřeném obalu.
Viditelně lze zbraň nebo střelivo přepravovat
A
v přímé časové a místní souvislosti s konáním akce nebo prováděním činnosti, jejichž součástí
je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní nebo střelivem a při nichž je držitel zbrojního
průkazu oprávněn zbraň nebo střelivo nosit viditelně.
B
je-li to přípustné z hlediska zvoleného způsobu přepravy; i v případě využití dopravního
prostředku hromadné dopravy se zbraň a střelivo mohou přepravovat viditelně.
C
na základě předchozího souhlasu příslušného útvaru policie.
79
Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie odejme povolení vydané pro nabytí
vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B pro střelivo se středovým zápalem,
pokud držitel takové zbraně má
A
neoprávněně v držení noktovizor.
B
neoprávněně v držení tlumič hluku výstřelu.
C
neoprávněně v držení příslušný nadlimitní zásobník.
80
Předchozí souhlas jiného členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení
tohoto jiného členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem
do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků,
je podle zákona o zbraních povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který
A
je občanem jiného členského státu.
B
je občanem jiného členského státu či rodinným příslušníkem občana jiného členského státu.
C
má místo pobytu v jiném členském státě.
81
Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě,
podle zákona o zbraních
A
není povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1
zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení
pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas
není nezbytný.
B
je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona
o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň
kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není
nezbytný.
C
je povinen předložit v souvislosti s již podanou žádostí o povolení pro zbraň kategorie B
ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních dodatečný souhlas tohoto členského státu
s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom,
že dodatečný souhlas není nezbytný.
82
Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském
státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst.
1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení
pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas
není nezbytný, a to s překladem do jazyka českého. Tento překlad může být vyhotoven
pouze
A
tlumočníkem zapsaným ve společné evropské databázi akreditovaných tlumočníků.
B
tlumočníkem zapsaným v národní databázi členského státu Evropské unie nebo smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.
C
tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
83
Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B
vydáno, příslušný útvar policie podle zákona o zbraních povolení
A
odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob.
B
odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku.
C
odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního
předpisu.
84
Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet
podle zákona o zbraních pouze
A
držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny,
který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie.
B
držitel průkazu zbraně nebo provozovatel střelnice, který je povinen nabytí vlastnictví této
zbraně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu.
C
držitel loveckého lístku, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému
útvaru policie.
85
Podle zákona o zbraních zbraň kategorie C může držitel zbrojního průkazu nosit pouze
A
v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po vydání
povolení.
B
v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po udělení
výjimky.
C
v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci.
86
Podle zákona o zbraních zbraň kategorie C-I může nabývat do vlastnictví a držet
A
pouze držitel zbrojního průkazu.
B
fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, která má místo pobytu na území České republiky
nebo právnická osoba se sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky.
C
fyzická osoba starší 15 let.
87
Policie zajistí podle § 57 zákona o zbraních zbraň kategorie C-I mimo jiné pokud
A
její držitel není držitelem zbrojního průkazu.
B
její držitel byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, který zakládá ztrátu
spolehlivosti podle zákona o zbraních.
C
byl její držitel pravomocně uznán vinným trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 písm. a)
nebo b) zákona o zbraních nebo se u jejího držitele prokáže změna zdravotního stavu,
která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní této kategorie přímé ohrožení
života nebo zdraví.
88
Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně (nejedná-li se o plynovou zbraň kategorie D
nebo paintballovou zbraň) může podle zákona o zbraních nabývat do vlastnictví a držet
nebo nosit fyzická osoba starší
A
16 let způsobilá k právním úkonům.
B
14 let způsobilá k právním úkonům.
C
18 let způsobilá k právním úkonům.
89
Podle zákona o zbraních přenechat plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň
lze též osobě, která dosáhla
A
věku 10 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný
zástupce, opatrovník nebo poručník.
B
věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný
zástupce, opatrovník nebo poručník.
C
věku 16 let; s přenecháním takové zbraně této osobě nemusí udělit souhlas její zákonný
zástupce, opatrovník nebo poručník.
90
Podle zákona o zbraních z historické zbraně lze střílet
A
jen na střelnici registrované u příslušného krajského úřadu; tato zbraň nemusí být označena
platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.
B
jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných
kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou
zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.
C
jen na místě povoleném příslušným obecním úřadem, kde by střelbou nemohlo dojít
k ohrožení života nebo zdraví; tato zbraň nemusí být označena platnou zkušební značkou.
91
Držitel zbraně kategorie D je povinen podle zákona o zbraních zbraň a střelivo do ní
zabezpečit proti
A
korozi a pravidelně ji čistit.
B
zneužití, ztrátě nebo odcizení.
C
technickému zastarání.
92
Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních mimo jiné
A
nesmí zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,
pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní
a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky
za obvyklý a přiměřený povaze dané akce.
B
smí zbraň nosit viditelně pouze na střelnici.
C
smí zbraň nosit viditelně pouze tehdy, pokud obdržel předchozí souhlas příslušného útvaru
policie.
93
Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních nesmí mimo jiné
A
zbraň přepravovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických
nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
B
zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat,
pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových
látek, léků nebo v důsledku nemoci.
C
zbraň přenechat osobě, která není držitelem zbrojního průkazu.
94
Držitel zbraně kategorie D podle zákona o zbraních mimo jiné
A
nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich
držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě.
B
může převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich
držení není oprávněna, a může je takové osobě přenechat.
C
nesmí převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich
držení není oprávněna, ale může je takové osobě přenechat.
95
Doba platnosti zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních
A
10 let a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.
B
5 let a nelze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.
C
3 roky a lze jej vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší
než 3 roky.
96
Zbrojní průkaz vydává podle zákona o zbraních
A
Ministerstvo vnitra na základě žádosti podané fyzickou osobou.
B
příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou.
C
obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou.
97
K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
připojit
A
výpis z Rejstříku trestů.
B
doklad o odborné způsobilosti.
C
doklad o spolehlivosti vystavený příslušným obecním úřadem.
98
K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
A
3 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele.
B
2 fotografie žadatele, které splňují požadavky technického provedení stanoveného
prováděcím právním předpisem.
C
fotografii žadatele, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím
právním předpisem.
99
Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence
přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona
o zbraních povinen předložit žadatel o vydání zbrojního průkazu, který se
A
v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo
území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.
Nemůže-li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat
příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku.
B
v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo
území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel
takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu
§ 17 odst. 3 zákona o zbraních.
C
v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců mimo
území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel
takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra
o prominutí tohoto požadavku.
100
Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu v jiném členském státě,
je povinen podle zákona o zbraních předložit též
A
předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo prohlášení
tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka
českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
B
předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu, pokud je k tomu
vyzván příslušným útvarem policie. Souhlas je nutné předložit s překladem do jazyka českého,
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků či v evropské databázi
akreditovaných tlumočníků.
C
předchozí souhlas vystavený zastupitelským úřadem tohoto členského státu akreditovaným
pro Českou republiku. Pokud je tento souhlas vystaven v anglickém jazyce a příslušný útvar
policie nevznese námitky, není nutné zajišťovat překlad souhlasu do jazyka českého
vyhotovený tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
101
Posudek o zdravotní způsobilosti, který se přikládá dle § 21a zákona o zbraních k přihlášce
ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, nesmí být starší než
A
1 měsíc.
B
3 měsíce.
C
6 měsíců.
102
Doklad o odborné způsobilosti, který se přikládá k žádosti o vydání zbrojního průkazu,
nesmí být podle zákona o zbraních starší než
A
1 rok.
B
2 roky.
C
6 měsíců.
103
Příslušný útvar policie přeruší podle zákona o zbraních řízení o vydání zbrojního průkazu
v případě,
A
že bylo pravomocně podmíněně zastaveno trestní stíhání proti žadateli pro úmyslný trestný
čin nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud
neuplynula zkušební doba nebo lhůta.
B
že proti žadateli bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 zákona o zbraních.
C
že proti žadateli bylo zahájeno správní řízení pro přestupek uvedený v § 23 zákona o zbraních.
104
Příslušný útvar policie vydá podle zákona o zbraních zbrojní průkaz fyzické osobě, která
A
má místo pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku, je způsobilá
k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, je odborně způsobilá, je bezúhonná a spolehlivá.
B
má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu, dosáhla
předepsané věkové hranice trestní odpovědnosti, je odborně způsobilá, je bezúhonná
a spolehlivá.
C
v posledních 5 letech před podáním žádosti nepřetržitě pobývala na území České republiky,
dosáhla předepsaného věku, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně a odborně
způsobilá.
105
Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E vydat jen
osobě
A
starší 21 let.
B
starší 18 let.
C
starší 16 let.
106
Pokud zákon o zbraních nestanoví jinak, lze vydat zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě
A
starší 12 let.
B
starší 21 let.
C
starší 18 let.
107
Zbrojní průkaz skupiny B lze podle zákona o zbraních vydat osobě, která je členem
občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních
nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba a která je starší
A
15 let.
B
14 let.
C
12 let.
108
Zbrojní průkaz skupiny C lze podle zákona o zbraních vydat žáku střední školy
nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka
myslivosti, staršímu
A
15 let.
B
14 let.
C
16 let.
109
Zbrojní průkaz skupiny D lze podle zákona o zbraních vydat žáku střední školy
nebo středního odborného učiliště, pokud v osnovách školy nebo učiliště je zahrnuta výuka
puškařského oboru nebo střeliva, staršímu
A
15 let.
B
16 let.
C
18 let.
110
Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu
posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
A
odborný lékař na základě výsledku lékařské prohlídky.
B
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
C
odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření.
111
Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu
posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
A
oční lékař na základě komplexní diagnostiky zraku, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu
skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní
licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel
pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu
jiných skupin zbrojního průkazu.
B
poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny
D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence;
žádá- li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin, je poskytovatel
pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele také v rozsahu
jiných skupin zbrojního průkazu.
C
odborný lékař na základě výsledku psychologického vyšetření, jde-li o žadatele o vydání
zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem
držitele zbrojní licence; žádá-li tento žadatel také o vydání zbrojního průkazu jiných skupin,
je poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn posoudit zdravotní způsobilost žadatele
také v rozsahu jiných skupin zbrojního průkazu.
112
Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu posuzuje podle zákona
upravujícího poskytování specifických zdravotních služeb mimo jiné
A
poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie na základě příslušného odborného
vyšetření.
B
registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu
skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let.
C
v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B, který je mladší než 15 let,
ošetřující lékař na základě vyjádření školy, jejímž žákem je žadatel.
113
Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou,
jejíž místo a čas konání určuje podle zákona o zbraních
A
zkušební komisař.
B
provozovatel střelnice.
C
příslušný útvar policie.
114
Podle zákona o zbraních teoretická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání
zbrojního průkazu se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje mimo jiné
znalost
A
zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy,
zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.
B
zákona o Policii České republiky a zákona o obecní policii.
C
zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně.
115
Podle zákona o zbraních praktická část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání
zbrojního průkazu se skládá
A
ze zjištění znalosti povelů používaných na střelnici a střelby na pohyblivý nebo pevný cíl.
B
ze zjištění znalosti provozního řádu střelnice a střelby na pohyblivý cíl.
C
ze zjištění znalosti bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl.
116
Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje podle
zákona o zbraních
A
na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, u příslušného útvaru
policie.
B
na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, nebo osobně
u zkušebního komisaře.
C
na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, na střelnici.
117
Pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při teoretické části zkoušky odborné způsobilosti
neuspěl, může se podle zákona o zbraních znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve po uplynutí
A
6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
B
3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
C
1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
118
Podle zákona o zbraních pokud žadatel o vydání zbrojního průkazu při opakování praktické
části zkoušky odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve
po uplynutí
A
6 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
B
3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
C
1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.
119
Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm "prospěl" a v praktické části
zkoušky stupněm "neprospěl" dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb.
A
může praktickou část zkoušky jednou opakovat, a to do jednoho roku ode dne, kdy v praktické
části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“.
B
může praktickou část zkoušky jednou opakovat nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději
2 měsíce ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm "neprospěl".
C
nemůže praktickou část zkoušky opakovat, ale po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného
vykonání zkoušky se může znovu přihlásit ke zkoušce.
120
Pokud se žadatel na opakování praktické části zkoušky nedostaví, má se dle vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. za to,
A
že jeho zkouška byla celkově hodnocena stupněm „prospěl“.
B
že po podání nové přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatel teoretickou část zkoušky
již nevykonává.
C
že jeho zkouška byla celkově hodnocena stupněm "neprospěl".
121
Podle zákona o zbraních náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti
žadatele o vydání zbrojního průkazu, včetně odměny zkušebního komisaře, hradí
A
příslušný útvar policie.
B
jen držitel zbrojní licence.
C
žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.
122
Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který není ke dni podání přihlášky ke zkoušce odborné
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu držitelem zbrojního průkazu
nebo muničního průkazu, je podle zákona o zbraních povinen k přihlášce ke zkoušce
odborné způsobilosti připojit
A
posudek o zdravotní způsobilosti.
B
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.
C
výpis z evidence Rejstříku trestů.
123
Doklad o odborné způsobilosti na úseku zbraní a střeliva vystavený žadateli o vydání
zbrojního průkazu v jiném členském státě podle zákona o zbraních
A
může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné
způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.
B
může žadatel o vydání zbrojního průkazu připojit k žádosti jako náhradu za doklad o odborné
způsobilosti vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních pouze tehdy,
pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
C
není v zákoně o zbraních uveden jako rovnocenná náhrada za doklad o odborné způsobilosti
vydávaný zkušebním komisařem dle § 21 odst. 1 zákona o zbraních.
124
Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné ten, kdo byl pravomocně
uznán vinným
A
trestným činem uvedeným v § 22 odst. 1 zákona o zbraních nebo kdo byl v cizině pravomocně
uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z trestných činů uvedených
v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.
B
z přestupku na úseku zbraní a střeliva uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních
nebo kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům
některého z přestupků uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.
C
z jiného správního deliktu uvedeného v § 22 odst. 1 zákona o zbraních, nebo kdo byl v cizině
pravomocně uznán vinným činem, jehož znaky odpovídají znakům některého z jiných
správních deliktů uvedených v § 22 odst. 1 zákona o zbraních.
125
Za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby podle zákona o zbraních
A
požádá příslušný útvar policie o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.
B
připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku
trestů.
C
připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání písemný souhlas opravňující
příslušný útvar policie požádat o opis z evidence Rejstříku trestů.
126
Podle zákona o zbraních při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby, která je žadatelem
o vydání zbrojního průkazu, příslušný útvar policie k zahlazení odsouzení podle zvláštního
právního předpisu a k jiným případům, v nichž nastává účinek, že se na pachatele hledí,
jako by nebyl odsouzen
A
nepřihlíží.
B
přihlíží.
C
přihlíží pouze tehdy, pokud tak rozhodne Ministerstvo spravedlnosti.
127
Ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno
a dosud neuplynula zkušební doba, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil
A
se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
B
se nepovažuje podle zákona o zbraních za bezúhonného.
C
se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
128
Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá
návykové látky
A
se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
B
se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého.
C
se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
129
Za účelem posouzení spolehlivosti fyzické osoby podle zákona o zbraních
A
je příslušný útvar policie oprávněn vyžádat si opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem
trestů.
B
připojí žadatel o vydání zbrojního průkazu k žádosti o jeho vydání výpis z evidence Rejstříku
trestů.
C
příslušný útvar policie zohlední též skutečnost, že žadatel v minulosti neoprávněně nakládal
s nadlimitními zásobníky.
130
Podle zákona o zbraních žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel
zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie
A
nejméně jeden měsíc a nejdříve 4 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního
zbrojního průkazu.
B
nejméně dva měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního
zbrojního průkazu.
C
nejméně tři měsíce a nejdříve 5 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního
průkazu.
131
Podle zákona o zbraních k žádosti o vydání nového zbrojního průkazu držitel zbrojního
průkazu doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo
A
připojuje.
B
připojuje pouze na žádost příslušného útvaru policie.
C
nepřipojuje.
132
Podle zákona o zbraních vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního
průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti
A
3 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
B
10 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
C
6 let navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.
133
Doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů a doklad obdobný opisu z evidence
přestupků vedené Rejstříkem trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, je podle zákona
o zbraních povinen předložit žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se
A
v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval méně než 6 měsíců
mimo území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka
českého vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
Nemůže- li žadatel takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat
příslušný útvar policie o prominutí tohoto požadavku.
B
v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo
území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel
takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, předloží čestné prohlášení ve smyslu
§ 24 odst. 2 zákona o zbraních.
C
v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu nepřetržitě zdržoval více než 3 měsíce mimo
území České republiky. Cizozemské doklady se předkládají s překladem do jazyka českého
vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Nemůže-li žadatel
takové doklady předložit, protože mu je jiný stát nevydá, může požádat Ministerstvo vnitra
o prominutí tohoto požadavku.
134
Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu
zamítne,
A
nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti
stanovené pro vydání zbrojního průkazu.
B
nebudou-li splněny podmínky osobnostní způsobilosti a bezkonfliktního společenského
chování stanovené pro vydání zbrojního průkazu.
C
nebude-li ke dni podání žádosti splněna podmínka společenské způsobilosti stanovená
pro vydání zbrojního průkazu. Splnění podmínky zdravotní způsobilosti musí žadatel doložit
pouze tehdy, pokud je k tomu písemně vyzván příslušným útvarem policie.
135
K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních žadatel povinen
připojit
A
doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 3 měsíců a 1 fotografii.
B
doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 3 měsíců,
posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 1 měsíce a 1 fotografii.
C
doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší 6 měsíců a 2 fotografie.
136
Ukončil-li držitel zbrojního průkazu pobyt na území České republiky podle zákona o zbraních
A
platnost zbrojního průkazu zaniká ze zákona.
B
příslušný útvar policie platnost zbrojního průkazu pozastaví.
C
příslušný útvar policie rozhoduje o zániku platnosti zbrojního průkazu.
137
Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu podle zákona o zbraních
A
jeho platnost zaniká.
B
příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost.
C
příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.
138
Pokud zbrojní průkaz obsahuje neoprávněně provedené změny, podle zákona o zbraních
A
příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti.
B
příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost.
C
příslušný útvar policie rozhoduje o jeho propadnutí.
139
Pokud zbrojní průkaz obsahuje nesprávné údaje, které nejsou způsobeny z důvodu změny
místa pobytu (např. změna příjmení z důvodu sňatku nebo rozvodu), podle zákona
o zbraních
A
platnost zbrojního průkazu tím není dotčena; po uplynutí platnosti dosavadního zbrojního
průkazu, vydá příslušný útvar policie nový zbrojní průkaz se správnými údaji.
B
příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti; příslušný útvar policie po předložení
fotografie bez žádosti vydá nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního
průkazu.
C
příslušný útvar policie rozhoduje o pozastavení jeho platnosti; příslušný útvar policie vydá
na základě žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti 10 let.
140
Pokud zbrojní průkaz obsahuje nesprávné údaje, které jsou způsobeny z důvodu změny
místa pobytu, podle zákona o zbraních
A
platnost zbrojního průkazu tím není dotčena.
B
příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti; příslušný útvar policie po předložení
fotografie bez žádosti vydá nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního
průkazu.
C
jeho platnost zaniká.
141
Je-li zbrojní průkaz poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena
jeho celistvost, podle zákona o zbraních
A
se jeho platnost zkracuje.
B
příslušný útvar policie rozhoduje o zániku jeho platnosti; příslušný útvar policie po předložení
fotografie bez žádosti vydá nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního
průkazu.
C
platnost průkazu zaniká ze zákona.
142
Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu,
jestliže držitel zbrojního průkazu
A
změnil místo pobytu.
B
pozbyl způsobilost k právním úkonům.
C
pozbyl odbornou způsobilost.
143
Jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl zdravotní způsobilost, rozhodne příslušný útvar
policie podle zákona o zbraních
A
o odnětí zbrojního průkazu.
B
o pozastavení platnosti zbrojního průkazu.
C
o zkrácení platnosti zbrojního průkazu.
144
Existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo ke změně zdravotního
stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může příslušný
útvar policie podle zákona o zbraních
A
vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil
se lékařské prohlídce; nepodrobí-li se držitel zbrojního průkazu nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie lékařské prohlídce, rozhodne
příslušný útvar policie o odnětí zbrojního průkazu.
B
vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil
se lékařské prohlídce; nepodrobí-li se držitel zbrojního průkazu nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie lékařské prohlídce, bude k lékaři
příslušným útvarem policie předveden.
C
vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil
se lékařské prohlídce; držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů
ode dne oznámení výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího
lékaře a předložit příslušnému útvaru policie nový posudek o zdravotní způsobilosti
bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
145
Podle zákona o zbraních existuje-li důvodné podezření, že u držitele zbrojního průkazu došlo
ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní
způsobilosti, může příslušný útvar policie vyzvat držitele zbrojního průkazu, aby se dostavil
ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce.
A
Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře; není však
povinen podrobit se dalším případným odborným vyšetřením.
B
Držitel zbrojního průkazu je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
výzvy příslušného útvaru policie podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře; případně
je povinen se podrobit i dalším potřebným odborným vyšetřením.
C
Držitel zbrojního průkazu není povinen podrobit se lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře,
pokud ještě neuplynuly 3 měsíce od vydání posudku o zdravotní způsobilosti předložené
při podání žádosti o vydání zbrojního průkazu nebo nového zbrojního průkazu.
146
Podle zákona o zbraních, jestliže držitel zbrojního průkazu pozbyl způsobilosti k právním
úkonům, pozbyl zdravotní způsobilost nebo přestal splňovat podmínky bezúhonnosti
podle § 22 zákona o zbraních nebo spolehlivosti podle § 23 zákona o zbraních,
A
držitel zbrojního průkazu je i bez výzvy povinen neprodleně vrátit zbrojní průkaz, průkaz
zbraně i zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie.
B
příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu.
C
platnost zbrojního průkazu zaniká a držitel zbrojního průkazu je povinen neprodleně vrátit
zbrojní průkaz, průkaz zbraně i zbraň příslušnému útvaru policie.
147
Jestliže držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C mladší 18 let nebo skupiny D mladší 21 let
přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4, 5 nebo 6
(tj. členství v občanském sdružení zabývajícím se sportovní střelbou/výuka myslivosti
nebo puškařského oboru nebo střeliva na střední škole nebo středním odborném učilišti),
podle zákona o zbraních
A
příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, neukončil-li držitel zbrojního
průkazu skupiny C nebo D úspěšně příslušný vzdělávací program.
B
skončí platnost zbrojního průkazu.
C
příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu vždy o v případě, že držitel
zbrojního průkazu skupiny C nebo D úspěšně ukončil příslušný vzdělávací program.
148
Jestliže držitel zbrojního průkazu přestal splňovat podmínky bezúhonnosti
nebo spolehlivosti, rozhodne podle zákona o zbraních příslušný útvar policie
A
o zkrácení platnosti zbrojního průkazu.
B
o pozastavení platnosti zbrojního průkazu.
C
o odnětí zbrojního průkazu.
149
Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu podle zákona o zbraních
A
nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně,
zbraně a střelivo neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.
B
má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen zbrojní průkaz odevzdat
příslušnému útvaru policie, je však povinen neprodleně odevzdat zbraně.
C
má odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu není povinen zbrojní průkaz, průkaz zbraně,
zbraň a střelivo neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.
150
Podle zákona o zbraních zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu
objektů této banky
A
nesmí zbraň nosit viditelně.
B
může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.
C
může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
151
Zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B,
na kterou mu bylo uděleno povolení, nebo zbraň kategorie C, je podle zákona o zbraních
oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely držitel zbrojního průkazu
A
skupiny D.
B
skupiny A.
C
skupiny E.
152
Střelivo do zbraně kategorie A, B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky
a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení, je podle zákona o zbraních
oprávněn pro sběratelské účely nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit držitel
zbrojního průkazu
A
skupiny A.
B
skupiny D.
C
skupiny E.
153
Nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla
udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň
kategorie C; případně zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu,
může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního
právního předpisu, držitel zbrojního průkazu
A
skupiny A.
B
skupiny B nebo C.
C
skupiny C-I.
154
Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn
nabývat do vlastnictví, držet, popřípadě nosit střelivo nebo jednotlivé části nábojů do
A
zbraní kategorie A nebo D. Střelivo a jednotlivé části nábojů smí nosit viditelně.
B
zbraní kategorie A-I, B nebo C. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.
C
zbraní kategorie C-I nebo D. Střelivo a jednotlivé části nábojů nesmí nosit viditelně.
155
Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn
při výkonu zaměstnání nebo povolání
A
nosit zbraň kategorie B nebo C, nikoliv všakk zbraň kategorie A nebo A-I, na kterou má jeho
zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž
zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu nemůže nosit
ani střelnici. K této zbrani je oprávněn držet střelivo.
B
nosit zbraň kategorie B, D a E, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně
k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným nebo jinak
instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici. K této zbrani je oprávněn
nosit střelivo.
C
nosit nebo držet zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán
průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, přičemž zbraň s nasazeným
nebo jinak instalovaným tlumičem hluku výstřelu může nosit pouze na střelnici
nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu. K této zbrani
je oprávněn držet nebo nosit i střelivo.
156
Strážník obecní policie podle zákona o zbraních
A
je oprávněn nosit zbraň viditelně při plnění úkolů obecní policie.
B
nesmí zbraň nosit viditelně.
C
může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
157
Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn
při výkonu zaměstnání nebo povolání
A
nosit nejvíce
2 zbraně kategorie B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném; dlouhou zbraň a střelivo do této zbraně smí nosit
viditelně.
B
nosit nejvíce
2 zbraně kategorie A nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném; střelivo do této zbraně smí nosit viditelně.
C
nosit nejvíce 2 zbraně kategorie A, A-I, B nebo C a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti
nebo na místě veřejnosti přístupném; zbraň a střelivo do této zbraně nesmí nosit viditelně.
158
Podle zákona o zbraních zaměstnanec poskytovatele bezpečnostních služeb zajišťující
fyzickou ochranu objektů státních jaderných zařízení
A
nesmí zbraň nosit viditelně.
B
může zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů.
C
může zbraň nosit viditelně, i když neplní své pracovní úkoly.
159
Držitel zbrojního průkazu skupiny E je podle zákona o zbraních oprávněn mimo jiné nabývat
do vlastnictví a držet, popřípadě nosit
A
zbraň kategorie B, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo
vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D.
B
zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie C, na kterou mu bylo
vydáno povolení, nebo zbraň kategorie D.
C
zbraň kategorie A-I, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo
vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C.
160
Držitel zbrojního průkazu skupiny E je podle zákona o zbraních oprávněn mimo jiné nabývat
do vlastnictví
A
střelivo do všech zbraní kategorie B nebo C.
B
střelivo do zbraní kategorie A, B nebo C, které je oprávněn držet, a to po předložení průkazu
zbraně. Toto střelivo je oprávněn nosit, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
C
střelivo pouze do zbraně, kterou je oprávněn držet, a to po předložení průkazu zbraně.
Toto střelivo je oprávněn také držet nebo nosit.
161
Držitel zbrojního průkazu skupiny E je podle zákona o zbraních mimo jiné oprávněn
A
nosit nejvíce 1 zbraň a střelivo do této zbraně; střelivo smí nosit viditelně.
B
nosit nejvíce 2 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně ani střelivo nesmí nosit viditelně.
C
nosit nejvíce 3 zbraně a střelivo do těchto zbraní; zbraně a střelivo smí nosit viditelně,
pokud tak rozhodne příslušný útvar policie.
162
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
A
zabezpečit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C a střelivo podle § 58 zákona o zbraních.
B
zabezpečit zbraň kategorie B, C nebo C-I a střelivo podle § 58 zákona o zbraních.
C
zabezpečit zbraň kategorie A, B, C nebo D a střelivo podle § 58 zákona o zbraních.
163
Držitel zbrojního průkazu podle zákona o zbraních
A
smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze pokud se jedná o použití zbraně
k ochraně života, zdraví nebo majetku.
B
smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze na střelnici registrované u příslušného
krajského úřadu nebo na místě, které bylo ke střelbě schváleno příslušným obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví
nebo majetku.
C
smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle
zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně
života, zdraví nebo majetku.
164
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
A
zabezpečit zbrojní průkaz a doklad o odborné způsobilosti proti zneužití, ztrátě nebo odcizení,
a to uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo ocelové skříně.
B
zabezpečit zbrojní průkaz a průkaz zbraně proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
C
zabezpečit evropský zbrojní pas a zbrojní průkaz proti zneužití, poškození, ztrátě
nebo odcizení, a to uložením do uzamykatelné ocelové skříně splňující požadavky stanovené
prováděcím právním předpisem.
165
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
A
předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, A-I, B nebo C,
střelivo do této zbraně a příslušné doklady.
B
předložit na výzvu Ministerstva vnitra nebo Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva
zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo C, střelivo do této zbraně a příslušné doklady.
C
předložit na výzvu příslušného útvaru policie zbrojní průkaz, zbraň kategorie A, B nebo D,
střelivo do této zbraně a příslušné doklady ke kontrole, zda je používáno rážově odpovídající
střelivo.
166
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
A
neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I,
B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty
nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C odevzdat též průkaz zbraně.
B
neprodleně ohlásit příslušnému útvaru policie ztrátu nebo odcizení zbraně kategorie B, C-I
nebo D, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně; v případě ztráty
nebo odcizení zbraně kategorie B nebo C-I odevzdat též průkaz zbraně.
C
neprodleně ohlásit kterémukoli útvaru policie poškození nebo odcizení zbraně kategorie A,
A- I, B, C, C-I nebo D, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo zbrojní licence; v případě
ztráty nebo odcizení zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D odevzdat též průkaz zbraně.
167
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen provést
u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu nebo průkazu zbraně za nový, pokud
u něho došlo ke změně jména nebo příjmení, do
A
5 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.
B
10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.
C
15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně, a zároveň odevzdat doklady původní.
168
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
A
mít u sebe zbrojní průkaz a zbrojní licenci, jestliže má u sebe zbraň kategorie C-I nebo D
nebo střelivo do této zbraně.
B
mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, A-I, B, C, C-I
nebo D nebo střelivo do této zbraně.
C
mít u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně, jestliže má u sebe zbraň kategorie A, A-I,
B nebo C nebo střelivo do této zbraně.
169
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen odevzdat zbrojní
průkaz
A
do 5 dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně, nebo
střeliva, odevzdá je i s průkazem zbraně.
B
do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti příslušnému útvaru policie; je-li držitelem
zbraně nebo střeliva, odevzdá je i s průkazem zbraně.
C
neprodleně příslušnému útvaru policie; je-li držitelem zbraně nebo střeliva, odevzdá
je i s průkazem zbraně.
170
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen ohlásit
A
do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu
zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
B
do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu
zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně.
C
do 30 dnů příslušnému útvaru policie změnu ráže zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající
za následek změnu kategorie zbraně.
171
Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A až E, chce-li provést změnu ráže
zbraně, opravu nebo úpravu zbraně mající za následek změnu kategorie zbraně, v případě,
že se jedná o úpravu mající za následek vznik zbraně kategorie B,
A
smí tuto úpravu provést až na základě uděleného povolení k nabytí zbraně kategorie B.
B
smí tuto úpravu provést i bez udělení povolení k nabytí zbraně kategorie B, pokud změnu
ohlásí do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie.
C
nesmí tuto úpravu provést, dokud mu nebude udělena výjimka příslušným útvarem policie.
172
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen podrobit se
při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti
přístupném na výzvu
A
zaměstnance obecní policie orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření ke zjištění,
zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
B
pracovníka Ministerstva vnitra orientační zkoušce, popřípadě lékařskému vyšetření
ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
C
příslušníka policie orientační zkoušce, popřípadě odbornému lékařskému vyšetření
ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
173
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen neprodleně ohlásit
A
Ministerstvu vnitra použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
B
obecnímu úřadu použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
C
útvaru policie použití zbraně z důvodu krajní nouze nebo nutné obrany.
174
Držitel zbrojního průkazu je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen umožnit
A
příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní,
je- li držitelem zbraně kategorie A.
B
Ministerstvu vnitra vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem
zbraně kategorie A.
C
příslušnému útvaru policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní,
je- li držitelem zbraně kategorie B nebo D.
175
Držitel zbrojního průkazu skupiny D je podle zákona o zbraních povinen podrobit se lékařské
prohlídce u posuzujícího lékaře
A
ve lhůtě 2 měsíců přede dnem uplynutí 60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.
Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie
nejpozději ke dni uplynutí
60 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu;
to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší.
B
ve lhůtě 4 měsíců přede dnem uplynutí 40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.
Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie
nejpozději ke dni uplynutí
40 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu;
to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší.
C
ve lhůtě 3 měsíců přede dnem uplynutí 30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu.
Vydaný posudek o zdravotní způsobilosti je povinen odevzdat příslušnému útvaru policie
nejpozději ke dni uplynutí
30 měsíců ode dne vydání zbrojního průkazu;
to neplatí, jde- li o držitele zbrojního průkazu s platností 5 let nebo s platností kratší.
176
Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu
A
by neměl bez odpovídajícího důvodu nosit zbraň na veřejnosti nebo na místě veřejně
přístupném, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů
nebo jiných návykových látek nebo v důsledku nemoci. Manipulovat s ní v tomto stavu na výše
uvedených místech může pouze za účelem bezpečného vybití zbraně, a to pod dohledem
jiného držitele zbrojního průkazu.
B
nesmí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném jakkoliv
manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů
nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
C
smí nosit zbraň nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejně přístupném v malém rozsahu
manipulovat i tehdy, pokud je jeho schopnost k této činnosti mírně snížena požitím
alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci.
177
Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu nesmí mimo jiné nosit zbraň kategorie A,
A-I, B nebo C
A
na kterou nebyl vydán zbrojní průkaz.
B
na kterou nebyl vydán zbrojní průvodní list.
C
na kterou nebyl vydán průkaz zbraně.
178
Držitel zbrojního průkazu nesmí podle zákona o zbraních mimo jiné
A
střílet ze zbraně, která je označena zkušební značkou starší 10 let.
B
střílet ze zbraně, která není označena certifikační značkou výrobce zbraně, nebo používat
přebíjené střelivo.
C
střílet ze zbraně, která není označena zkušební značkou, nebo používat střelivo,
které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení.
179
Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C je povinen zbraň
podléhající registraci přepravovat na místo, kde je oprávněn ji nosit, použít ke střelbě
nebo s ní jinak manipulovat, nenabitou a v případě využití dopravního prostředku
hromadné dopravy
A
se krátká zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu, což neplatí pro dlouhé zbraně.
B
se zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu.
C
se dlouhá zbraň a střelivo přepravují vždy v uzavřeném obalu, krátkou zbraň je možné
přepravovat v opaskovém pouzdře viditelně.
180
Podle zákona o zbraních je dokladem o jmenování zkušebním komisařem
A
průkaz zkušebního komisaře, který vydává Ministerstvo vnitra.
B
osvědčení zkušebního komisaře, které vydává Ministerstvo vnitra.
C
průkaz zkušebního komisaře, který vydává příslušný útvar policie.
181
Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která mimo jiné
A
prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou policejním
prezidentem.
B
prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou příslušným
útvarem policie.
C
prokázala zkouškou odbornou způsobilost před zkušební komisí jmenovanou ministrem
vnitra.
182
Zkušebním komisařem může být jmenována pouze fyzická osoba, která je mimo jiné
A
držitelem zbrojního průkazu skupiny A, B, C, D nebo E.
B
držitelem zbrojní licence skupiny A, B nebo C.
C
držitelem evropského zbrojního pasu skupiny A, B, C, D nebo E.
183
Zkušebního komisaře jmenuje na základě žádosti fyzické osoby na dobu
A
5 let příslušný útvar policie.
B
10 let Policejní prezidium České republiky.
C
5 let Ministerstvo vnitra.
184
Zkušebního komisaře, který závažným způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy
upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu,
před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, odvolá
A
příslušný útvar policie.
B
Policejní prezidium České republiky.
C
Ministerstvo vnitra.
185
Podle zákona o zbraních je zbrojířem
A
každý držitel zbrojního průkazu, který je zároveň držitelem zbraně skupiny A, A-I, B,
C nebo C- I.
B
osoba, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností
při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva pro držitele zbrojní licence,
a která je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny.
C
osoba, která v rámci svého pracovního zařazení zabezpečuje plnění povinností
při přechovávání, skladování nebo používání zbraní nebo střeliva pro držitele zbrojní licence,
zbrojířem může být ustanovena i osoba, která není držitelem zbrojního průkazu.
186
Podle zákona o zbraních je držitel zbrojní licence mimo jiné povinen
A
kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo nejsou používány k jiným účelům, než které jsou uvedeny
ve zbrojní licenci, nebo zda nejsou používány osobami bez zbrojního průkazu příslušné
skupiny.
B
kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve zbrojní
licenci a zda jsou používány osobami se zbrojním průkazem či s evropským zbrojním pasem.
C
kontrolovat, zda zbraň nebo střelivo jsou používány zejména k účelům uvedeným ve vnitřním
předpisu a zda jsou používány osobami staršími 18 let s plnou způsobilostí k právním
úkonům.
187
Držitel zbrojní licence je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
A
zajistit nejméně jednou ročně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit
při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vést evidenci.
B
zajistit nejméně jednou za dva roky provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit
při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách může vést
pomocnou evidenci.
C
zajistit nejméně jednou měsíčně provedení cvičné střelby u osoby, která bude zbraň nosit
při výkonu zaměstnání nebo povolání; o provedených cvičných střelbách vede evidenci, pokud
tak stanoví vnitřní předpis.
188
Zbrojíř je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
A
vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním
poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba je více než 5 let držitelem zbrojního
průkazu skupiny D nebo E.
B
vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním,
členském nebo obdobném poměru, a to pouze za předpokladu, že tato fyzická osoba
je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu,
který je uveden ve zbrojním průkazu.
C
vydat zbraň nebo střelivo pouze fyzické osobě, která je u držitele zbrojní licence v pracovním
nebo obdobném poměru, a to za předpokladu, že tato fyzická osoba je držitelem zbrojního
průkazu skupiny E a úspěšně absolvovala úvodní odborné školení k bezpečné manipulaci
se zbraní a střelivem, jehož obsahovou náplň stanoví zbrojíř vždy po předchozí dohodě
s příslušným útvarem policie.
189
Podle zákona o zbraních zbrojíř mimo jiné
A
je povinen zajistit odbornou způsobilost osob, které jsou v pracovním poměru k držiteli
zbrojní licence.
B
není povinen dodržovat podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým
prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanovené prováděcím právním předpisem.
C
je povinen zabezpečit zbraň nebo střelivo, které jsou ve vlastnictví a držení držitele zbrojní
licence, proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
190
V době, kdy zbrojíř nemůže vykonávat svou funkci, přebírá jeho povinnosti uvedené
v § 40 odst. 1 zákona o zbraních
A
odpovědný zástupce fyzické osoby, byl-li ustanoven, anebo odpovědný zástupce nebo člen
statutárního orgánu právnické osoby.
B
zaměstnanec držitele zbrojní licence, který byl určen příslušným útvarem policie po dohodě
s držitelem zbrojní licence.
C
mimořádný zástupce zbrojíře, jehož funkci musí vždy upravovat vnitřní předpis držitele zbrojní
licence. Povinnosti zbrojíře může mimořádný zástupce vykonávat nejdéle po dobu 3 měsíců.
191
Podle zákona o zbraních musí být zaregistrována každá zbraň kategorie
A
A, A-I, B nebo C; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.
B
B, C nebo C-I; tato povinnost se nevztahuje na zakázané střelivo.
C
A, A-I, B, C, C-I nebo D; tato povinnost se vztahuje i na zakázané střelivo.
192
Podle zákona o zbraních registraci zbraně kategorie A, A-I, B nebo C provádí
A
Ministerstvo vnitra na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.
B
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani
a předložení zbraně.
C
příslušný útvar policie na základě oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani a předložení zbraně.
193
Dokladem o registraci zbraně kategorie A, A-I, B nebo C je
A
zbrojní průkaz, který je veřejnou listinou.
B
průkaz zbraně, který je veřejnou listinou.
C
zápis v evropském zbrojním pasu.
194
Podle zákona o zbraních příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde
mimo jiné o zbraň kategorie A, A-I, B nebo C,
A
pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně
podléhající registraci.
B
příslušný útvar policie je povinen provést registraci zbraně vždy.
C
kterou osoba není oprávněna podle zákona o zbraních vlastnit, držet nebo nosit.
195
Pokud příslušný útvar policie nabude důvodné podezření na špatný technický stav zbraně
podléhající registraci, podle zákona o zbraních
A
zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru
zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje
o ověření příslušné zbraně Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva do centrálního
registru zbraní.
B
zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru
zbraní a je účinný vůči každé osobě. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem zápisu údaje
o opravě příslušné zbraně držitelem zbrojní licence skupiny B do centrálního registru zbraní.
C
zakáže takovou zbraň používat ke střelbě; tento zákaz se zapisuje do centrálního registru
zbraní a je účinný pouze vůči držiteli zbraně. Zákaz podle věty první je zrušen okamžikem
zápisu údaje o ověření zbraně příslušným útvarem policie.
196
Fyzická nebo právnická osoba, která nabyde vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C,
na kterou nemá vydán průkaz zbraně, je podle zákona o zbraních povinna tuto skutečnost
oznámit na předepsaném tiskopise příslušnému útvaru policie
A
do 5 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň.
B
do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví a předložit zbraň.
C
do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví; zbraň předloží jen na výzvu příslušného
útvaru policie.
197
Fyzická nebo právnická osoba, která převede vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C,
na kterou má vydán průkaz zbraně, na jinou osobu, je povinna podle zákona o zbraních
tento převod oznámit příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise do
A
10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně a současně odevzdat průkaz zbraně.
B
10 pracovních dnů ode dne převedení zbraně, průkaz zbraně neodevzdává.
C
15 dnů ode dne převedení zbraně a současně předložit kupní smlouvu.
198
Zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivo do této zbraně podle zákona o zbraních
trvale vyvézt mimo území České republiky v případě, že tuto zbraň hodlá vyvézt fyzická
osoba,
A
lze pouze na základě evropského zbrojního pasu.
B
lze pouze na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva
a se souhlasem státu, do kterého má být zbraň, nebo střelivo do této zbraně, vyvezena.
C
nelze.
199
Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého vývozu zbraně
kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně vydává podle zákona o zbraních
A
Ministerstvo vnitra.
B
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
C
příslušný útvar policie.
200
K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně kategorie A, A-I, B, C
nebo C-I nebo střeliva do této zbraně je žadatel podle zákona o zbraních povinen doložit
A
souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem
do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.
B
souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje a v závislosti
na konkrétní trase vývozu i souhlas příslušných státních orgánů země, přes jejíž státní území
bude trvalý vývoz uskutečněn, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem
zapsaným v evropské databázi akreditovaných tlumočníků.
C
souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem
do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v evropské databázi akreditovaných
tlumočníků.
201
Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, který nabude
vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střelivu do této zbraně na základě
zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je podle zákona o zbraních
povinen nejpozději do
A
3 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
B
5 dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
C
10 pracovních dnů po nabytí vlastnictví je trvale vyvézt mimo území České republiky.
202
Pro cizince, kteří nemají místo pobytu na území České republiky, zbrojní průvodní list
pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva vydává podle zákona o zbraních
A
útvar cizinecké policie či útvar služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, v jehož obvodu se
budou tito cizinci převážně zdržovat během jejich návštěvy České republiky.
B
příslušný zastupitelský úřad České republiky, který je akreditovaný pro jejich domovský stát.
C
útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého
zbraň kategorie A, B nebo C, nebo střelivo do této zbraně, bude zakoupena, nebo místa
pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, která je dosavadním vlastníkem zbraně
kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně.
203
Útvar policie, který rozhoduje o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně
nebo střeliva, podle zákona o zbraních žádost zamítne, mimo jiné
A
jedná-li se o zbraně nebo střelivo do těchto zbraní uvedené jako vojenský materiál
ve zvláštním právním předpise.
B
pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko
Ministerstva vnitra.
C
pokud ve věci plánovaného trvalého vývozu zbraně nebo střeliva obdrží zamítavé stanovisko
Úřadu pro zahraniční styky a informace.
204
Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva v případě trvalého dovozu zbraně
kategorie A, A-I, B, C nebo C-I střeliva podle zákona o zbraních vydává
A
Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
B
Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
C
příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
205
Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je povinen
nejpozději do
A
15 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie
A, A-I, B, C, C-I nebo D nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit
ji ke kontrole.
B
20 pracovních dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně
kategorie A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie
a předložit ji po výzvě příslušného útvaru policie ke kontrole.
C
10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky oznámit dovoz zbraně kategorie
A, A-I, B, C nebo C-I nebo střeliva do této zbraně příslušnému útvaru policie a předložit ji
ke kontrole.
206
Podle zákona o zbraních zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva
A
je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie B, C nebo C-I nebo střeliva
do této zbraně mimo území České republiky; to neplatí pro zbraně kategorie A a A-I.
B
je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I
nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
C
není současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B, C nebo C-I
nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.
207
Podle zákona o zbraních v případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz
zbraně nebo střeliva vydá současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva
do České republiky
A
Ministerstvo průmyslu a obchodu, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
B
příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
C
Ministerstvo vnitra, v zahraničí zastupitelský úřad České republiky.
208
V případě vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vydá
podle zákona o zbraních příslušný útvar policie, v zahraničí zastupitelský úřad České
republiky, současně předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky.
Tento předběžný souhlas
A
musí držitel vydaného zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva vrátit
příslušnému útvaru policie nebo zastupitelskému úřadu České republiky, pokud nebyl využit
nejpozději do 6 měsíců od jeho vydání.
B
může být po dohodě s příslušným útvarem policie předán příslušným orgánům země, ze které
se trvalý dovoz zbraně nebo střeliva má uskutečnit, ovšem pouze ve formě úředně ověřené
kopie. Originál předchozího souhlasu nesmí trvale opustit území České republiky.
C
může být využit dle potřeby držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně
nebo střeliva, tj. může být zejména předán příslušným orgánům země, ze které se trvalý dovoz
zbraně nebo střeliva má uskutečnit jako podklad pro vydání příslušného cizozemského
vývozního povolení.
209
Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva může na základě žádosti fyzickým
nebo právnickým osobám vydat podle zákona o zbraních mimo jiné
A
Ministerstvo vnitra.
B
Ministerstvo dopravy.
C
zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky.
210
K žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva je žadatel
podle zákona o zbraních povinen předložit
A
úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem
tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích.
V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.
B
pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně
nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. Pozvání nemusí být
úředně ověřené, pokud plánovaná doba pobytu žadatele na území České republiky nepřekročí
2 dny. V ostatních případech tranzitu je žadatel povinen písemně doložit účel tranzitu zbraní
nebo střeliva.
C
čestné prohlášení prokazující účel tranzitu zbraní nebo střeliva. K žádosti žadatel předkládá
rovněž písemné prohlášení o způsobu, jakým budou jeho zbraně a střelivo zabezpečeny
během jeho pobytu na území České republiky.
211
Pokud držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní
nebo střeliva do nich pozbyl způsobilost k právním úkonům, pozbyl zdravotní způsobilost
nebo závažným způsobem nebo opakovaně porušuje ustanovení zákona o zbraních,
rozhodne podle zákona o zbraních
A
příslušný obecní úřad o jeho zajištění.
B
příslušný útvar policie o jeho odnětí.
C
Ministerstvo vnitra o jeho zrušení.
212
Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít podle zákona o zbraních
mimo jiné
A
lovec ze státu Schengenského prostoru pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C
nebo sportovní střelec ze státu Schengenského prostoru pro sportovní zbraň kategorie B
nebo C a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu
1 pracovního dne.
B
lovec z členského státu pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C, osoba podílející se
na divadelním představení, rekonstrukci historické bitvy nebo jiné podobné kulturní akci
pro expanzní nebo znehodnocenou zbraň nebo sportovní střelec pro sportovní zbraň
kategorie A-I, B, C nebo C-I a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního
pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty,
zejména předložením pozvání.
C
lovec z nečlenského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo
sportovní střelec z členského státu Evropské unie pro sportovní zbraň kategorie B nebo C
a střelivo do této zbraně, pokud jeho pobyt na území České republiky nepřekročí dobu 2 dnů,
nebude převážet více než 2 zbraně a 100 kusů střeliva pro tyto zbraně a pokud je držitelem
úředně ověřeného pozvání vystaveného uživatelem honitby nebo pořadatelem sportovní
akce.
213
Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit)
A
je možné na základě evropského zbrojního pasu. Evropský zbrojní pas opravňuje jeho držitele
nabývat, držet a nosit zbraň a střelivo na území každého členského státu Evropské unie
ve stejném rozsahu, jako je k tomu takový držitel oprávněn jako držitel zbrojního průkazu
vydaného tím členským státem, jehož je občanem.
B
je držitel zbrojního průkazu oprávněn pouze na základě specifického oprávnění, zejména
příslušného zbrojního průvodního listu nebo v případě tranzitu v rámci Evropské unie též
evropského zbrojního pasu. Přitom je třeba dbát vždy též na pravidla stanovovaná jinými státy
na jejich území.
C
je dovoleno pouze v rámci lovecké, sportovní nebo podnikatelské činnosti, a to na základě
doložení účelu cesty a příslušné celní deklarace.
214
Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit)
A
je možné pouze na základě zbrojního průkazu a předložení pozvánky na příslušnou střeleckou
akci.
B
lze i v případě zbraní kategorie C-I a palných zbraní kategorie D pouze na základě příslušného
oprávnění, např. příslušného zbrojního průvodního listu a v případě tranzitu v rámci Evropské
unie též evropského zbrojního pasu. Přitom je třeba dbát vždy též na pravidla stanovovaná
jinými státy na jejich území.
C
je zakázáno mezinárodními úmluvami a přímo použitelnými předpisy Evropské unie.
To se týká zejména zbraní kategorie A-I a B a nadlimitních zásobníků.
215
Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit) v případě zbraní,
které jsou podle zákona č. 38/1994 Sb. považovány za vojenský materiál,
A
je možné pouze na základě evropského zbrojního pasu a předložení pozvánky na příslušnou
střeleckou akci.
B
je dovoleno pouze profesionálním subjektům, které jsou držiteli speciálního povolení
a licence vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.
C
je dovoleno pouze na základě předložení zvacího dopisu vydaného cílovým státem.
216
Dovážet, vyvážet nebo jinak se zbraněmi přes hranice cestovat (tranzit) je v případě
A
znehodnocených zbraní možné bez omezení.
B
převodu znehodnocené zbraně do jiného členského státu možné pouze tehdy, pokud je daná
zbraň znehodnocena způsobem, který stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie.
Takovou zbraň je současně nutné převádět na základě příslušného zbrojního průvodního listu,
neboť se jedná o zbraň kategorie C-I.
C
převodu znehodnocené zbraně mimo území Evropské unie možné pouze tehdy, pokud zbraň
není znehodnocena v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie. Další povolení
pro převod takové zbraně není vyžadováno, neboť se jedná o zbraň kategorie C-I.
217
Evropský zbrojní pas podle zákona o zbraních vydá příslušný útvar policie pouze fyzické
osobě, která
A
má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně.
B
má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské
unie a je vlastníkem zbraně.
C
má místo pobytu na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské
unie, je vlastníkem zbraně a v žádosti o vydání evropského zbrojního pasu uvede jako řádný
důvod výkon práva myslivosti nebo účast na sportovních střeleckých soutěžích v zahraničí.
218
Příslušný útvar policie podle zákona o zbraních evropský zbrojní pas zadrží
A
pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy Ministerstva vnitra pozastaví platnost
zbrojního průkazu či průkazu zbraně.
B
pouze tehdy, pokud jeho držiteli na základě výzvy příslušného obecního úřadu dočasně
odejme zbrojní průkaz či průkaz zbraně.
C
pokud jeho držiteli zadrží, zajistí nebo odejme zbrojní průkaz.
219
Podle zákona o zbraních zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit
zbraní nebo střeliva se vydává na dobu, po kterou se zbraň nebo střelivo bude nacházet
na území České republiky,
A
nejdéle však na dobu 1 měsíce.
B
nejdéle však na dobu 3 měsíců.
C
nejdéle však na dobu 6 měsíců.
220
Podle zákona o zbraních držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz
nebo tranzit zbraní nebo střeliva, jehož platnost zanikla, je povinen do
A
10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti odevzdat zbrojní průvodní list kterémukoliv
útvaru policie. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě tohoto
dokladu.
B
20 dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat kterémukoliv útvaru
policie nebo obecní policie. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem na základě
tohoto dokladu.
C
15 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti zbrojní průvodní list odevzdat příslušnému
útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra. A to včetně zbraně nebo střeliva, je-li jejich držitelem
na základě tohoto dokladu.
221
Podle zákona o zbraních správce střelnice je mimo jiné povinen při výkonu funkce
A
nosit uniformu stanovenou střeleckým řádem střelnice.
B
nosit viditelně označení správce střelnice stanovené provozním řádem střelnice.
C
nosit viditelně označení správce střelnice stanovené zkušebním řádem střelnice.
222
Podle zákona o zbraních zajistit přístupnost a dodržování provozního řádu střelnice
a ostrahu střelnice je povinen
A
správce střelnice.
B
zbrojíř střelnice.
C
vlastník střelnice.
223
Zajistit, aby střelbu na střelnici prováděla jen osoba, která je k tomu oprávněna,
je podle zákona o zbraních povinen
A
zbrojíř střelnice.
B
vlastník střelnice.
C
správce střelnice.
224
Správce střelnice je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
A
přerušit provoz střelnice v případě ohrožení života, zdraví a majetku.
B
zastavit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku.
C
omezit střelbu na střelnici v případě ohrožení života, zdraví a majetku.
225
Technické a organizační požadavky, kterým musí střelnice odpovídat, jsou stanoveny
A
odborně způsobilou osobou na základě balistické studie a tvoří přílohu provozního řádu každé
střelnice.
B
v příloze zákona o zbraních.
C
v závazných českých technických normách a českých obranných standardech.
226
Podle zákona o zbraních zadržet zbraň kategorie A, B, C nebo D, střelivo, černý lovecký
prach, bezdýmný prach, zápalky, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně, zbrojní
průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení
k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice
omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, povolení k přepravě nebo hlášení
přepravy zbraní a střeliva podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, aby jejich držiteli zabránil
v jednání, kterým porušuje povinnost nebo nedodržuje zákaz stanovený zákonem
o zbraních, je oprávněn
A
příslušník policie.
B
pracovník Ministerstva vnitra.
C
zaměstnanec policie, strážník obecní policie a pověřený pracovník Ministerstva vnitra.
227
Podle zákona o zbraních příslušník policie je oprávněn zadržet zbraň kategorie A, A-I, B, C
nebo C-I, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz, zbrojní licenci, průkaz zbraně nebo zbrojní
průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení
k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice
omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas, v němž jsou zapsány zbraně
kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva
podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních, pokud
A
držitel zbrojního průkazu nemůže doložit důvod, pro který má u sebe zbraň kategorie
B nebo C a střelivo do ní.
B
byl odňat zbrojní průkaz nebo zbrojní licence a dosavadní držitel zbrojního průkazu
nebo zbrojní licence neodevzdal průkaz zbraně, zbraň a střelivo příslušnému útvaru policie.
C
držitel zbrojního průkazu v rozporu se zákonem o zbraních nosí současně se zbraní kategorie
B nebo C střelivo, které přebila jiná osoba, která dané střelivo nepřebíjela výhradně pro svou
potřebu.
228
Pokud držitel zbrojního průkazu na výzvu příslušníka policie neprodleně neodevzdá zbraň
kategorie A, A-I, B, C nebo C-I, střelivo do této zbraně, zbrojní průkaz a průkaz zbraně,
které mají být zadrženy, nebo nesdělí místo jejich uložení a neumožní jejich převzetí policií
podle zákona o zbraních
A
je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek,
lze- li důvodně předpokládat, že se zde tyto věci nalézají, a zadržet je.
B
příslušný útvar policie odejme zbrojní průkaz a současně rozhodne o zajištění zbraně
kategorie A, B nebo C, střeliva do této zbraně a průkazu zbraně.
C
je příslušník policie oprávněn vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na pozemek a provést
zde domovní prohlídku, souhlas soudu s domovní prohlídkou lze v takovém případě nahradit
souhlasem Ministerstva vnitra.
229
Podle zákona o zbraních rozhodnout o zajištění zbraně kategorie A, A-I, B, C, C-I nebo D,
střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu, zápalek, zbrojního průkazu,
zbrojní licence, průkazu zbraně, zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz
nebo tranzit zbraní nebo střeliva, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu
s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů,
evropského zbrojního pasu, povolení k přepravě nebo hlášení přepravy zbraní a střeliva
podle § 50 nebo 50a zákona o zbraních může mimo jiné
A
příslušný útvar obecní policie, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního
průvodního listu bylo zahájeno správní řízení.
B
příslušný útvar policie, a to v případě věcí, které byly zadrženy, a v dané věci má být vedeno
řízení podle zákona o zbraních nebo podle zvláštního zákona.
C
Policejní prezidium České republiky, jestliže proti držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojního
průvodního listu bylo zahájeno exekuční řízení.
230
Podle zákona o zbraních nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A, A-I, B
anebo C nebo střelivo do nich, musí být pod neustálou kontrolou
A
držitele muničního průkazu, zbrojní nebo muniční licence anebo zbrojního průvodního listu
pro trvalý vývoz zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje.
B
držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz
nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu realizuje.
C
držitele muniční licence nebo evropského zbrojního pasu, který přepravu realizuje.
231
Podle zákona o zbraních nošené nebo přepravované zbraně kategorie C-I nebo D a střelivo
do těchto zbraní musí být pod neustálou kontrolou
A
držitele zbrojního průkazu.
B
jejich oprávněného držitele.
C
držitele zbrojní licence.
232
Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně
kategorie A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500 nábojů
A
se vždy zabezpečují uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové
skříně, pokud tato schránka nebo skříň splňují technické požadavky stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie.
B
je jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
C
je jejich držitel povinen zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení dle podmínek stanovených
prováděcím právním předpisem. Zabezpečit je uložením do uzamykatelné ocelové schránky
nebo uzamykatelné ocelové skříně splňujícími technické požadavky stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie je držitel povinen pouze tehdy, pokud tak rozhodne
příslušný útvar policie.
233
Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně
kategorie A, A-I, B nebo C v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 nábojů se
zabezpečují
A
uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo
uzamykatelného skříňového trezoru, pokud tato schránka, skříň nebo trezor splňují technické
požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
B
uložením do uzamykatelné schránky zhotovené z oceli či z tvrzených kompozitních materiálů
nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato
schránka, skříň nebo toto zařízení splňují technické požadavky stanovené přímo použitelným
předpisem Evropské unie.
C
uložením do uzamykatelné ocelové schránky nebo uzamykatelné ocelové skříně nebo
zvláštního uzamčeného zařízení, pokud tato schránka, skříň nebo toto zařízení splňují
technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Toto se nevztahuje na
přechovávané zbraně kategorie A-I, B nebo C v počtu do 2 kusů nebo střelivo v počtu do 500
nábojů, které je však jejich držitel povinen vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení.
234
Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně
kategorie A, A-I, B nebo C v počtu více než 10 kusů nebo střelivo v počtu
více než 10 000 nábojů se zabezpečují
A
v uzamykatelném skříňovém trezoru, uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud
splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem.
B
kromě jiného také v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní
místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie.
C
v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, zvláštním uzamčeném zařízení,
uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti nebo samostatném objektu, pokud
splňují technické požadavky stanovené Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve
spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
235
Podle zákona o zbraních uschované, uložené nebo uskladněné (přechovávané) zbraně
kategorie A, A-I, B nebo C v počtu více než 20 kusů nebo střelivo v počtu
více než 20 000 nábojů se zabezpečují
A
v uzamykatelné ocelové schránce, ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní
místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky stanovené Českým
úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví.
B
v uzamykatelné ocelové skříni, uzamykatelném skříňovém trezoru, zvláštní místnosti, pokud
jsou chráněny elektronickým či mechanickým signalizačním zařízením a pokud splňují
technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.
C
v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny
elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené
prováděcím právním předpisem.
236
Podle zákona o zbraních uschovaná, uložená nebo uskladněná (přechovávaná) zbraň
musí být v
A
ochranném pouzdru ve stavu okamžitého použití, to znamená, že zbraň je nabita náboji
v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce
revolveru.
B
nabitém stavu, to znamená, že zbraň je nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce,
nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
C
nenabitém stavu, to znamená, že zbraň není nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce,
nábojové komoře hlavně nebo v nábojových komorách válce revolveru.
237
Příslušný útvar policie je podle zákona o zbraních oprávněn u držitelů zbrojních průkazů
provést kontrolu zabezpečení zbraní
A
kategorie A; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
B
kategorie B; při této kontrole je oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
C
kategorie B; při této kontrole není oprávněn vstupovat do jejich obydlí.
238
Svěření zbraně kategorie A-I, B nebo C, C-I nebo D osobě, která není podle zákona o zbraních
oprávněna takovou zbraň sama držet, je možné
A
pouze pokud je taková osoba držitelem zbrojního průkazu jiné skupiny.
B
za dohledu osoby oprávněné takovou zbraň držet, taková osoba je též povinna poučit osobu,
které zbraň svěřuje, o bezpečném zacházení se svěřenou zbraní a střelivem. Speciální
dodatečné povinnosti zákon stanovuje pro svěření takové zbraně osobě mladší 18 let.
C
pouze za dohledu Policie ČR za účelem výuky a výcviku ve střelbě, sportovní přípravy
nebo sportovních soutěží, jejichž součástí je střelba, výuky k loveckým účelům nebo přípravy
na budoucí povolání související s držením nebo nošením zbraně.
239
Svěření zbraně kategorie A je možné jen
A
příslušníkovi bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil.
B
držiteli zbrojního průkazu nebo osobě, která dosáhla věku 18 let a jejíž svéprávnost nebyla
omezena, a to pouze v rámci činnosti držitele zbrojní licence, přičemž účelem svěření nesmí
být zážitková střelba.
C
držiteli zbrojního průkazu skupiny D nebo E, a to za účelem výcviku nebo přípravy na budoucí
povolání nebo zaměstnání.
240
Podle zákona o zbraních při výuce, přípravě nebo soutěžích, jejichž součástí je střelba, může
osoba, která není držitelem zbrojního průkazu svěřit zbraň kategorie A-I, B, C, C-I nebo D
anebo střelivo do této zbraně osobě
A
mladší 15 let, nejméně ve věku 7 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší
18 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 5 let
a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
B
mladší 16 let, nejméně ve věku 8 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší
30 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 2 roky
a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
C
mladší 18 let, nejméně ve věku 10 let, používat zbraň, avšak pouze za přítomnosti osoby starší
21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B, popřípadě skupiny C nejméně 3 roky
a zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem.
241
Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků
nebo lidových zábav, podle zákona o zbraních může na těchto akcích nosit zbraň
A
podílí-li se na zabezpečení akce; souhlas pořadatele se nevyžaduje.
B
podílí-li se se souhlasem pořadatele na zabezpečení akce, jejíž součástí je střelba.
C
udělil-li k tomu příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností souhlas.
242
Podle zákona o zbraních znehodnotit zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo vyrobit jejich
řez lze jen na základě povolení
A
příslušného útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
B
kteréhokoliv útvaru policie, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo výrobcem zbraně.
C
Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, nejde-li o zhotovení řezu zbraně přímo
výrobcem zbraně.
243
Žadatel, kterému bylo vydáno povolení ke znehodnocení zbraně kategorie A, A-I, B nebo C
nebo k výrobě jejího řezu, je podle zákona o zbraních povinen ji předat ke znehodnocení
nebo výrobě jejího řezu pouze osobě, která je k této činnosti oprávněna do
A
20 pracovních dnů ode dne vydání povolení.
B
30 dnů ode dne vydání povolení.
C
15 dnů ode dne vydání povolení.
244
Technický postup znehodnocování palných zbraní, na které se vztahuje přímo použitelný
předpis Evropské unie, je uveden v
A
Směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní.
B
prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví
společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho,
aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby.
C
zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších
předpisů.
245
Vlastník zbraně kategorie A, A-I, B nebo C je povinen předložit zbraň před jejím
znehodnocením nebo výrobou jejího řezu podle zákona o zbraních
A
kterémukoli útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou
na předepsaném tiskopise.
B
příslušnému útvaru policie ke kriminalistické expertize s písemnou žádostí, podanou
na předepsaném tiskopise.
C
Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva k expertize s písemnou žádostí, podanou
na předepsaném tiskopise.
246
Pokud bylo zjištěno důvodné podezření, že se zbraní kategorie A, A-I, B nebo C, která má
být znehodnocena nebo má být provedena výroba jejího řezu, byl spáchán trestný čin
nebo přestupek podle zákona o zbraních
A
příslušný útvar policie žádost o znehodnocení zbraně nebo výrobu jejího řezu zamítne.
B
kterýkoli útvar policie žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně nebo výrobu jejího řezu
odloží.
C
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva žádost o znehodnocení nebo zničení zbraně
nebo výrobu jejího řezu zamítne.
247
Podle zákona o zbraních držitel znehodnocené zbraně
A
smí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně; při nošení
není povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
B
nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně, pokud
tak rozhodne příslušný útvar obecní policie; při nošení není povinen mít u sebe potvrzení
o jejím znehodnocení.
C
nesmí na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném nosit tuto zbraň viditelně;
při nošení této zbraně je povinen mít u sebe potvrzení o jejím znehodnocení.
248
Zničení zbraně kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je možné podle zákona o zbraních
A
na základě povolení příslušného útvaru policie. Zničit zbraň je oprávněn držitel zbrojní licence,
který o tom vydá dosavadnímu držiteli zbraně potvrzení.
B
zásadně formou úředního zničení zbraně, které provádí stát. Zbraň se za tím účelem předává
ke zničení prostřednictvím příslušného útvaru policie.
C
na základě rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, který posoudí technický
stav zbraně a může nařídit její úpravu na neaktivní torzo zbraně.
249
Podle zákona o zbraních zbraň kategorie A, A-I, B, C nebo C-I je dovoleno zničit pouze
formou úředního zničení zbraně (vyjma případu uvedeného v § 63a zákona o zbraních).
Zbraň a střelivo se k úřednímu zničení
A
předávají i přijímají bezplatně; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení předáním
odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví státu.
B
předávají i příjímají za poplatek; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení předáním
odbornému útvaru policie zůstávají ve vlastnictví původního vlastníka zbraně, kterému jsou
po zničení zbraně a střelivo vráceny.
C
přijímají po úhradě správního poplatku; zbraně a střelivo předané k úřednímu zničení
předáním odbornému útvaru policie připadají do vlastnictví tohoto odborného útvaru policie.
250
Převést vlastnictví ke zbrani kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva do této zbraně na jiného
oprávněného držitele je držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního
průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva povinen, pokud s nimi nenaloží jinak
v souladu se zákonem o zbraních, do
A
6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
B
4 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
C
2 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
251
Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz
zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak v souladu se zákonem o zbraních,
požádat příslušný útvar policie o předání zbraně kategorie A, A-I, B nebo C nebo střeliva
do této zbraně podnikateli v oboru zbraní a střeliva za účelem jejího prodeje nebo úschovy,
do
A
10 dnů ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
B
1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
C
6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
252
Podle zákona o zbraních v případě smrti nebo prohlášení za mrtvého osoby, která držela
zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo do této zbraně, je ten, kdo žil s takovou
osobou v době její smrti nebo prohlášení za mrtvého ve společné domácnosti,
A
povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní
policie. Pokud se zbraň nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí
v prostorách společné domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je osobně
či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb bez zbytečného odkladu příslušnému
útvaru policie nebo příslušnému útvaru obecní policie.
B
povinen tuto skutečnost oznámit kterémukoli útvaru policie; to neplatí, pokud mu tato
okolnost nebyla známa. O provedeném oznámení vydá policie potvrzení.
C
je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému útvaru policie nebo příslušnému obecnímu
úřadu na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Pokud se zbraň
nebo střelivo původně vlastněné mrtvou osobou nacházejí v prostorách společné
domácnosti, je oznamovatel povinen doručit je neprodleně osobně příslušnému útvaru
policie nebo obecnímu úřadu.
253
Fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zbraň kategorie A, A-I, B nebo C nebo střelivo
do této zbraně do vlastnictví děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich
držení, je podle zákona o zbraních oprávněna do
A
4 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání
zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení
nebo zbrojního průvodního listu.
B
2 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání
zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení
nebo zbrojního průvodního listu.
C
10 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí soudu o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání
zbrojního průkazu, zbrojní licence, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení
nebo zbrojního průvodního listu.
254
Každý, kdo nalezne zbraň, je podle zákona o zbraních povinen
A
neprodleně oznámit nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie
nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.
B
nejpozději do
48 hodin od okamžiku nálezu oznámit její nález zaměstnanci policie
nebo strážníkovi obecní policie.
C
nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu oznámit její nález strážníkovi obecní policie,
zaměstnanci policie nebo krajskému úřadu.
255
Každý, kdo nalezne zbrojní průkaz, průkaz zkušebního komisaře, zbrojní licenci, zbrojní
průvodní list, povolení k vývozu podle zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení
se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, evropský zbrojní pas nebo průkaz
zbraně, je podle zákona o zbraních povinen tyto doklady odevzdat
A
nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní
policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
B
nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu zaměstnanci policie, pracovníkovi Ministerstva
vnitra nebo strážníkovi obecní policie, který je předá nejbližšímu útvaru policie.
C
neprodleně příslušníkovi policie nebo kterémukoli útvaru policie nebo obecnímu úřadu,
který je předá nejbližšímu útvaru policie.
256
Zbraň, kterou její vlastník opustil (tzv. derelinkce), připadá podle zákona o zbraních
do vlastnictví
A
obce, v rámci jejíhož katastrálního území k opuštění došlo.
B
státu.
C
kraje, v rámci jehož katastrálního území k opuštění došlo.
257
Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky pro účely přebíjení nábojů nebo použití
ve zbrani je oprávněna podle zákona o zbraních nabývat do vlastnictví a držet
A
fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
B
fyzická osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
C
fyzická osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
258
Při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami podle zákona
o zbraních
A
je nutné respektovat obecně závazné pokyny pro manipulaci vydávané Český báňským
úřadem ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,
přitom je nutné dbát základní opatrnosti.
B
musí každý dbát doporučujících pokynů pro manipulaci vydávaných Českým úřadem
pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom by nemělo být ve zvýšené míře ohroženo životní
prostředí.
C
musí každý dbát zvýšené opatrnosti, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.
259
Fyzická osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, je podle zákona o zbraních
oprávněna nabývat do vlastnictví, přechovávat a nosit
A
nejvýše celkem 5 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 5 000 zápalek.
Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem,
bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije,
pokud tak nerozhodne příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem.
B
nejvýše celkem 3 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 10 000 zápalek.
Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem,
bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě nepoužije.
C
nejvýše celkem 1 kg černého loveckého prachu a bezdýmného prachu a 1 000 zápalek.
Zákon upravující nakládání s výbušninami se na nakládání s černým loveckým prachem,
bezdýmným prachem a zápalkami nejvýše v množství uvedeném v předchozí větě použije.
260
Technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání
a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanoví
A
prováděcí právní předpis. Stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach
bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.
B
svým rozhodnutím příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem. Příslušný
útvar policie stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach
a zápalky skladovat nesmí.
C
obecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva po dohodě s Českým
báňským úřadem. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva stanoví rovněž prostory,
ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.
261
Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení
nábojů nebo použití ve zbrani kategorie A, A-I, B nebo C smí podle zákona o zbraních pouze
A
držitel osvědčení o získání zvláštní odborné způsobilosti pro oblast samostatné manipulace se
střelivem, které po úspěšném absolvování odborného kurzu vydává Ministerstvo vnitra.
B
držitel zbrojního průkazu, který je oprávněn nabývat do vlastnictví náboje pro zbraň kategorie
A, A-I, B nebo C, nebo držitel zbrojní licence.
C
držitel zbrojního průkazu, který dosáhl věku alespoň 30 let a absolvoval odborný kurz
pro manipulaci se střelivem pořádaný Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
262
Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů pro účely přebíjení
nábojů nebo použití ve zbrani kategorie C-I nebo D smí podle zákona o zbraních
A
osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
B
osoba starší 16 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
C
osoba starší 15 let, jejíž svéprávnost nebyla omezena, nebo právnická osoba.
263
Každý, kdo nalezne munici, střelivo nebo výbušninu, je povinen podle zákona o zbraních
A
oznámit jejich nález příslušnému útvaru policie nebo Ministerstvu vnitra nejpozději
do 12 hodin od okamžiku nálezu.
B
oznámit jejich nález místně příslušnému útvaru hasičského záchranného sboru nejpozději
do 6 hodin od okamžiku nálezu.
C
neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie
nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.
264
Správcem centrálního registru zbraní je
A
Ministerstvo vnitra.
B
policie.
C
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
265
Kontrolovat v místě uložení fyzický a evidenční stav zbraně kategorie A, munice
nebo zakázané munice, na které se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí
právního řádu, je oprávněno
A
Ministerstvo obrany.
B
Ministerstvo průmyslu a obchodu.
C
Ministerstvo vnitra.
266
Ve správním řízení plní úkoly nadřízeného správního orgánu vůči příslušnému útvaru policie
A
Obvodní ředitelství policie.
B
Krajské ředitelství policie.
C
Policejní prezidium České republiky.
267
Zastavovat vozidla převážející zbraně, střelivo nebo munici a kontrolovat zabezpečení
přepravovaných zbraní, střeliva nebo munice a doklady k přepravovaným zbraním, střelivu
nebo munici je podle zákona o zbraních oprávněn
A
zaměstnanec Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany.
B
strážník obecní policie nebo zaměstnanec policie.
C
příslušník policie.
268
Fyzická osoba, která nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích
nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 zákona o zbraních, se podle zákona
o zbraních dopustí
A
přestupku.
B
jiného správního deliktu.
C
provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška
obce, na jejímž katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.
269
Podle zákona o zbraních se přestupku tím, že ohrozí život nebo zdraví tím, že při zacházení
se zbraní nedbá zvýšené opatrnosti nebo tím, že nedodržuje provozní řád střelnice, dopustí
A
jen držitel zbrojního průkazu.
B
každá fyzická osoba.
C
jen vlastník zbraně.
270
Fyzická osoba, která znehodnotí zbraň kategorie A, A-I, B anebo C anebo vyrobí jejich řez
v rozporu s § 63 odst. 1 zákona o zbraních, se podle zákona o zbraních
A
dopustí přečinu.
B
nedopustí žádného protiprávního jednání.
C
dopustí přestupku.
271
Držitel zbraně kategorie C-I nebo D, který nosí zbraň viditelně na veřejnosti nebo na místě
veřejnosti přístupném, se
A
nedopustí žádného protiprávního jednání.
B
podle zákona o zbraních dopustí přestupku.
C
podle zákona o zbraních dopustí přečinu.
272
Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie ztrátu nebo odcizení
zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, střeliva do této zbraně, zbrojního průkazu nebo průkazu
zbraně, se podle zákona o zbraních
A
dopustí přestupku.
B
dopustí přečinu.
C
nedopustí žádného protiprávního jednání.
273
Držitel zbrojního průkazu, který neprodleně neohlásí útvaru policie použití zbraně z důvodu
krajní nouze nebo nutné obrany, se podle zákona o zbraních
A
dopustí přestupku.
B
dopustí trestného činu.
C
nedopustí žádného protiprávního jednání.
274
Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E zbraň kategorie A, A-I, B nebo C, na kterou nebyl
vydán průkaz zbraně podle zákona o zbraních
A
smí nosit; nedopouští se žádného protiprávního jednání, pokud zbraň nabyl na základě
povolení.
B
nesmí nosit; pokud zbraň nosí, dopouští se přestupku podle zákona o zbraních.
C
smí nosit pouze k ochraně života zdraví a majetku.
275
Držitel zbrojního průkazu, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně
anebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který neumožní příslušnému útvaru
policie vstup do obydlí za účelem kontroly zabezpečení zbraní, je-li držitelem zbraně
kategorie A, se
A
nedopustí žádného protiprávního jednání, nicméně policista je oprávněn realizovat vstup
do obydlí za použití síly.
B
dopustí přestupku podle zákona o zbraních.
C
dopustí trestného činu.
276
Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit
zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň
nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je
jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných
návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí podle zákona o zbraních
A
trestného činu.
B
porušení pravidel pro bezpečné zacházení se zbraní a střelivem, za které může být uložen trest
veřejně prospěšných prací.
C
přestupku.
277
Pokud zbrojíř vydá zbraň nebo střelivo jiné osobě než pouze fyzické osobě, která je
u držitele zbrojní licence v pracovním, členském nebo obdobném poměru, je zároveň
držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a zbraň nebo střelivo používá pouze k účelu
uvedenému ve zbrojním průkazu, dopustí se tento zbrojíř podle zákona o zbraních
A
přestupku.
B
trestného činu.
C
přečinu.
278
Držitel zbrojního průkazu, který střílí ze zbraně, která není označena zkušební značkou
nebo jejíž použití ke střelbě bylo zakázáno podle § 41 odst. 4 zákona o zbraních, se dopustí
A
přečinu podle zákona o zbraních.
B
trestného činu.
C
přestupku podle zákona o zbraních.
279
Ten, kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň
nebo její hlavní části nebo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň
nebo na ní provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného
stavu anebo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení střelné
zbraně, které umožňuje její identifikaci, se dopustí
A
správního deliktu.
B
trestného činu.
C
jednání, které není trestné s ohledem na § 1 odst. 1 zákona o zbraních.
280
Střelná zbraň je podle zákona o zbraních zbraň, u které je
A
funkce odvozena od postupného opožděného uvolnění mechanické energie při výstřelu.
B
funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná
pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost.
C
požadovaná funkce odvozena od množství uvolněných zplodin při výstřelu,
která je konstruovaná na požadovaný výkon.
281
Palná zbraň je podle zákona o zbraních
A
zbraň, u které je funkce odvozena od uvolnění nahromaděné mechanické energie.
B
střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění dynamické energie.
C
střelná zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie.
282
Plynová zbraň je dle zákona o zbraních střelná zbraň, u které je funkce odvozena od
A
okamžitého uvolnění energie stlačeného vzduchu nebo jiného plynu.
B
uvolnění energie střelného prachu.
C
okamžitého uvolnění dynamické nebo mechanické energie.
283
Poplašná a signalizační zbraň, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje
nebo náboje s hromadnou střelou, a tuto zbraň nelze upravit tak, aby z ní mohl být
vystřelen kulový náboj nebo náboj s hromadnou střelou, je podle zákona o zbraních
A
mechanická zbraň.
B
expanzní zbraň.
C
plynová zbraň.
284
Kulová zbraň je podle zákona o zbraních
A
zbraň s hlavní
(hlavněmi) pro střelbu plynovými náboji nebo mechanickými střelami,
případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
B
palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami,
případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
C
plynovková zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu chemickými náboji nebo plynovými střelami,
případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň.
285
Broková zbraň je podle zákona o zbraních
A
palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji, případně speciálními náboji
pro brokovou zbraň.
B
palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu brokovými náboji, případně speciálními náboji
pro brokovou zbraň.
C
palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu nábojkami, případně speciálními nábojkami
pro brokovou zbraň.
286
Kombinovaná zbraň je podle zákona o zbraních
A
palná zbraň s hlavní (hlavněmi) pro střelbu náboji s okrajovým zápalem nebo nábojkami,
případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu
plynovkovými nábojkami, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
B
expanzní zbraň s hlavní
(hlavněmi) pro střelbu nábojkami nebo kulovými střelami,
případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu
brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
C
palná zbraň s hlavní
(hlavněmi) pro střelbu kulovými náboji nebo kulovými střelami,
případně speciálními náboji nebo střelami pro kulovou zbraň a s hlavní (hlavněmi) pro střelbu
brokovými náboji, případně speciálními náboji pro brokovou zbraň.
287
Podle zákona o zbraních je krátká zbraň
A
palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 350 mm, ale jejíž celková délka nepřesahuje 700 mm.
B
palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje
600 mm.
C
palná zbraň, jejíž délka hlavně přesahuje 400 mm a jejíž celková délka dosahuje nejméně
650 mm.
288
Podle zákona o zbraních je dlouhá zbraň
A
palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 250 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje
500 mm.
B
palná zbraň, která není krátkou zbraní.
C
palná zbraň, jejíž délka hlavně nepřesahuje 200 mm nebo jejíž celková délka nepřesahuje
500 mm.
289
Samočinná zbraň je podle zákona o zbraních palná zbraň, u níž se
A
opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje
více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
B
opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje
více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
C
opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce
neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
290
Samonabíjecí zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň, u níž se
A
opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více
výstřelů na jedno stisknutí spouště.
B
opětovné nabití děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více
výstřelů na jedno stisknutí spouště.
C
opětovné nabití děje v důsledku mechanického otočení závěru a u které konstrukce umožňuje
více výstřelů na jedno stisknutí spouště.
291
Opakovací zbraň podle zákona o zbraních je palná zbraň
A
se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku
předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí
spouště.
B
bez zásobníku nebo jiného podávacího ústrojí, u níž se opětovné nabití děje v důsledku
ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
C
se zásobníkem nebo jiným podávacím ústrojím, u níž se opětovné nabití děje v důsledku
ručního ovládání závěru nebo mechanického otočení revolverového válce.
292
Odpalovací zařízení jsou podle zákona o zbraních
A
zařízení určená pro odpalování zábavní pyrotechniky podle zákona o pyrotechnice.
B
zbraně zvláště účinné.
C
zpravidla elektrické zařízení určené pro vzdálené odpálení ženijní nálože.
293
Sportovní zbraň je podle zákona o zbraních
A
střelná zbraň, určená pravidly sportovní střelby pro národní a mezinárodní disciplíny.
B
střelná zbraň, jejímž oprávněným držitelem je člen registrované střelecké asociace.
C
střelná zbraň, která je jako sportovní zbraň vedena v rejstříku uznaných sportovních pomůcek
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
294
Lovecká zbraň je podle zákona o zbraních
A
střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení
zbraní a střeliva.
B
střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle prováděcího předpisu k zákonu o zbraních.
C
střelná zbraň, určená k lovu zvěře odstřelem podle zákona o myslivosti.
295
Paintballová zbraň je podle zákona o zbraních
A
plynová nebo palná zbraň vystřelující barvu nebo jinou značkovací látku.
B
plynová zbraň konstruovaná pro vystřelování neletální střely určená pro výcvikové, sportovní
nebo rekreační účely.
C
zbraň kategorie C-I.
296
Mezi historické zbraně se podle zákona o zbraních zařazují mimo jiné
A
mechanické zbraně a chladné zbraně včetně bajonetů.
B
střelné zbraně, které byly vyrobeny do 31. prosince 1890.
C
střelné zbraně, které byly vyrobeny do 31. prosince 1880, a současně platí, že všechny hlavní
části zbraně byly vyrobeny před nabytím platnosti směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2017/853.
297
Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné
A
střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní
části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.
B
střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1895, nebo platí, že všechny hlavní části
zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1895.
C
střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1900, a současně platí, že všechny hlavní
části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1900.
298
Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné
A
více jak dvouraná palná zbraň, která byla zkontruována do 31. prosince 1890 a její konstrukce
je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních
zámkových systémů.
B
více než dvouranová nebo opakovací zbraň zkonstruovaná na principu perkusních zámkových
systémů.
C
jednoranová nebo dvouranová palná zbraň, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890
a její konstrukce je založena na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových
nebo perkusních zámkových systémů.
299
Historická zbraň je podle zákona o zbraních mimo jiné
A
jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880.
B
jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890.
C
jehlovka, která byla zkonstruována do 31. prosince 1881.
300
Jehlovka se podle zákona o zbraních řadí mezi historické zbraně, pokud
A
je kapacita zásobníku nebo nábojové schránky této jehlovky nejvýše 20 nábojů v případě
krátké palné zbraně nebo nejvýše 10 nábojů v případě dlouhé palné zbraně.
B
jde o jehlovku, která byla zkonstruována do 31. prosince 1880.
C
jde o jehlovku, která byla zkonstruována do 31. prosince 1890.
301
Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné
A
hlaveň; hlavní se rozumí také vložná hlaveň, nikoliv však vložná nábojová komora.
B
hlaveň; hlavní se rozumí také vložná hlaveň a vložná nábojová komora.
C
hlaveň; nikoliv vložná hlaveň a vložná nábojová komora.
302
Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné
A
válec revolverové zbraně.
B
sklopná ramenní opěra a nadlimitní zásobník.
C
kohout krátké zbraně.
303
Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné
A
závěr; závěrem se rozumí také závorník, nosič závorníku a závora.
B
závěr; závěrem se rozumí také závorník a nosič závorníku.
C
závěr; závěrem se nerozumí závorník a nosič závorníku.
304
Hlavními částmi střelné zbraně podle zákona o zbraních jsou mimo jiné
A
pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru;
horní a dolní části děleného pouzdra závěru se za hlavní části zbraně nepovažují.
B
pouzdro zbraně, kterým se rozumí obal, ve kterém je zbraň přepravována.
C
pouzdro zbraně, kterým se rozumí tělo zbraně, rám revolverové zbraně a pouzdro závěru,
včetně horní a dolní části děleného pouzdra závěru.
305
Hlavní částí střelné zbraně podle zákona o zbraních je mimo jiné
A
nadlimitní zásobník.
B
tlumič hluku výstřelu.
C
noktovizor.
306
Znehodnocená zbraň podle zákona o zbraních je
A
střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu či zbrojní licence
postupem stanoveným soudním znalcem v oboru zbraní.
B
střelná zbraň, která byla učiněna trvale nepoužitelnou, přičemž je zajištěno, že všechny její
hlavní části jsou trvale nepoužitelné a není možné je odstranit, nahradit nebo upravit tak,
aby mohla být taková zbraň jakkoli uschopněna ke střelbě. Přitom je vždy nezbytné dodržet
postup stanovený přímo použitelným předpisem Evropské unie, popřípadě prováděcím
právním předpisem.
C
střelná zbraň, která byla znehodnocena držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny
postupem stanoveným směrnicí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
307
Souhrnné označení nábojů, nábojek a střel do střelných zbraní, nejedná-li se o munici,
je podle zákona o zbraních
A
střelivo.
B
střelivina.
C
náboje.
308
Střelivo, které využívá již použitých nábojnic, je podle zákona o zbraních střelivo
A
dobíjené.
B
přebíjené.
C
nabíjené.
309
Jednotná střela je podle zákona o zbraních
A
těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně rozdělí.
B
těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně
nerozdělí.
C
nábojka určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně
rozdělí.
310
Hromadná střela podle zákona o zbraních je
A
nábojka ve skupenství kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle nebo vyvolání jiného
efektu, která se po opuštění hlavně nerozdělí.
B
těleso nebo látka ve skupenství tuhém, kapalném nebo plynném, určená k zasažení cíle
nebo vyvolání jiného efektu, která se po opuštění hlavně rozdělí.
C
těleso, určené k zasažení cíle nebo vyvolání jiného efektu, které se po opuštění hlavně
nerozdělí.
311
Složená plášťová střela obsahující výbušnou slož, která po nárazu exploduje, je podle
zákona o zbraních střela
A
výbušná.
B
průbojná.
C
zápalná.
312
Složená plášťová střela obsahující zápalnou slož, která se po styku se vzduchem
nebo po nárazu vznítí, je podle zákona o zbraních střela
A
výbušná.
B
průbojná.
C
zápalná.
313
Náboj je podle zákona o zbraních celek určený ke vkládání (nabíjení) do
A
mechanické zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky
nebo zápalkové slože a střely.
B
paintballové zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, výmetné
náplně a střely.
C
palné zbraně, signální zbraně nebo zvláštní zbraně, skládá se z nábojnice, zápalky
nebo zápalkové slože, výmetné náplně a střely.
314
Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených
nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamykatelná ocelová schránka
nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují technické požadavky stanovené
A
příslušným útvarem policie.
B
v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví.
C
v nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
315
Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených
nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje zvláštní uzamčené zařízení, které splňuje
technické požadavky stanovené v
A
v nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 5/2019.
B
v nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
C
v obecně závazném nařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví ČSN EN 2017.
316
Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených
nebo uskladněných zbraní a střeliva považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt,
které splňují technické požadavky stanovené
A
ve směrnici Evropské Rady 91/477/EHS.
B
v nařízení vlády č. 210/2017 Sb.
C
v obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ČSN EN 2017.
317
Za technicky způsobilý se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených
nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje komorový trezor, který splňuje technické
požadavky stanovené v
A
v nařízení vlády č. 210/2017 Sb.
B
ve směrnici Evropské Rady 91/477/EHS.
C
v příslušné směrnici vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci
s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
318
Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
přechovávat mimo jiné
A
v jednom prostoru pouze v jedné společné skříni či schránce, která je pro tento účel schválena
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a je neoddělitelně
ukotvena do stěny nebo podlahy.
B
v jednom prostoru pouze ve skříních, které jsou pro tento účel schváleny Českým báňským
úřadem a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle technické
normy ČSN EN 1300.
C
v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených
proti možnému odcizení nebo zneužití.
319
Černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
přechovávat mimo jiné pouze
A
v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C.
B
v prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše do 70%, a to takovým způsobem, aby jejich
teplota nepřesáhla 25 °C.
C
v suchém prostoru, jehož stavební provedení zabraňuje přístupu přímého slunečního záření,
a to takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 30 °C.
320
Při přebíjení nábojů nelze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
A
používat elektrická topná tělesa.
B
používat těkavé látky a zdroje mikrovlnného záření.
C
používat otevřeného ohně a kouřit.
321
Při přebíjení nábojů lze podle nařízení vlády č. 217/2017 Sb. mimo jiné
A
používat pouze nově vyrobenou nábojnici.
B
používat pouze nepoškozenou nábojnici.
C
kromě nepoškozené nábojnice používat i mírně poškozenou nábojnici. V tomto případě
je při přebíjení nutné dbát zvýšené opatrnosti.
322
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. v praktické části zkoušky odborné
způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu k prokázání znalostí bezpečné manipulace
se zbraní a střelivem samostatně předvede
A
prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu; částečné rozebrání a složení
zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě; postup při přípravě
zbraně a střeliva ke střelbě, postup při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup
při ukončení střelby.
B
úvodní prohlídku zbraně doplněnou stručným slovním popisem funkce hlavních částí zbraně;
kompletní rozebrání a složení zbraně v rámci stanoveného časového limitu; postup
při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě; postup při kontrole nastavení mířidel; postup
při ukončení střelby.
C
postup při přebírání zbraně od jiné osoby; kompletní rozebrání a složení zbraně, které je
nutné k celkovému vyčištění zbraně; postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě;
postup při ukončení střelby; základní postup při přebíjení nábojů.
323
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. zbraň nebo zbraně k předvedení
bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadateli o vydání
zbrojního průkazu určí
A
správce střelnice po předchozí dohodě se zkušebním komisařem.
B
příslušník policie kontrolující dodržování povinností zkušebním komisařem v rámci provádění
zkoušky odborné způsobilosti.
C
zkušební komisař.
324
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se k předvedení bezpečné manipulace
se zbraní a střelivem a ke střelbě na pevný cíl žadatelem o vydání zbrojního průkazu použije
A
zbraň početně rozšířeného typu, se kterou nebylo k okamžiku dne zkoušky odborné
způsobilosti provedeno více než 1000 výstřelů.
B
zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel
uvádí v přihlášce.
C
zbraň, jejíž běžné sériové provedení je na tuzemském trhu nabízeno již déle než 5 let.
325
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se ke střelbě na pevný cíl v rámci zkoušky
odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu použije
A
v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B krátká kulová zbraň; v případě
žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C krátká kulová a dlouhá broková zbraň;
v řípadě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň a dlouhá
kulová zbraň.
B
v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo dlouhá
broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová
nebo dlouhá broková zbraň a krátká kulová zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního
průkazu skupiny D a E krátká kulová zbraň.
C
v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová
zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny C dlouhá kulová a dlouhá
broková zbraň; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a E krátká kulová
zbraň.
326
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. je v rámci praktické části zkoušky
odborné způsobilosti žadatel o vydání zbrojního průkazu
A
povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které
jsou stanoveny provozním řádem střelnice.
B
povinen při střelbě použít ochranné pomůcky zraku a sluchu, které určí před konáním zkoušky
odborné způsobilosti příslušný útvar policie nebo které jsou stanoveny zkušebním řádem
střelnice.
C
oprávněn při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které jsou blíže vymezeny zkušebním
řádem střelnice.
327
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. je žadatel o vydání zbrojního průkazu
před zahájením hodnocené střelby na pevný cíl v rámci zkoušky odborné způsobilosti
A
oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové
zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem.
B
povinen ověřit si na výzvu správce střelnice či zkušebního komisaře správnost nastřelení
zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně deseti výstřely a v případě dlouhé
brokové zbraně jedním výstřelem.
C
oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové
zbraně dvěma výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně třemi výstřely.
328
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. se teoretická část zkoušky odborné
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu provádí písemným testem
A
trvajícím nejdéle 30 minut, který je složen z 30 otázek.
B
trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek.
C
trvajícím nejdéle 60 minut, který je složen z 30 otázek.
329
Podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 221/2017 Sb. činí odměna zkušebního komisaře
za provedení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
nebo za provedení opakované praktické části této zkoušky
A
600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu; zkušební komisař není oprávněn
požadovat žádnou další platbu ani v případě, že zapůjčí ke zkoušce své vlastní zbraně.
B
200 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.
C
1000 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu a nejvýše 10 Kč za každý náboj
spotřebovaný při praktické části zkoušky (střelba na pevný cíl).
330
Pravidla bezpečnosti provozu střelnice, především zásady zacházení se zbraní a střelivem
na střelnici, bezpečnostní pravidla střelby a pravidla pohybu osob v prostoru střelnice
A
patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona
o zbraních.
B
nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného
nařízení Ministerstva vnitra.
C
patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného
nařízení vlády.
331
Podle přílohy č. 3 zákona o zbraních postup při vzniku mimořádných událostí na střelnici
A
patří mezi povinné obsahové náležitosti evakuačního řádu střelnice.
B
patří mezi nepovinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.
C
patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice.
332
Vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici provádět střelbu, a pravidla
evidence osob využívajících střelnici
A
patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona
o zbraních.
B
nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona o zbraních.
C
patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného
nařízení vlády.
333
Uvedení oprávnění a povinností správce střelnice, případně též dalších osob, zejména
provozovatele střelnice, zdravotnické služby a pořadatelů
A
nepatří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle zákona
o zbraních.
B
patří mezi podstatné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle příslušného
nařízení vlády.
C
patří mezi povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice podle přílohy č. 3 zákona
o zbraních.
334
Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. zkušební komisař vyhlašuje výsledek teoretické části
zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
A
pro všechny žadatele současně a veřejně pouze tehdy, pokud tak rozhodne přítomný
příslušník policie.
B
neveřejně, kdy s výsledkem postupně seznámí každého žadatele zvlášť.
Pořadí vyhlašovaných výsledků jednotlivých žadatelů volí dle abecedního seznamu žadatelů.
C
pro všechny žadatele současně a veřejně.
335
Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. praktickou část zkoušky odborné způsobilosti vykoná
žadatel o vydání zbrojního průkazu
A
zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být
v odůvodněných případech praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě
rozhodne zkušební komisař.
B
zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být
praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne přítomný příslušník
policie po dohodě se zkušebním komisařem.
C
vždy ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Zkušební komisař
ani příslušný útvar policie nejsou oprávněni rozhodnout o udělení výjimky z tohoto pravidla.
336
Podle nařízení vlády č.
315/2011 Sb. provádí žadatel o vydání zbrojního průkazu
při praktické části zkoušky odborné způsobilosti střelbu
A
pokud možno v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice
a za přítomnosti a podle pokynů přítomného příslušníka policie.
B
v souladu se zásadami stanovenými střeleckým řádem střelnice a za přítomnosti
a podle pokynů zkušebního komisaře nebo správce střelnice.
C
v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti
a podle pokynů zkušebního komisaře.
337
Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. před vykonáním praktické části zkoušky odborné
způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu
A
zkušební komisař seznámí žadatele s průběhem zkoušky a v potřebném rozsahu s provozním
řádem střelnice, zejména se zásadami bezpečné manipulace se zbraní a chováním na střelnici.
Zkušební komisař žadatele dále seznámí s povely, které bude používat při praktické části
zkoušky.
B
zkušební komisař nebo přítomný příslušník policie může na základě žádosti jednotlivé
žadatele blíže seznámit s průběhem zkoušky a se zásadami chování v bezpečnostním sektoru
střelnice. S jednotlivými ustanoveními provozního řádu střelnice žadatele na výzvu
zkušebního komisaře seznámí správce střelnice.
C
zkušební komisař, přítomný příslušník policie nebo správce střelnice seznámí žadatele
s průběhem zkoušky a se všemi ustanoveními provozního řádu střelnice. Zkušební komisař
vždy za přítomnosti příslušníka policie žadatele seznámí s vybranými ukázkami povelů,
které může používat při praktické části zkoušky.
338
Se vzorem dokladu o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu
A
je možné se seznámit v příloze č. 2 nařízení vlády č. 315/2011 Sb.
B
je možné se seznámit pouze v rámci prezenční návštěvy na pracovišti příslušného útvaru
policie, jelikož tento vzor není určen k běžnému veřejnému šíření.
C
je možné se seznámit v příloze zákona o zbraních.
339
Podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. může zkušební komisař v průběhu praktické
části zkoušky, kdy žadatel prokazuje znalosti bezpečné manipulace se zbraní a střelivem,
zadat pouze odstranění závady (nebo několika závad)
A
typu „zádržka“, „selhač“ a „slabá rána“.
B
typu „zádržka“, „selhač“, „slabá rána“ a jejich zároveň se vyskytující kombinace.
C
která v průběhu zkoušky skutečně vznikla, závadu nelze simulovat.
340
Správný postup při závadě typu „selhač“ (nedojde k iniciaci náboje) podle přílohy 1 nařízení
vlády č. 315/2011 Sb. v průběhu praktické části zkoušky, je:
A
Provést neprodleně kontrolu zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb.
Následně provést kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí
předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění.
B
Vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru (pokud výrobce zbraně
nebo střeliva použitých k předvedení činností předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí
zkušební komisař žadatele s touto skutečností); po uplynutí příslušné doby se provede
kontrola zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně je také třeba
zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní
nebo střelivem.
C
Nejprve provést vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelný zásobníkem, a vnější
vizuální kontrolu zbraně a zjištění druhu závady. Po vyjmutí zásobníku ze zbraně vyčkat
minimálně 10 vteřin. Po uplynutí doby již není třeba zbraní mířit do bezpečného směru.
Následně se provede odstranění příčiny závady, tj. vyhození selhaného náboje z nábojové
komory zbraně.
341
Správný postup při závadě typu „slabá rána“ podle přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb.
v průběhu praktické části zkoušky, je:
A
Provést kontrolu zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně
provést kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí
předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění.
(Vyčkání při vzniku tohoto druhu závady před provedením kontroly zbraně není povinné,
ale není také chybou.)
B
Vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru (pokud výrobce zbraně
nebo střeliva použitých k předvedení činností předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí
zkušební komisař žadatele s touto skutečností); po uplynutí příslušné doby se provede
kontrola zbraně podle bodu 2 přílohy 1 nařízení vlády č. 315/2011 Sb. Následně je také třeba
zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní
nebo střelivem. Kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně není třeba provést, neboť u školních
nábojů nemůže dojít k uvíznutí střely ve vývrtu hlavně.
C
Nejprve provést vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelný zásobníkem, a následně
opětovně stisknout spoušť. Potom se provede vyhození selhaného náboje z nábojové komory
zbraně. Kontrolu průchodnosti vývrtu hlavně není třeba provést ani upozornit na nezbytnost
jejího provedení, pokud zkušební komisař nevydá k tomuto postupu výslovný pokyn nebo se
na toto nezeptá.
342
Podle nařízení vlády č. 315/2011 Sb. zjistí-li zkušební komisař, že žadateli o vydání zbrojního
průkazu v řádném vykonání zkoušky brání jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by
mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití
alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků,
A
vyloučí žadatele z účasti na zkoušce a oznámí mu po dohodě se správcem střelnice náhradní
termín a místo konání zkoušky.
B
navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti
na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar
policie.
C
může žadateli navrhnout vykonání zkoušky v náhradním termínu a místě, které žadateli
oznámí po předchozí dohodě s příslušným útvarem policie.
343
V trestním zákoníku je o krajní nouzi stanoveno, že
A
čin jinak trestný, kterým někdo odvrací mimořádně důrazný útok směřovaný vůči většímu
množství občanů, kteří jsou chráněni tímto zákoníkem, není trestným činem, pokud tak
rozhodne soud na návrh Ministerstva spravedlnosti. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno
tento útok odvrátit jinými prostředky.
B
čin jinak trestný, kterým někdo zabraňuje útočníkovi v páchání trestného nebo jiného činu,
který je uveden v trestním zákoníku, není trestným činem. Jde o krajní nouzi, i jestliže bylo
možno pachateli v páchání činu zabránit jiným způsobem.
C
čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním
zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí
za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný
nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je
snášet.
344
Jednat v krajní nouzi je obecně oprávněn
A
kdokoliv, tedy nejen ten, komu nebezpečí hrozí přímo a jehož zájmy jsou ohroženy, ale i ten,
jehož zájmy ohroženy v daném případě nejsou (tzv. pomoc v krajní nouzi).
B
pouze ten, komu hrozí nebezpečí a jehož zájmy jsou ohroženy.
C
pouze příslušník policie, strážník obecní policie nebo příslušník hasičského záchranného
sboru.
345
Při posuzování oprávněnosti krajní nouze je rozhodující
A
zda osoba jednající v krajní nouzi nezpůsobila škodu na majetku nebo nezpůsobila újmu
na zdraví osoby.
B
výsledek psychologického vyšetření osoby jednající v krajní nouzi.
C
to, zda nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak nebo zda způsobený následek není zřejmě
stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
346
Základní podmínkou vzniku stavu krajní nouze je nebezpečí, které hrozí zájmu chráněnému
trestním zákonem. Toto nebezpečí
A
musí hrozit přímo (tedy bezprostředně).
B
musí hrozit nepřímo.
C
musí hrozit nejpozději ve střednědobé budoucnosti.
347
Nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem může být s ohledem na vznik
stavu krajní nouze způsobeno
A
pouze přírodní silou.
B
zejména člověkem, ale i zvířetem, neovladatelným dopravním prostředkem, oprávněným
zásahem orgánu veřejné moci nebo i technickou závadou na zbrani.
C
různými faktory, např. přírodní silou, člověkem nebo různými fyziologickými a biologickými
procesy.
348
V trestním zákoníku je o nutné obraně stanoveno, že
A
čin jinak trestný, kterým někdo v sebeobraně odvrací napadení nebezpečným útočníkem,
a to za použití střelné zbraně, není trestným činem, pokud byla střelná zbraň držena v souladu
se zákonem o zbraních a pokud její držitel před jejím použitím opakovaně vyzval osobu
útočníka, aby upustil od protiprávního jednání. O nutnou obranu jde i tehdy, byla-li obrana
zcela zjevně nepřiměřená útoku.
B
čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný
trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně
nepřiměřená způsobu útoku.
C
čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním
zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, jestliže bylo možno toto nebezpečí
za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný
nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je
snášet.
349
Při posuzování oprávněnosti nutné obrany je rozhodující zda
A
nebylo možné dané nebezpečí odvrátit jinak.
B
obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená ve srovnání se způsobem útoku.
C
způsobený následek není zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.
350
Pokud obránce hodlá proti útočníkovi použít střelnou zbraň ve stavu nutné obrany
A
je povinen vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního
jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Od výzvy s výstrahou může upustit jen v případě,
že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby.
B
není povinen vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila od protiprávního
jednání.
C
je povinen za všech okolností vyzvat osobu, proti které má být zbraň použita, aby upustila
od protiprávního jednání s výstrahou, že bude použito zbraně. Střelnou zbraň obránce nesmí
nikdy použít vůči zjevně těhotné ženě či osobě zjevně vysokého věku.
351
Použití střelné zbraně vůči útočníkovi ve stavu nutné obrany je obecně
A
možné pouze tehdy, pokud nabitou střelnou zbraň používá nebo alespoň má v průběhu útoku
k dispozici rovněž útočník.
B
možné pouze tehdy, pokud dané nebezpečí není možné odvrátit jinak a pokud způsobený
následek nebude zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil obránci.
C
možné i tehdy, pokud útočník v rámci útoku sám nepoužije střelnou zbraň. Obrana musí být
intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka, tzn. že musí být
silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
352
V případě jednání ve stavu nutné obrany z povahy věci vyplývá, že
A
obrana musí být intenzivnější než útok, proto aby odvrátila jistě a bez rizika útok útočníka,
tzn. že musí být silnější než útok, ale nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.
B
obrana nesmí být intenzivnější než útok, může být pouze přiměřená intenzitě útoku.
C
obrana musí být intenzivnější než útok, přičemž otázka stupně její přiměřenosti není
podstatná. V odůvodněných případech tak může být i zcela zjevně nepřiměřená způsobu
útoku.
353
Jednání ve stavu nutné obrany je při splnění dalších podmínek možné tehdy, pokud někdo
odvrací přímo hrozící nebo trvající útok
A
pouze na život a zdraví.
B
pouze na zdraví a majetek.
C
na zájem chráněný trestním zákonem.
354
Jednáním v nutné obraně někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný
trestním zákonem. Ohrožení těchto zájmů může být způsobeno
A
pouze protiprávním jednáním fyzické osoby. Přitom může jít i o jednání, které je samo nutnou
obranou nebo krajní nouzí, v nichž jedná útočník. V takovém případě je pak zásadní vzájemné
porovnání přiměřenosti jednání útočníka a napadeného.
B
pouze opomenutím fyzické osoby.
C
protiprávním jednáním fyzické osoby, může být způsobeno i opomenutím fyzické osoby,
pokud je toto opomenutí taky protiprávní.
355
Při jednání v nutné obraně je možné
A
bránit pouze své zájmy.
B
bránit pouze své zájmy či zájmy rodinných příslušníků.
C
bránit své zájmy i zájmy jiné osoby (pomoc v nutné obraně), a to za stejných zákonných
podmínek.
356
Jednání v nutné obraně musí směřovat
A
přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout újma nejen na majetku, ale též na zdraví
či dokonce na životě a případně i na jiných hodnotách chráněných trestním zákonem.
B
přímo proti útočníkovi, přičemž mu může vzniknout pouze újma na majetku či na zdraví
a tu je mu obránce povinen nahradit.
C
přímo proti útočníkovi či jeho rodinným příslušníkům, kteří se v čase zahájení protiprávního
útoku nalézají v blízkosti místa útoku, i když se samotného útoku neúčastní.
357
Pokud je útočníků více,
A
musí nutná obrana směřovat v první řadě na osobu, která dle subjektivního vnímání obránce
udílí pokyny ostatním útočníkům.
B
musí být kroky podniknuté v rámci nutné obrany rovnoměrně zaměřeny vůči všem
útočníkům.
C
může nutná obrana směřovat proti kterémukoliv z nich.
ČÁST II.
OTÁZKY K PROKÁZÁNÍ ZNALOSTI
NAUKY O ZBRANÍCH A STŘELIVU
358
Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte náboj do brokovnice s jednotnou střelou.
Jedná se o náboj nacházející se
A
vlevo na začátku řady.
B
uprostřed řady.
C
vpravo na konci řady.
359
Je prostřední náboj určen pro nábojovou komoru o minimální délce 65 mm?
A
Ne, náboj je určen pro nábojové komory s minimální délkou 70 mm.
B
Ne, náboj je určen pro nábojové komory s minimální délkou 89 mm.
C
Ano, vyznačená délka se nevztahuje k délce nábojové komory, ale k celkové navážce broků
v náboji; jak je zřejmé z obrázku, červený náboj označený „70 mm“ a černý náboj označený
„65“ jsou ve skutečnosti stejně dlouhé.
360
Brokovou zbraň označenou touto zkušební značkou:
lze použít
A
ke střelbě jednotnou střelou bez ohledu na velikost zahrdlení.
B
ke střelbě ocelovými broky.
C
ke střelbě tzv. magnumovými náboji.
361
Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte výkonné střelivo určené původně pro střelbu
z revolveru. Jedná se o vzorek nacházející se
A
vlevo na začátku řady.
B
vpravo na konci řady.
C
uprostřed řady.
362
Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo typu Flobert. Jedná o vzorek nacházející
se
A
vlevo na začátku řady.
B
vpravo na konci řady.
C
uprostřed řady.
363
Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže
45 AUTO původně určené
pro samonabíjecí pistoli Colt typu M1911. Jedná o vzorek nacházející se
A
vlevo na začátku řady.
B
vpravo na konci řady.
C
uprostřed řady.
364
V případě vyobrazených vzorků se jedná o
A
nábojky.
B
malorážkové náboje se zapuštěnou homogenní střelou.
C
náboje určené pouze pro expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení.
365
V případě vyobrazeného vzorku se jedná o střelivo ráže
A
22 Long Rifle.
B
22 Hornet.
C
222 Rem.
366
Porovnejte vyobrazené vzorky a určete konstrukci nábojů. Jedná se o náboje
A
se zápalem typu Lefaucheux.
B
se středovým zápalem.
C
s okrajovým zápalem.
367
Porovnejte vyobrazené vzorky a vyberte střelivo ráže 223 Rem. vycházející z původně
vojenského náboje 5,56 x 45 mm. Jedná se o vzorek nacházející se
A
nahoře na začátku sloupce.
B
dole na konci sloupce.
C
uprostřed sloupce.
368
Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na nich vyobrazen náboj vycházející
původně z náboje vz. 43 určeného mimo jiné i pro československý 7,62 mm samopal vz. 58.
A
Ano, jde o vzorek na horním obrázku.
B
Ano, jde o vzorek na dolním obrázku.
C
Uvedené střelivo není vyobrazeno ani na jedné z fotografií; v obou případech se jedná
o signální náboje.
369
V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
A
celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele.
B
poloplášťovou střelu s ogivální přední částí.
C
celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.
370
V případě vyobrazeného vzorku se jedná o
A
celoplášťovou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele.
B
homogenní olověnou střelu s přední částí ve tvaru komolého kužele.
C
celoplášťovou střelu s ogivální přední částí.
371
V případě vyobrazeného vzorku střely se jedná o část střeliva, která byla pravděpodobně
vystřelena
A
z expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení.
B
ze samonabíjecí pistole ráže 45 AUTO.
C
z dlouhé palné zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.
372
Porovnejte jednotlivé obrázky a rozhodněte, zda je na některém z nich pojistka zbraně
přesunuta do zajištěné polohy.
A
V zajištěné poloze je pojistka zbraně na horním obrázku.
B
V zajištěné poloze je pojistka zbraně na dolním obrázku.
C
V zajištěné poloze není pojistka zbraně ani na jednom z přiložených obrázků.
373
Na fotografii je palná zbraň částečně rozebraná k čištění. Jedná se o
A
samonabíjecí pistoli s uzamčeným závěrem, která je rozebraná na následující součásti:
závěr, hlaveň, vratnou (předsuvnou) pružinu a tělo (pouzdro zbraně).
B
samonabíjecí pistoli s dynamickým závěrem, která je rozebraná na následující součásti:
závěr, hlaveň, vratnou (předsuvnou) pružinu a nosič závěru.
C
revolver, který je rozebrán na následující součásti: závěr, hlaveň, odpružená osa válce a rám.
374
Zobrazená šipka označuje
A
pružinu záchytu závěru.
B
pružinu vytahovače.
C
vratnou (předsuvnou) pružinu.
375
Zobrazená šipka označuje umístění
A
záchytu (zádržky) zásobníku.
B
pojistky.
C
záchytu závěru.
376
Zobrazená šipka označuje umístění
A
záchytu (zádržky) zásobníku.
B
záchytu závěru.
C
pojistky.
377
Zobrazená šipka označuje umístění
A
vyhazovače.
B
vytahovače.
C
podavače.
378
Umístění lučíku v rámci konstrukce zbraně je označeno
A
písmenem A.
B
písmenem B.
C
písmenem C.
379
Na fotografii je zobrazen pohled na spodní stranu závěru samonabíjecí pistole.
Šipka označuje tzv. automatickou pojistku. Tento pojistný prvek je obvykle ovládán
spoušťovým mechanismem a jeho funkcí je
A
zajistit, aby úderník nemohl iniciovat náboj v nábojové komoře, aniž by byla stisknuta spoušť.
B
zamezit pohybu závěru v okamžiku, kdy je stisknuta spoušť.
C
umožnit činnost spoušťového a bicího mechanismu pouze v případě, že je v nábojové komoře
nabit a uzamčen náboj.
380
Zobrazená šipka označuje
A
tlumič hluku výstřelu.
B
kompenzátor zdvihu.
C
kolimátor.
381
Umístění plynového nástavce (mechanismu k odběru plynů) v rámci konstrukce zbraně
je značeno
A
písmenem A.
B
písmenem B.
C
písmenem C.
382
Zobrazená šipka označuje
A
závoru.
B
pojistník.
C
úderník.
383
Na fotografii je zobrazena střední část částečně rozebrané palné zbraně typu AR-15.
Číslice „1“ a „2“ označují
A
číslice „1“ označuje horní pouzdro závěru (tzv. upper receiver) a číslice „2“ označuje dolní
pouzdro závěru (tzv. lower receiver). Pod horním pouzdrem závěru je položen vyjmutý
závěrový mechanismus.
B
číslice „1“ označuje dolní pouzdro závěru (tzv. upper receiver) a číslice „2“ označuje horní
pouzdro závěru (tzv. lower receiver). Pod dolním pouzdrem závěru je položen vyjmutý
závěrový mechanismus.
C
číslice „1“ označuje horní pouzdro závěru (tzv. upper receiver) a číslice „2“ označuje baskuli.
Pod horním pouzdrem závěru je položen vyjmutý závěrový mechanismus.
384
Závorník u zbraně je součást, která
A
uzavírá nebo uzamyká nábojovou komoru v případě zbraně se složeným závěrovým
mechanismem.
B
slouží k manuálnímu otevření závěru.
C
u některých zbraní (zejména loveckých) slouží jako pojistný mechanismus, který se řadí mezi
automatické pojistky.
385
Nosič závorníku u zbraně je součást, která
A
unáší při nabíjecím cyklu zbraně závorník a zajišťuje tak jeho odemčení a uzamčení.
B
může být připojena ke zbrani se složeným závěrovým mechanismem a umožňuje její
bezpečné nošení s vyjmutým závorníkem.
C
je součástí pouzdra závěru, do které je při výstřelu uzamčen závorník.
386
Zobrazený zásobník je typický pro
A
čsl. 7,62 mm samopal vzor 58 a jeho verze.
B
pistoli vzor CZ 75.
C
pušku Mauser K98.
387
Porovnejte jednotlivé vzorky revolverů. Perkusní revolver
A
je na horním obrázku.
B
je na dolním obrázku.
C
není ani na jednom obrázku.
388
Funkční cyklus revolveru je obvykle založen na
A
manuálním ovládání spoušťového a bicího mechanismu. Revolver je až na výjimky opakovací
zbraní.
B
manuálním ovládání spoušťového a bicího mechanismu. Revolver je až na výjimky
samonabíjecí zbraní.
C
impulzu zpětného rázu při výstřelu, který působí na osu válce. Revolver je až na výjimky
opakovací samonabíjecí zbraní.
389
S baskulí
A
se lze setkat u druhu zbraně na horním obrázku.
B
se lze setkat u druhu zbraně na dolním obrázku.
C
se nelze setkat ani u jednoho z vyobrazených druhů zbraní, jelikož baskule je typická pouze
pro krátké samonabíjecí zbraně.
390
V případě vyobrazené zbraně se jedná o zbraň
A
jednoranovou.
B
samonabíjecí.
C
opakovací.
391
Zobrazená hlavní část zbraně je typická pro
A
dvouranové zbraně zkonstruované na principech kolečkových zámkových systémů.
B
dlouhé opakovací zbraně s drážkovaným vývrtem hlavně.
C
krátké víceranové zbraně s perkusním zámkem.
392
Podle České technické normy se druhy střelných zbraní z hlediska charakteru střelby dělí na
A
jednoranové, opakovací, víceranové, automatické.
B
jednokomorové, vícekomorové a samonabíjecí.
C
jednohlavňové, vícehlavňové a automatické.
393
Funkční cyklus opakovací kulovnice s otočným odsuvným závěrem je obvykle založen na
A
manuálním ovládání odsuvného závěru obvykle prostřednictvím kliky spojené se závěrem,
kdy otočením závěru dochází k jeho uzamčení. V závěru bývá typicky umístěn také
přímoběžný bicí mechanismus.
B
manuálním ovládání odsuvného závěru prostřednictvím spodní páky (tzv. lever action),
kdy pohybem páky směrem dolů dochází k uzamčení zbraně. Bicí mechanismus má typicky
podobu vnějšího bicího kohoutu umístěného na zámkové desce.
C
impulzu tlaku spalných plynů, které jsou odebírány z vývrtu hlavně a působí na nosič otočného
odsuvného závěru buď prostřednictvím pístu nebo přímo. Bicí mechanismus má typicky
podobu vnitřního kladívka nebo přímoběžného úderníku.
394
Funkční cyklus opakovací brokovnice ovládané posuvným předpažbím je obvykle založen
na
A
manuálním ovládání posuvného předpažbí, kterým se ovládá závěrový a nabíjecí
mechanismus zbraně. Při posunu předpažbí směrem vzad dochází standardně také k natažení
bicího mechanismu.
B
manuálním ovládání posuvného předpažbí, kterým se ovládá závěrový a spoušťový
mechanismus zbraně. Při posunu předpažbí směrem vpřed dochází standardně také
k vypuštění napnutého bicího mechanismu.
C
impulzu zpětného rázu při výstřelu. Před prvním výstřelem dochází k nabití zbraně pohybem
posuvného předpažbí; následně je již funkce zbraně zajišťována automatikou zbraně.
395
Druhy střelných zbraní se podle způsobu držení dělí na
A
lovecké a sportovní.
B
dlouhé a krátké.
C
speciální a samonabíjecí.
396
Palná zbraň, u níž se vyhození vystřelené nábojnice, opětovné nabití a napnutí bicího
mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu, a jejíž konstrukce umožňuje střílet
jednotlivé rány, je
A
samonabíjecí zbraň palná.
B
opakovací zbraň palná.
C
samočinná zbraň se spoušťovým mechanismem DAO.
397
Funkce neuzamčeného závěru samonabíjecí pistole se obvykle odvozuje od
A
impulzu zpětného rázu při výstřelu (tzn. tlaku spalných plynů na dno nábojnice v nábojové
komoře).
B
impulzu zpětného rázu při výstřelu
(tzv.
„kopnutí“, které pociťuje střelec při střelbě
a které je vyvoláno expanzí spalných plynů u ústí hlavně).
C
impulzu spalných plynů působících v případě samonabíjecích pistolí s tzv. dynamickým
závěrem na nosič závorníku a odebíraných z vývrtu hlavně.
398
Funkční cyklus samonabíjecí pušky určené pro náboje středního balistického výkonu
(např. 223 Remington nebo 7,62 x 39 mm) je obvykle založen na
A
impulzu tlaku spalných plynů, a to standardně buď prostřednictvím jejich odběru z vývrtu
hlavně (v případě uzamčených závěrových mechanismů) nebo jejich tlaku na dno nábojnice
(v případě bržděných nebo též polouzamčených závěrových mechanismů).
B
impulzu zpětného rázu při výstřelu, který působí na dynamický (neuzamčený) otočný odsuvný
závěr.
C
manuálním ovládání závěrového mechanismu přes páku, kliku nebo obdobný ovládací prvek,
který může být s ohledem na konkrétní konstrukci zbraně spojen buď přímo se závěrem,
s pístem nebo pístnicí. Přímoběžný bicí mechanismus bývá umístěn typicky v dutině
závorníku.
399
Palná zbraň, jejíž konstrukce umožňuje střílet dávkou nebo dávkami i jednotlivými ranami,
je
A
samonabíjecí zbraň.
B
opakovací zbraň.
C
samočinná zbraň.
400
Hlaveň je část zbraně
A
sloužící k uzavírání nebo uzamykání náboje ve zbrani.
B
sloužící k zásobování zbraně náboji.
C
v níž se určitý druh energie přeměňuje v pohybovou energii střely; vodicí část vývrtu hlavně
vede střelu v požadovaném směru.
401
Závěr u zbraně je zařízení, které
A
uzavírá nebo uzamyká nábojovou komoru.
B
slouží k zamíření zbraně.
C
slouží k zásobování zbraně náboji.
402
Bicí mechanismus u palných zbraní je mechanismus
A
sloužící k vedení střely.
B
způsobující úder na zápalku.
C
sloužící k zamíření zbraně.
403
Pojistka je
A
součást zajišťující zbraň proti výstřelu.
B
součást, která přidržuje nábojnici.
C
zařízení, které vyhazuje nábojnici nebo náboj.
404
Je-li dlouhá broková zbraň vybavena automatickou pojistkou, která zajišťuje zbraň
při každém sklopení hlavně nebo hlavňového svazku, před výstřelem
A
není nutno ji odjistit.
B
je nutno ji odjistit pomocí příslušného ovládacího prvku umístěného například na hřbetě krku
pažby.
C
dojde k jejímu automatickému odjištění stisknutím spouště.
405
Mířidla jsou zařízení sloužící
A
k měření ráže zbraně.
B
k zamíření zbraně.
C
k nabíjení zbraně.
406
Vložná hlaveň je
A
hlaveň větší ráže vkládaná do vývrtu hlavně menší ráže.
B
hlaveň menší ráže vkládaná do vývrtu hlavně větší ráže.
C
zařízení nebo součást hlavně, která upravuje účinky výstřelu (například nábojové redukce).
407
Rám zbraně je
A
součást revolveru, která vytahuje a vyhazuje vystřelené nábojnice.
B
část zbraně, která je určena k podávání nábojů.
C
součást revolveru, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně.
408
Spoušťový mechanismus palné zbraně slouží
A
k zamíření zbraně na cíl.
B
k ovládání bicího mechanismu.
C
k vytažení nábojnice z nábojové komory.
409
Palná zbraň - jednuška je
A
jednoranová dvouhlavňová brokovnice.
B
jednohlavňová jednoranová brokovnice.
C
víceranová brokovnice.
410
Palná zbraň - dvojka je
A
dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi vedle sebe.
B
dvouhlavňová brokovnice s hlavněmi nad sebou.
C
lovecká zbraň s brokovou a kulovou hlavní vedle sebe.
411
Palná zbraň - lankasterka je
A
dvojka se skrytými kladívky.
B
dvojka s vnějšími kohouty.
C
jednohlavňová jednoranová brokovnice.
412
Palná zbraň - hamerleska je
A
dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní.
B
dvojka s vnějšími kohouty.
C
dvojka se sklopnými hlavněmi a se skrytými kladívky.
413
Palná zbraň - broková kozlice je
A
dvouhlavňová zbraň s kulovou a brokovou hlavní.
B
zbraň se dvěma hlavněmi vedle sebe; obě hlavně brokové.
C
zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.
414
Palná zbraň - kombinovaná zbraň je
A
lovecká dlouhá zbraň se dvěma a více hlavněmi; hlavně mají různý vývrt.
B
zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; obě hlavně brokové.
C
jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými
náboji.
415
Palná zbraň - kulobroková kozlice je
A
zbraň, která má dvě kulové hlavně vedle sebe.
B
zbraň se dvěma hlavněmi nad sebou; kulovou a brokovou hlavní bez ohledu na jejich
vzájemnou polohu.
C
zbraň, která má dvě brokové hlavně vedle sebe.
416
Palná zbraň - kulovnice je
A
jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu kulovými
náboji.
B
vícehlavňová lovecká zbraň určená pro střelbu brokovými náboji.
C
jednohlavňová lovecká dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem určená pro střelbu signálními
náboji.
417
Palná zbraň - dvoják je
A
dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi vedle sebe.
B
lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou.
C
lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.
418
Palná zbraň - kulová kozlice je
A
lovecká dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi nad sebou.
B
dlouhá zbraň se dvěma kulovými hlavněmi vedle sebe.
C
lovecká dlouhá zbraň se dvěma brokovými hlavněmi nad sebou.
419
Podle České technické normy se za malorážku považuje palná zbraň, kterou je
A
dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj se středovým zápalem.
B
krátká zbraň určená pro střelbu náboji typu Flobert.
C
dlouhá zbraň s drážkovaným vývrtem pro kulový náboj ráže .22 (5,6 mm) s okrajovým
zápalem.
420
Palná zbraň - flobertka je
A
krátká nebo dlouhá jednohlavňová nebo vícehlavňová zbraň určená pro náboje typu Flobert.
B
krátká nebo dlouhá zbraň s hladkým vývrtem pro kulový náboj s jiným než středovým
nebo okrajovým zápalem.
C
dlouhá kulová zbraň pro střelbu kulovými náboji se středovým zápalem.
421
Palná zbraň - pistole je
A
krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami, které se mezi
jednotlivými výstřely natáčejí do osy hlavně.
B
dlouhá zbraň s pevnou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací
nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
C
krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací
nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
422
Palná zbraň - revolver je
A
krátká zbraň s pevnou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami,
které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
B
krátká zbraň s pevnou nebo pohyblivou hlavní s nábojovou komorou; jednoranová, opakovací
nebo samonabíjecí (popřípadě vícehlavňová).
C
dlouhá zbraň s pohyblivou hlavní a otáčivým válcem s nábojovými komorami,
které se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně.
423
Ráže palné zbraně pro kulový náboj je
A
vyjádřena některými nebo všemi údaji: smluvní velikostí průměru vodicí části vývrtu hlavně,
technickým popisem nábojové komory, technickým popisem použitelného náboje,
doplňkovými označeními.
B
vyjádřena všemi údaji: zvykovou velikostí poloměru vodicí linie vývrtu hlavně, technickým
popisem nábojové komory, smluvním popisem použitého náboje.
C
přesně vyjádřena údaji: smluvní velikostí objemu vodicí části hlavně, smluvním popisem
komory.
424
Zahrdlení je úprava
A
úsťové části brokové hlavně ovlivňující velikost a charakter krytí.
B
nábojové komory brokové zbraně.
C
přechodového kužele brokové zbraně.
425
Ráže palné zbraně pro brokový náboj je
A
vyjádřena přesnou velikostí průměru vývrtu hlavně a smluvním číslem udávajícím počet koulí
libovolného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou lehce vývrtem
hlavně.
B
přesná velikost průměru vodicí části vývrtu hlavně, což je smluvní číslo udávající počet koulí
stejného průměru odlitých z jedné anglické libry olova, které projdou vývrtem hlavně.
C
smluvní označení, ke kterému přísluší technický popis náboje a vývrtu hlavně dané ráže
nábojové komory.
426
Střelivo se podle zápalu dělí na
A
střelivo s dynamickým nebo mechanickým zápalem.
B
střelivo s elektrickým nebo plynovým zápalem.
C
střelivo s elektrickým nebo mechanickým zápalem.
427
Střelivo s mechanickým zápalem se dělí na střelivo
A
s okrajovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.
B
s okrajovým nebo středovým zápalem.
C
s okrajovým zápalem, středovým zápalem nebo se zápalem Lefaucheux.
428
Školní náboj je náboj
A
určený ke světelné a akustické imitaci ostré střelby.
B
bez výmetné náplně a zápalky, který rozměrově odpovídá skutečnému náboji: slouží
pro výuku a výcvik v nabíjení a spouštění zbraně a pro kontrolu funkce zásobníku, závěru
a spušťadla.
C
s výmetnou náplní, který rozměrově neodpovídá skutečnému náboji.
429
Náboj typu Flobert je náboj
A
se středovým zápalem pro brokové zbraně.
B
se středovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou v rážích 4 mm, 7 mm a 10 mm.
C
s okrajovým zápalem; má střelu jednotnou nebo hromadnou, obvykle v rážích 4 mm, 6 mm
nebo 9 mm.
430
U perkusního zámku se iniciace výmetné náplně vyvozuje
A
úderem kladívka (kohoutu) na perkusní zápalku.
B
úhozem kladívka (kohoutu) na ocílku.
C
úderem křemene upevněného v čelistech zámku na ocílku.
431
Záměrná je
A
kladný náměr, který definuje odklon náměrné od úrovně ústí vzhůru.
B
přímka spojující mířidla zamířené zbraně a nejvyšší bod dráhy střely na úrovni ústí.
C
přímka spojující mířidla zamířené zbraně a záměrný bod na cíli.
432
Maximální dostřel je
A
největší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje.
B
největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit střelbou zvolený cíl.
C
nejmenší dosažitelný dostřel při střelbě z určité zbraně.
433
Maximální dostřel při výstřelu z pistole ráže 9 mm Luger nebo jiné srovnatelné ráže,
při použití standardního střeliva, může činit
A
přibližně 100 až 150 m, přičemž střela je schopná způsobit člověku vážné či smrtelné poranění
po celé dráze svého letu.
B
i více než 1,5 km, přičemž střela je schopná způsobit člověku vážné či smrtelné poranění
po více než polovinu dráhy svého letu.
C
při optimálním náměru přibližně až 3 km, přičemž ale účinný dostřel představuje pouze
přibližně 50 m.
434
Maximální dostřel při výstřelu z dlouhé kulové zbraně ráže
308 Winchester
nebo srovnatelné ráže, při použití standardního střeliva, může činit přibližně
A
až 800 m, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.
B
až 4 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.
C
až 10 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.
434
Maximální dostřel při výstřelu z dlouhé kulové zbraně ráže 22 Long Rifle, při použití
standardního střeliva, může činit
A
až stonásobek délky hlavně měřené v metrech. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví
přibližně do vzdálenosti 150 m.
B
více než 1,5 km. Střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po více než polovinu dráhy svého
letu.
C
až 4 km, přičemž střela může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé své dráze letu.
436
Maximální dostřel při výstřelu hromadné střely (broky o velikosti 2,4 mm až 3,5 mm)
z dlouhé brokové zbraně ráže 12 nebo 16 činí přibližně
A
i více než 1,5 km, přičemž větší shluk broků může způsobit vážnou újmu na zdraví po celé
dráze letu.
B
stovky metrů. Hodnotu maximálního dostřelu v metrech lze přibližně určit jako stonásobek
průměru broku v milimetrech (tzn. např. přibližně 250 m v případě broků velikosti 2,4 mm).
C
desítky metrů. Maximální dostřel se shoduje s tzv. mysliveckou vzdáleností střelby.
437
Účinný dostřel je
A
největší vzdálenost od zbraně, na níž lze efektivně vyřadit mířenou střelbou zvolený cíl.
B
největší dosažený dostřel při střelbě z určité zbraně s určitým druhem náboje.
C
maximální vzdálenost od zbraně, kam dopadne střela.
438
Krytí brokovnice je
A
poměr počtu zásahů vytvořených broky brokového shluku určitého náboje ve čtverci
o stanovené úhlopříčce.
B
poměr počtu zásahů broků v kruhovém zkušebním terči v určené vzdálenosti od ústí zbraně
k celkovému počtu broků v náboji, vyjádřený v procentech.
C
prodloužená osa hlavně zamířené zbraně bezprostředně před výstřelem.
439
Ranivý účinek je
A
ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění.
B
ničivý účinek střel na pevné cíle, jehož výsledkem je zničení cíle.
C
rozdíl mezi dopadovou a zbytkovou energií střely.
440
Průbojný účinek je
A
účinek střely, který způsobí zapálení předmětu.
B
ničivý účinek střel na živé cíle, jehož výsledkem je vznik střelných poranění.
C
ničivý účinek střely spočívající v pronikání střely cílem.
441
Střelnice je komplex zařízení a prostorů určených
A
pro střelbu.
B
výhradně pro výuku a výcvik ve střelbě.
C
jen pro nastřelování a zkoušení zbraní.
442
Střelecké stanoviště je
A
přibližně určené místo, popřípadě ohrazené, kde řídící střeleb vydává střelcům náboje.
B
přesně určené místo, popřípadě ohrazené, z něhož se střílí.
C
přesně určené místo, popřípadě ohrazené, na kterém se střelcům udělují instrukce.
443
Palebná čára je čára, která omezuje střelecká stanoviště směrem
A
k terčové čáře.
B
k místu, kde jsou vydávány náboje.
C
k místu, kde řídící střeleb provádí instruktáž.
444
Cílový prostor je prostor, kde
A
se zdržuje střelec po zasažení cíle.
B
je prováděno vyhodnocení střelby na cíl.
C
je umístěn terč a terčová zařízení.
445
Bezpečný prostor je prostor střelnice, který
A
není při střelbě ohrožen při dodržení bezpečnostních pravidel platných pro danou střelnici.
B
je za zády řídícího střeleb.
C
slouží k ukládání vystřelených nábojnic.
446
Ohrožený prostor je prostor střelnice, kde
A
lze předpokládat přímý dopad střel (primární ohrožený prostor) nebo střel a jejich částí
po odrazu (sekundární ohrožený prostor) při dodržení bezpečnostních pravidel platných
pro danou střelnici.
B
jsou uloženy zbraně, střelivo a další munice.
C
se provádí výuka a výcvik ve střelbě.
447
Terčové zařízení je zařízení sloužící
A
k umístění a případnému pohybu terčů.
B
k automatickému lepení terčů po provedené střelbě.
C
k uskladnění používaných terčů na střelnici.
448
Nástřelná série je
A
série sloužící k ověření zkušební značky zbraně.
B
série sloužící k ověření nastřelení a funkce zbraně zpravidla před soutěží.
C
série sloužící k ověření průměrné hodnoty bodu zásahu.
449
Vydutí hlavně je
A
rozšíření ústí brokové hlavně.
B
místní zvětšení průměru hlavně způsobené při výstřelu.
C
prasknutí hlavně po výstřelu.
450
V případě značného znečištění hlavně nebo je-li v hlavni jiná cizí překážka (např. způsobená
nechtěným nabráním hlíny do vývrtu hlavně), hrozí při výstřelu
A
vydutí nebo roztržení hlavně a případně další destrukce zbraně s možností vážného zranění
střelce nebo v okolí se nacházejících osob.
B
že samonabíjecí zbraň začne tzv. kulometit, neboli vystřelí dávku ran v důsledku selhání
správné činnosti bicího mechanismu. Přitom hrozí ztráta kontroly nad zbraní a zasažení
nezúčastněných osob střelbou.
C
snížení tlaku spalných plynů v hlavni, neboť střela musí při průchodu vývrtem hlavně
překonávat zvýšený odpor. V důsledku toho může obvykle dojít k výraznému zhoršení
přesnosti a střela může mít nižší (suboptimální) účinek střely v cíli.
451
Dva různými směry současně vržené asfaltové terče se nazývají
A
dvojterč.
B
nástřelný terč.
C
zadní terč.
452
Terč definovaných rozměrů, hmotnosti a barvy, používaný pro brokové disciplíny, vrhaný
vrhacím zařízením se nazývá
A
nástřelný terč (pohyblivý terč).
B
dvojterč (klouzavý terč).
C
asfaltový terč (letící terč).
453
Zápalka je
A
prachová tableta určená jako zápalná látka v palných střelných zbraních.
B
součást náboje obsahující zápalkovou slož, která se nárazem nebo jiným způsobem vznítí
a zažehne výmetnou náplň.
C
nábojnice obsahující zažehovací nebo zápalnou látku určenou pro palné střelné zbraně.
454
Ke střelbě ze zbraně v dobrém technickém stavu lze bezpečně použít
A
střelivo ráže a případně též konkrétního výrobního provedení, pro které je zbraň určena
a které je vyznačeno na zbrani.
B
střelivo, které lze do zbraně vložit a uzamknout, aniž by musela být použita větší síla.
C
náboje označené typem dané zbraně. To platí vždy v případě civilních zbraní,
zatímco u vojenských zbraní může být stanoven odlišný postup.
455
Kulové střelivo s výrazně zdeformovanou střelou nebo střelou pokrytou např. rzí
A
by nemělo být použito ke střelbě, protože může způsobit poškození, případně i havárii zbraně.
B
může být použito ke střelbě pouze na schválených střelnicích.
C
může být použito ke střelbě pouze ve zbraních určených pro použití střeliva se zvýšeným
ranivým účinkem.
456
Střelivo může být použito ke střelbě
A
ze zbraně, která je pro takové střelivo určena, a pouze v případě, že je jak střelivo, tak i zbraň
v dobrém technickém stavu.
B
pouze v případě, že bylo vyrobeno před méně než 10 lety, po uplynutí této doby je střelivo
považováno za expirované, a jeho použití je vysoce rizikové.
C
ve zbrani příslušné nebo obdobné ráže. Pokud zbraň není určena přímo pro toto střelivo,
ale lze jej do této zbraně nabít, lze jej v takové zbrani vždy bezpečně použít,
pokud je výkonově slabší než střelivo, pro které je daná zbraň určena.
457
Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
A
S každou zbraní je na místě zacházet, jakoby byla nabitá; zejména není přípustné „jen tak“
mířit na jiného člověka, a to i se zbraní, o níž jsme přesvědčeni, že nabitá není.
B
S každou zbraní je na místě zacházet, jakoby byla nabitá; to neplatí, pokud zacházíme se
zbraní, která byla jako nenabitá bezpečně uložena v trezoru odpovídajícím požadavkům
nařízení vlády č. 217/2017 Sb.
C
Se zbraní není dovoleno mířit na jiného člověka, zvířata nebo věci vyšší hodnoty, pokud
je zbraň nabitá a pokud k tomu takový člověk nebo vlastník zvířete anebo věci nedal souhlas.
458
Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
A
Střílet ze zbraně je možné pouze v případě, že víme, na co střílíme, uvědomujeme si, kam dále
může střela letět v případě průstřelu cíle nebo jiné překážky, a zohledníme riziko odrazu
střely.
B
Pouze na schválené střelnici nebo v honitbě lze střílet bez obav ze zasažení jiné osoby
nebo způsobení škody na majetku.
C
Střílet ze zbraně lze do cílového prostoru, o kterém jsme si jisti, že se v něm nevyskytnou
osoby, a to zejména s ohledem na denní dobu. To neplatí na schválené střelnici,
na níž je výskyt osob v zásadě vyloučen.
459
Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
A
Se zbraní lze střílet pouze tehdy, pokud je v dobrém technickém stavu; při každém
pravidelném čištění zbraně a pokud možno před každou střelbou je proto na místě alespoň
zběžná prohlídka zbraně, nevykazuje-li defekty (vydutí hlavně, cizí předměty v hlavni, prasklé
součásti), které by bezpečné použití zbraně ke střelbě vylučovaly.
B
Technickou způsobilost zbraně ke střelbě zajišťuje ověření zbraně příslušnou zkušební
značkou. Je-li zbraň adekvátně ověřena, je možné ji ke střelbě bezpečně použít vždy.
C
Se zbraní lze střílet pouze tehdy, pokud její technický stav odpovídá použitému střelivu
a úrovni výcviku střelce; čím je technická kompetentnost střelce důkladnější, tedy zejména
v případě dlouhodobější zkušenosti se zacházením se zbraní, tím menší důraz lze klást
na technickou způsobilost zbraně nebo použitého střeliva.
460
Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
A
Než zbraň odložíme nebo uložíme, vždy je nutné se přesvědčit, že není nabitá a případně
provést její vybití.
B
Zbraň lze odložit nabitou pouze v případě, že tak učiníme v místnosti, ve které je alespoň ještě
jeden jiný držitel zbrojního průkazu.
C
Při každém odložení zbraně je nutné provést její úplné vybití, a to včetně vyjmutí nábojů
ze všech zásobníků a provedení částečného rozebrání zbraně tak, aby nebylo možné zbraň
rychle znovu nabít.
461
Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
A
Při střelbě je potřeba použít ochranu sluchu a zraku, pokud je to možné.
B
Při střelbě lze použít ochranu sluchu, zejména pokud střílíme častěji; ochranu zraku je nutné
použít pouze tehdy, pokud hrozí odrazy střel.
C
Při střelbě je nezbytné použití střeleckých rukavic, pokud je střelba prováděna ve ztížených
klimatických podmínkách.
462
Za jednu ze zásad bezpečného zacházení se zbraní a střelivem lze považovat následující tezi:
A
Nošení zbraně je komplexní problematika; zejména je třeba zohledňovat platná právní
pravidla, nosit krátkou zbraň v odpovídajícím pouzdře a volit oděv tak, aby umožňoval
bezpečné nošení zbraně; dlouhou zbraň je na místě nosit vždy buď zajištěnou, a není-li
vybavena spolehlivou manuální pojistkou nebo obdobným mechanismem, tak ji nosit
bez náboje v nábojové komoře.
B
Nošení zbraně je komplexní problematika; vždy je třeba věnovat nošení zbraně důsledný
trénink, a to zejména s ohledem na rychlost tasení zbraně. Zbraň musí být nošena ve stavu
umožňujícím okamžité použití.
C
Nošení zbraně je přípustné pouze na místech, kde je nižší koncentrace osob, především tedy
mimo intravilán obcí a měst.
ČÁST III.
OTÁZKY K PROKÁZÁNÍ ZNALOSTI
ZDRAVOTNICKÉHO MINIMA
463
Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo
A
překryjeme čistým obvazem.
B
poléváme chladnou vodou, dokud chlazení přináší úlevu, pak zakryjeme co nejčistší tkaninou.
C
ošetříme mastí na spáleniny.
464
Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo
A
se snažíme chemicky neutralizovat.
B
otřeme čistým kouskem látky dosucha.
C
poléváme co největším množstvím vody.
465
Při kolapsu (mdlobě) postiženého
A
uložíme do polohy na záda, zvedneme dolní končetiny, zajistíme přívod čerstvého vzduchu,
dáváme studené obklady na čelo.
B
posadíme se zakloněnou hlavou, dáváme studené obklady na prsa.
C
položíme, nejlépe do polohy na břiše.
466
Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat
A
pouze po větším úrazu.
B
pouze při větší ztrátě tělesných tekutin.
C
u všech závažných úrazových, ale i neúrazových stavů.
467
V rámci protišokových opatření při úrazu provádíme
A
stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím,
znehybnění zlomenin.
B
obyčejně znehybnění končetin a uložení do polohy vleže.
C
podávání tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem
nemanipulujeme, abychom mu neublížili.
468
Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo
A
pod ránou, to je dále od srdce.
B
nad ránou, to je blíže k srdci.
C
nad i pod ránou.
469
Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme
A
tlakový obvaz.
B
normální obvaz.
C
obvaz na ránu a nad ní škrtidlo.
470
Je-li dýchání z plic do plic neúčinné
A
snažíme se prudkým fouknutím odstranit event. překážku.
B
provedeme předklon hlavy.
C
zdokonalíme záklon hlavy.
471
Při bezvědomí
A
zjistíme stav dýchání - dýchá-li postižený pravidelně, orientačně ho vyšetříme a trvale
sledujeme do příjezdu záchranné služby.
B
postiženého uložíme na měkkou podložku, orientační vyšetření neprovádíme.
C
ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme.
472
Při dýchání z plic do plic
A
provádíme vždy dva vdechy po sobě; hloubka vdechu by měla být taková, aby se hrudník
postiženého viditelně zvedal.
B
provádíme vždy dva vdechy v intervalu asi 5 sekund; objem vdechnutého vzduchu by měl být
asi 1 litr (u dospělého).
C
provádíme vždy 1 vdech maximálním možným objemem.
473
Zevní masáž srdce při resuscitaci provádíme
A
v poloze na zádech postiženého rytmickým masírováním hrudníku oběma rukama
přeloženýma přes sebe frekvencí asi 60krát za minutu.
B
stlačováním hrudníku uprostřed hrudní kosti dlaňovou hranou jedné ruky, druhá ruka je shora
přiložena na hřbet ruky spodní, frekvencí 100 - 120krát za minutu.
C
přiložením dlaně na hrudní kost postiženého v její dolní části a stlačujeme frekvencí 80krát za
minutu.
474
Při poranění páteře transport poraněného
A
není možný.
B
je možný jen na tvrdé rovné podložce.
C
je možný na jakékoliv podložce.
475
Při žilním krvácení většího rozsahu
A
přiložíme přímo na ránu tlakový obvaz.
B
přiložíme normální obvaz a pod ránu škrtidlo.
C
postačí normální obvaz.
476
Při tepenném krvácení na krku, v oblasti klíční kosti nebo v podpažní jamce zastavujeme
krvácení
A
tlakovým obvazem.
B
pomocí škrtidla.
C
tlakem prstu přímo v ráně.
477
Cizí těleso
A
z rány zásadně nevyjímáme.
B
z rány můžeme vyjmout, jen pokud to jde zcela volně; ránu poté ošetříme běžným způsobem.
C
z rány pokaždé neprodleně vyjímáme, i když to nejde volně.
478
Stabilizovaná poloha je
A
vleže na zádech se zakloněnou hlavou.
B
na břiše.
C
na boku, s pokrčenou spodní dolní končetinou, horní paže je podložena pod obličejem
a spodní paže je v mírném zapažení za tělem.
479
Při prudkém zevním krvácení je nejdůležitější
A
okamžité stavění krvácení přímým tlakem prstů v ráně, pak si rozmyslíme další postup.
B
nejprve si dobře promyslet postup a připravit si pomůcky.
C
dát poraněnému ve velkém množství pít a uložit ho do stabilizované polohy.
480
Krvácení z nosu ošetříme
A
stlačením nosních dírek prsty a předklonem hlavy, případně přikládáním studených obkladů
na zátylek.
B
záklonem hlavy.
C
uložením postiženého do vodorovné polohy.
481
Otevřenou zlomeninu končetiny
A
znehybníme dlahami, před tím je však třeba zlomeninu napravit narovnáním v ose.
B
ošetříme poraněnému přiložením obvazu a elastického obinadla na ránu.
C
ošetříme přiložením obvazu na ránu a končetinu znehybníme v poloze, v jaké se nachází.
482
Při zavřeném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí
A
uložíme poraněného do polohy na zádech nebo na bok, cítí-li se tak lépe.
B
uložíme jej do polohy vsedě, dáváme pít podle žízně.
C
uložíme jej do polohy na břiše.
483
Zlomeninu horní končetiny ošetříme přiložením
A
elastického obinadla a provedeme protišoková opatření.
B
elastického obinadla v místě bolesti.
C
dlahy a provedeme závěs, nejlépe šátkem.
484
Zlomeninu dolní končetiny ošetříme přiložením
A
dlahy přes oblečenou končetinu, se znehybněním sousedních kloubů.
B
elastického obinadla v místě bolesti.
C
elastického obinadla od prstů až k tříslu.
485
První pomoc je povinen poskytnout
A
každý, pokud již dosáhl věku 18 let.
B
každý, kdo tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného.
C
ten, kdo prošel jakýmkoli zdravotnickým školením.
486
Při střelném poranění
A
musíme ránu pro zvýšenou možnost infekce důkladně vyčistit a vydezinfikovat.
B
musíme dbát na možnost komplikací, proto vždy ránu důkladně vymyjeme a dezinfikujeme
pouze okolí.
C
je při prvním ošetření riziko infekce málo podstatné; snažíme se pouze zastavit krvácení
a u končetin provést znehybnění.
487
Při střelném poranění hrudníku, kdy je poraněný při vědomí, přiložíme na ránu
A
poloprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy v polosedě, sledujeme jeho stav.
B
neprodyšný obvaz, poraněného uložíme na záda.
C
neprodyšný obvaz, poraněného uložíme do polohy na bok poraněnou stranou nahoru.
488
Při střelném poranění břicha, kdy je poraněný při vědomí,
A
obvážeme ránu, poraněného položíme nejlépe na břicho, aby byla rána stlačena.
B
na ránu přiložíme obvaz, případně vyhřezlé kličky střevní se nesnažíme nikdy vrátit zpět,
poraněného uložíme v poloze na zádech s podloženými koleny, nesmí nic jíst ani pít.
C
ránu obvážeme, poraněného uložíme v polosedě, dáváme mu pít podle žízně, ale nesmí nic
jíst.
489
Při střelném poranění končetiny poraněnému
A
přiložíme tlakový obvaz, při větším tepenném krvácení zaškrtíme tepnu nad ránou.
B
ránu omyjeme, vyjmeme kulku a obvážeme.
C
ránu zaškrtíme nad ránou i pod ránou.
490
Při poskytování první pomoci je nutné nejdříve
A
zastavit velké tepenné krvácení a uvolnit dýchací cesty.
B
přivolat odbornou pomoc.
C
zahájit umělé dýchání.
491
Zlomeninu znehybňujeme přiložením dlahy tak, aby
A
znehybňovala kloub nad a pod zlomeninou.
B
sahala od zlomeniny ke kloubu.
C
znehybňovala celou končetinu.
492
Tlakový bod je místo, ve kterém lze stisknout tepnu
A
na kterémkoli místě v jejím průběhu.
B
nad ránou.
C
proti kosti.
493
Podezření na poranění míchy vyvolává
A
bezvědomí, pacient reaguje jen na bolestivé podněty.
B
ztráta hybnosti a citlivosti končetin.
C
škubavé křeče dolních končetin.
494
Žilní krvácení poznáme podle toho, že krev je
A
světlá a vystřikuje souhlasně s tepem.
B
tmavá a teče z rány bez pulzace.
C
světlá a vytéká z rány bez tlaku.
495
Po zahájení resuscitace je nejdůležitější
A
resuscitovat v přesně daném poměru 30:2.
B
resuscitaci nepřerušovat do příjezdu ZZS, obnovení dýchání či vědomí nebo
vlastního
vyčerpání.
C
pravidelně kontrolovat puls a dech poraněného.
496
Autotransfúzní poloha se provádí
A
uložením pacienta do polohy na zádech se zvednutými dolními končetinami.
B
uložením pacienta do polohy na břiše.
C
uložením pacienta do polosedu s podloženou hlavou.
497
Záchranná služba má telefonní číslo
A
150.
B
155.
C
158.
498
Při kolapsu (mdlobě) je zajištění odborné pomoci nutné
A
vždy.
B
nedojde-li k rychlé úpravě stavu.
C
nikdy.
499
Mezi protišoková opatření nepatří
A
zabránění podchlazení.
B
tišení bolesti.
C
podání energeticky bohaté stravy.
500
Při poranění oka úlomkem kovu při střelbě
A
opatrně vyjmeme pinzetou úlomek z oka.
B
oko nedráždíme, úlomek nevyndáváme, obě oči překryjeme sterilním obvazem a postiženého
dopravíme co nejrychleji k lékaři.
C
provedeme výplach oka a pokusíme se ostrým předmětem tento úlomek vyjmout.

© 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

TOP