nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

315/2011 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2011

o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Změna: 220/2017 Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 148/2010 Sb.:

§ 1

Zjištění totožnosti a stavu žadatele

(1) Před zahájením zkoušky odborné způsobilosti (dále jen „zkouška“) ověří zkušební komisař spolehlivým způsobem totožnost žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E (dále jen „žadatel“), zejména kontrolou evidované přihlášky ke zkoušce1) a předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Neprokáže-li žadatel svou totožnost spolehlivým způsobem, a to ani za případné součinnosti policie, nebude k vykonání zkoušky připuštěn.

(2) Zkušební komisař ověří, zda žadateli nebrání v řádném vykonání zkoušky jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků. Zjistí-li zkušební komisař okolnosti podle věty první, navrhne žadateli vykonání zkoušky v náhradním termínu, popřípadě žadatele z účasti na zkoušce vyloučí. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie; oznámení musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.

Teoretická část zkoušky

§ 2

(1) Před zahájením teoretické části zkoušky seznámí zkušební komisař žadatele s jejím průběhem a se způsobem označování správných odpovědí a případných oprav.

(2) Zkušební komisař poučí žadatele o zákazu používat v průběhu zkoušky nedovolené pomůcky, například mobilní telefon nebo jiný elektronický přístroj, opouštět místo konání zkoušky nebo rušit její řádný průběh; žadatel, který uvedená pravidla poruší, je z dalšího průběhu zkoušky vyloučen a hodnocen stupněm „neprospěl“.

(3) Zkušební komisař vyzve žadatele k namátkovému výběru jednoho testového souboru tak, aby žadateli předem nebylo známo jeho číslo. Číslo testového souboru žadatel následně zapíše do příslušné kolonky na tiskopise přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu (dále jen "tiskopis").

(4) Žadatel odpovídá na testové otázky samostatně. Odpovědi žadatel zapisuje do vyhodnocovací tabulky v tiskopise, nikoli do zadání testového souboru; pro zápis použije psací prostředky umožňující nesmazatelný záznam.

(5) Zkušební komisař sleduje průběh teoretické části zkoušky. Nedodržuje-li žadatel některou ze svých povinností nebo porušuje-li pravidla stanovená v odstavci 2, je z dalšího průběhu zkoušky vyloučen a hodnocen stupněm „neprospěl“.

§ 3

(1) Žadatel po označení odpovědí tiskopis spolu s testovým souborem odevzdá zkušebnímu komisaři. Po odevzdání tiskopisů všemi žadateli, nejpozději však po uplynutí 40 minut od okamžiku, kdy zkušební komisař vydal pokyn k zahájení vyplňování odpovědí, zkušební komisař teoretickou část zkoušky ukončí. Poté, co žadatel odevzdal tiskopis, a to i před ukončením teoretické části zkoušky zkušebním komisařem, nemůže následně činit v tiskopisu žádné úpravy.

(2) Zkušební komisař může vyplněné tiskopisy odevzdané jednotlivými žadateli vyhodnocovat průběžně, nebo až po jejich odevzdání všemi přítomnými žadateli. Zkušební komisař určí, kdy se žadatel dostaví k seznámení se s výsledkem teoretické části zkoušky.

(3) Bezprostředně po vyhodnocení odpovědí zkušební komisař označí na tiskopise psacími prostředky umožňujícími nesmazatelný záznam barevně odlišnými od psacích prostředků žadatele chybné odpovědi žadatele, označí správné řešení, uvede dosažený počet bodů a následně vyznačí způsobem neumožňujícím následnou změnu hodnocení teoretické části zkoušky tak, že nehodící se údaj škrtne.

(4) Výsledek teoretické části zkoušky vyhlašuje zkušební komisař pro všechny žadatele současně a veřejně. Zkušební komisař seznámí žadatele s dalším průběhem zkoušky.

(5) Zkušební komisař po vyhlášení výsledku teoretické části zkoušky umožní na žádost žadateli nahlédnout do tiskopisu a odpovídajícího testového souboru za účelem porovnání chybných odpovědí žadatele a správného řešení.

(6) Zkoušku žadatele, který byl u teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, zkušební komisař ukončí. Zkušební komisař v tiskopise uvede své jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo průkazu zkušebního komisaře, místo a datum konání zkoušky a opatří jej svým podpisem a otiskem razítka. Neúspěšný žadatel seznámení se s výsledkem zkoušky potvrdí svým podpisem na tiskopise a může opustit místo konání zkoušky. Odmítne-li neúspěšný žadatel potvrdit svým podpisem seznámení se s výsledkem zkoušky, vyznačí zkušební komisař tuto skutečnost spolu s důvodem odepření podpisu do tiskopisu.

Praktická část zkoušky

§ 4

(1) Praktickou část zkoušky vykoná žadatel zpravidla ve stejný den jako teoretickou část zkoušky na určené střelnici. Výjimečně může být v odůvodněných případech praktická část zkoušky vykonána v jiný den, o čemž na místě rozhodne zkušební komisař. Důvod pro odklad vykonání praktické části zkoušky zaznamená zkušební komisař na tiskopise, záznam doplní uvedením svého jména, popřípadě jmen, příjmení, čísla průkazu zkušebního komisaře, data a místa vykonání teoretické části zkoušky a opatří jej svým podpisem a otiskem razítka. Náhradní termín a místo konání zkoušky sdělí žadateli příslušný útvar policie.

(2) Před zahájením praktické části zkoušky ověří zkušební komisař, zda byl žadatel hodnocen stupněm „prospěl“ v teoretické části zkoušky, a ověří, je-li to potřebné, spolehlivým způsobem totožnost žadatele, zejména kontrolou evidované přihlášky ke zkoušce a předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Neprokáže-li žadatel svou totožnost spolehlivým způsobem, a to ani za případné součinnosti policie, nebude k vykonání praktické části zkoušky připuštěn.

(3) Zkušební komisař ověří, zda žadateli nebrání v řádném vykonání praktické části zkoušky jeho zdravotní stav nebo jiné okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit jeho schopnost vykonat zkoušku a bezpečnost jejího provedení, zejména předchozí požití alkoholických nápojů, jiných návykových látek nebo léků. Zjistí-li zkušební komisař okolnosti podle věty první, nebude žadatel k vykonání praktické části zkoušky připuštěn. Náhradní termín a místo konání zkoušky oznámí žadateli příslušný útvar policie; oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.

(4) Před vykonáním praktické části zkoušky seznámí zkušební komisař žadatele s průběhem zkoušky a v potřebném rozsahu s provozním řádem střelnice, zejména se zásadami bezpečné manipulace se zbraní a chováním na střelnici. Zkušební komisař dále žadatele seznámí s povely, které bude používat při praktické části zkoušky.

(5) Zkušební komisař určí žadateli bezpečný směr a svěří mu zbraň za účelem předvedení bezpečné manipulace se zbraní a vykonání dalších činností stanovených jiným právním předpisem3).

(6) Při praktické části zkoušky zkušební komisař jedná tak, aby postupy, které má žadatel se zbraní nebo střelivem předvést, byly žadateli sděleny srozumitelně, jejich zadání nebylo matoucí a neporušovalo pravidla bezpečné manipulace se zbraní a střelivem a provozní řád střelnice. Přehled základních postupů v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem3) stanoví příloha č. 1 k tomuto nařízení. Základní postupy uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, které nejsou povinnou součástí zkoušky, nebo postupy neuvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení mohou být žadateli zkušebním komisařem zadány, jejich nevykonání, nesprávný popis nebo nesprávné provedení však není důvodem pro hodnocení žadatele stupněm "neprospěl".

§ 5

(1) Zkušební komisař seznámí žadatele, kteří řádně předvedli, že ovládají bezpečnou manipulaci se zbraní v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem3), a pokračují v praktické části zkoušky4), s organizací střelby včetně způsobu oznámení závady na zbrani.

(2) Zkušební komisař svěří žadateli k provedení střelby podle podmínek střelnice zbraň odpovídající skupině zbrojního průkazu uvedené v přihlášce ke zkoušce.

(3) Střelbu provádí žadatel v souladu se zásadami stanovenými provozním řádem střelnice a za přítomnosti a podle pokynů zkušebního komisaře.

(4) V případě vzniku technické závady na zbrani nebo střelivu žadatel střelbu přeruší a zajistí v součinnosti se zkušebním komisařem její odstranění. Po odstranění závady zkušební komisař nařídí znovuprovedení střelby. Doba, po kterou je závada odstraňována, se do časového limitu nezapočítává. Nepodaří-li se technickou závadu odstranit, zajistí zkušební komisař jinou zbraň; v takovém případě se postupuje obdobně podle odstavců 2 a 3.

(5) V případě přerušení střelby z důvodu překážky na straně žadatele odstraní žadatel pod dohledem zkušebního komisaře vzniklou překážku a dokončí střelbu, pokud to okolnosti dovolí. Doba, po kterou je překážka odstraňována, se do časového limitu nezapočítává.

(6) Bezprostředně po ukončení praktické části zkoušky zkušební komisař vyznačí do tiskopisu způsobem neumožňujícím následnou změnu, zda byla provedena bezpečná manipulace se zbraní a střelivem, zda při ní byl žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, a počet zásahů z jednotlivých druhů použitých zbraní. Hodnocení střelby a zásahů se provede podle jiného právního předpisu5). V případě pochybností o zásahu terče v rámci hodnocené střelby se terč s označenými zásahy žadatele přiloží k tiskopisu. Následně zkušební komisař vyznačí v tiskopisu celkové hodnocení zkoušky tak, že nehodící se údaj škrtne.

(7) Zkušební komisař určí, kdy se žadatel dostaví k seznámení se s celkovým vyhodnocením zkoušky.

(8) Zkušební komisař v tiskopise uvede své jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo průkazu zkušebního komisaře, místo a datum konání zkoušky a opatří jej svým podpisem a otiskem razítka.

§ 6

Celkové vyhodnocení zkoušky

(1) Celkové vyhodnocení zkoušky vyhlašuje zkušební komisař veřejně.

(2) Žadatel na tiskopise svým podpisem potvrdí, že se seznámil s celkovým vyhodnocením zkoušky; pokud to žadatel odmítne, zkušební komisař tuto skutečnost vyznačí spolu s důvodem odepření podpisu do tiskopisu.

(3) Žadateli, který byl v teoretické i praktické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“, předá zkušební komisař řádně vyplněný doklad o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu, jehož vzor stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Zkušební komisař odevzdá tiskopisy všech žadatelů do 5 pracovních dnů ode dne konání zkoušky příslušnému útvaru policie.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.

Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.

Příloha 1

Přehled základních postupů k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem

1. Základní pravidla pro manipulaci se zbraní a střelbu

1.1 Bezpečný směr

1. Bezpečný směr se určí tak, aby v běžném rozsahu umožňoval bezpečnou manipulaci se zbraní v souladu s vyhláškou č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních. Bezpečný směr je možno určit zejména tak, že směřuje k dopadišti střel vymezenému provozním řádem střelnice.

2. Zbraň, u které nebyla provedena kontrola podle bodu 2 této přílohy, musí směřovat do bezpečného směru.

3. Při zkoušce se nepřipouští simulace situací, při kterých by zbraň, u níž nebyla kontrola podle bodu 2 této přílohy provedena nebo se kterou se simuluje nabitý stav zbraně nebo střelba, nesměřovala do bezpečného směru.

4. Veškeré osoby přítomné při zkoušce musejí respektovat vymezený bezpečný směr a nesmí do něj v průběhu zkoušky vstupovat nebo jinak zasahovat.

1.2 Rána jistoty

1. Rána jistoty se provádí vždy tak, aby zbraň směřovala do bezpečného směru.

2. Rána jistoty, při níž se provádí zamíření zbraně do bezpečného směru s využitím mířidel zbraně, se provádí, pokud tak určí zkušební komisař, a to způsobem, který zkušební komisař určí.

1.3 Nabití zbraně

1. Nabití zbraně se provede uvedením zbraně do stavu, ve kterém je ke střelbě zapotřebí pouze stisknutí spouště.

2. Není-li vydán pokyn ke střelbě, musí být prst ruky mimo lučík zbraně. Zbraň neustále směřuje do bezpečného směru.

1.4 Prst mimo spoušť a lučík

Prst ruky na spoušti nebo v prostoru lučíku se považuje za porušení zásad bezpečné manipulace, s výjimkou případů, kdy je stisknutí spouště nezbytné k záměrnému provedení výstřelu nebo je v případě nenabité zkontrolované zbraně nezbytné pro manipulaci, například provedení rány jistoty, nebo pokud takovou manipulaci se zbraní stanovuje její výrobce, například před nebo při rozebrání zbraně.

1.5 Přerušení střelby

Přerušení střelby se provede s ohledem na konkrétní charakter situace, která k přerušení střelby vedla, například při vstupu osoby do prostoru ohroženého střelbou nebo v případě jiné události neumožňující pokračovat bezpečně ve střelbě. Při přerušení střelby lze zejména provést kontrolu zbraně nebo zajistit zbraň vnější manuální pojistkou, pokud to konstrukce zbraně umožňuje. Přitom je nezbytné směřovat zbraň do prostoru, kde by náhodný výstřel nezpůsobil škody.

1.6 Ukončení střelby

1. Při ukončení střelby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 této přílohy.

2. Je-li přítomen vedoucí střelby, zejména zkušební komisař, předloží se mu zbraň tak, aby mohl provést vizuální kontrolu nábojové komory, popřípadě nábojových komor nebo zásobníkové šachty zbraně. Předložení zbraně se provede se zbraní směřující do bezpečného směru. Je-li zbraň vybavena odnímatelným zásobníkem, předloží se samostatně také zásobník ke kontrole jeho vyústění.

2. Kontrola zbraně

2.1 Obecná pravidla

1. Účelem kontroly zbraně je její vybití a uvedení do stavu bezpečného pro odložení zbraně nebo další manipulaci, například rozebrání zbraně. Zbraň, která není uvedena do bezpečného stavu, musí v průběhu zkoušky vždy směřovat do bezpečného směru.

2. V případě kontroly zbraně, jejíž konstrukce neumožňuje postup uvedený v bodě 2.2, je třeba postupovat podle návodu jejího výrobce. O postupu, který výrobce udává, poučí zkušební komisař žadatele a seznámí jej s umístěním a funkcí příslušných ovládacích prvků zbraně.

3. Využití dodatečných bezpečnostních prvků konkrétního typu zbraně pro její uvedení do bezpečného stavu není povinnou součástí zkoušky.

4. Kontrola technického stavu vnitřního mechanismu zbraně, ověření funkčnosti zbraně pro střelbu nebo průchodnosti vývrtu hlavně není povinnou součástí zkoušky.

5. Není-li v této příloze stanoveno jinak, provádí se kontrola zbraně vždy při první manipulaci se zbraní. V případě, že zkušební komisař vyžaduje provádět opakovanou kontrolu zbraně také v jiných případech, upozorní žadatele na nutnost jejího provedení před každou takovou opakovanou kontrolou.

6. Je-li zbraň vybavena odnímatelným zásobníkem, který je při kontrole zbraně a jejím uvedení do bezpečného stavu ze zbraně vyjmut, není vybití nábojů z vyňatého zásobníku povinnou součástí zkoušky.

2.2 Postup při kontrole jednotlivých typů zbraní

a) Samonabíjecí pistole

1. Provede se vyjmutí zásobníku, po stažení závěru do zadní polohy se přes výhozné okénko provede vizuální kontrola nábojové komory a zásobníkové šachty.

2. Po provedení vizuální kontroly lze závěr ponechat v zadní poloze nebo jej spustit do přední polohy. V přední poloze závěru lze buď provést ránu jistoty, vypustit bicí mechanismus za pomoci k tomu konstruovaného ovládacího prvku nebo manuálně bezpečným bržděným spuštěním vnějšího bicího kohoutu nebo zajistit bicí mechanismus manuální pojistkou.

b) Revolver

1. Provede se vyklopení nábojového válce a vizuální kontrola jeho nábojových komor.

2. Odložení zkontrolované zbraně se provede s vyklopeným válcem.

c) Zbraň se sklopnou hlavní nebo hlavňovým svazkem

1. Provede se sklopení hlavně nebo hlavňového svazku a vizuální kontrola nábojových komor.

2. Odložení zkontrolované zbraně se provede buď se sklopenými hlavněmi nebo se při uzamčení nenabité zkontrolované zbraně provede vypuštění bicího mechanismu prostřednictvím rány jistoty nebo manuálně, připouští-li bicí mechanismus předložené zbraně takový způsob vypuštění.

d) Opakovací zbraň s odsuvným závěrem

1. Jde-li o zbraň s odnímatelným zásobníkem, provede se vyjmutí zásobníku, otevření závěru a následně vizuální kontrola nábojové komory a zásobníkové šachty. Jde-li o zbraň s pevnou nábojovou schránkou, provede se otevření závěru a následně vizuální kontrola nábojové komory a podavače nábojové schránky.

2. Odložení zbraně se provede se závěrem v otevřené poloze. Při uzamčení nenabité zkontrolované zbraně se provede vypuštění bicího mechanismu prostřednictvím rány jistoty.

3. Závady na zbrani nebo střelivu

3.1 Obecná pravidla

1. Popis možných technických příčin vzniku závady a možných způsobů likvidace selhaného náboje, jakož i kontrola stavu vnitřního mechanismu zbraně není povinnou součástí zkoušky.

2. Simulace jiných než výše uvedených běžných závad nebo předvedení alternativních, například taktických, postupů při odstranění závady není povinnou součástí zkoušky.

3.2 Postup při jednotlivých závadách

a) Selhač

1. Nedojde-li k iniciaci náboje, je třeba vyčkat minimálně 10 vteřin se zbraní směřující do bezpečného směru. Pokud výrobce zbraně nebo střeliva použitých k předvedení činností podle vyhlášky č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, nebo ke střelbě předepisuje vyčkat delší dobu, seznámí zkušební komisař žadatele s touto skutečností.

2. Po uplynutí příslušné doby se provede kontrola zbraně podle bodu 2 této přílohy. Následně je také třeba zkontrolovat otisk zápalníku na zápalce pro zjištění, zda je závada zapříčiněna zbraní nebo střelivem.

b) Slabá rána

Provede se kontrola zbraně podle bodu 2 této přílohy. Následně se provede kontrola průchodnosti vývrtu hlavně, které bude u zbraní většiny konstrukcí předcházet rozebrání zbraně. V případě, že střela je uvízlá v hlavni, provede se její odstranění. Provedení rány jistoty po kontrole zbraně, u které došlo ke slabé ráně, není porušení zásad bezpečné manipulace se zbraní, a to zejména pokud je takový způsob uvolnění spoušťového a bicího mechanismu nezbytný pro její rozebrání.

c) Zádržka

1. Závadu je třeba řešit s ohledem na její konkrétní charakter. Zpravidla se nejprve provede vyjmutí zásobníku, je-li zbraň vybavena odnímatelným zásobníkem, a vnější vizuální kontrola zbraně a zjištění druhu závady.

2. Následně se provede odstranění příčiny zádržky.

3. V případě, že nelze vysunout zásobník, například z důvodu náboje vzpříčeného ve vývodkách zásobníku, je třeba pokud možno zachytit závěr v zadní poloze a odstranit příčinu zádržky přes výhozné okénko.

4. Částečné rozebrání a složení zbraně

4.1 Obecná pravidla

1. Bezprostředně před částečným rozebráním zbraně se provede kontrola zbraně. Po složení zbraně se provede kontrola správného a úplného složení a kontrola funkce zbraně, a to zejména přezkoušením funkčního cyklu zbraně a ránou jistoty.

2. Zkušební komisař vždy dotazem zjistí, zda je žadatel seznámen s konstrukčním řešením a postupem rozebrání a složení předložené zbraně a případně jej ústně poučí o tomto postupu a seznámí žadatele s umístěním a ovládáním rozborných prvků zbraně. Zkušební komisař však žadateli postup rozebrání a složení předložené zbraně sám prakticky nepředvádí.

3. V případě zbraně, jejíž konstrukce neumožňuje výše uvedený postup, je třeba postupovat podle návodu jejího výrobce. O postupu, který výrobce udává, poučí zkušební komisař žadatele a seznámí jej s umístěním a ovládáním příslušných rozborných prvků zbraně.

4.2 Částečné rozebrání u jednotlivých typů zbraní

a) Samonabíjecí pistole

1. Pokud je zbraň vybavena vyjímatelným zásobníkem, začíná rozebrání vyjmutím zásobníku. Následně se provede sejmutí závěru z těla zbraně a vyjmutí vratné pružiny. Není-li hlaveň pevně spojena s rámem, provede se vyjmutí hlavně.

2. Demontáž spoušťového a bicího mechanismu nebo rozebrání závěru nebo zásobníku, s výjimkou jejich vyjmutí ze zbraně, není povinnou součástí zkoušky.

b) Revolver

1. Revolver se považuje za způsobilý pro běžné vyčištění při vyklopeném válci.

2. Demontáž konzoly nábojového válce a spoušťového a bicího mechanismu není povinnou součástí zkoušky.

c) Zbraň se sklopnou hlavní nebo hlavňovým svazkem

Provede se demontáž předpažbí, pokud je demontáž nezbytná pro částečné rozebrání zbraně, a sejmutí hlavně nebo hlavňového svazku z lůžka zbraně.

d) Opakovací zbraň s odsuvným závěrem

1. Pokud je zbraň vybavena vyjímatelným zásobníkem, začíná rozborka vyjmutím zásobníku. Následně se provede vyjmutí závěru z pouzdra závěru.

2. Rozebrání závěru nebo zásobníku, s výjimkou jejich vyjmutí ze zbraně nebo otevření pevné nábojové schránky, není povinnou součástí zkoušky.

Příloha 2

Vzor dokladu o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu

1) Příloha č. 19 vyhlášky č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 372/2009 Sb.

3) Vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

4) § 4 odst. 2 vyhlášky č. 384/2002 Sb.

5) § 5 odst. 5 vyhlášky č. 384/2002 Sb.


© 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

TOP