Nařízení vlády o technických požadavcích prozabezpečení přechovávaných zbraní nebostřeliva a o podmínkách skladování,přechovávání a zacházení s černým loveckýmp

 

Sb.Obsah


§ 1 - Předmět úpravy
§ 2, § 3, § 4 - Technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní
§ 5, § 6, § 7 - Podmínky skladování, přechovávání a zacházení s látkami a předměty
§ 8 - Účinnost
PŘÍLOHA 2 
Největší dovolená množství černého prachu, bezdýmného prachu a zápalek


338/2002 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. června 2002
o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami


Změna: 347/2003 Sb.
Změna: 503/2005 Sb.


Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):


§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva (dále jen "zbraně") a podmínky skladování,přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami (dále jen "látky a předměty"). Technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní


§ 2
Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují

a) uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy1) ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,

b) zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,

c) uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1,

d) uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen "zvláštní objekt"), které splňují požadavky podle § 3,

e) komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1,

f) výloha a skla výloh, které splňují podmínky podle § 4, nebo

g) sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.


§ 3
Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1 nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle České technické normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.

 

§ 4
Výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze nahradit

a) pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, nebo

b) posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v písmenu a) se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle Českétechnické normy ČSN EN 1143-1.

Podmínky skladování, přechovávání a zacházení s látkami a předměty

§ 5
(1) Látky a předměty lze skladovat v prostorách, které jsou k tomuto účelu schváleny.

(2) Látky a předměty určené k prodeji lze v bytových domech a stavbách pro obchod přechovávat pouze v prostorách a v množství, které nepřevyšuje váhu či počet, uvedených v příloze k tomuto nařízení.


§ 6
Látky a předměty lze přechovávat

a) v jednom prostoru pouze v samostatných skříních nebo schránkách upravených proti možnému odcizení nebo zneužití,

b) pouze tak, aby případným výbuchem nebo požárem neohrozily životy, zdraví a majetek,

c) v původních obalech výrobce nebo takových obalech, které splňují požadavky na bezpečnost obdobně jako původní obaly,

d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 st. C,

e) odděleně od hořlavých a lehce zápalných předmětů a

f) mimo obytné místnosti.


§ 7
(1) Zacházení s látkami a s předměty při přebíjení nábojů lze provádět pouze v uzavřených prostorách.

(2) Při přebíjení nábojů
a) nelze používat otevřeného ohně a kouřit,
b) lze používat pouze přístroje a zařízení v technickém stavu zaručujícím bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a bezpečnost provozu a
c) lze používat pouze nepoškozenou nábojnici.


§ 8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.


1) Prodejním prostorem se rozumí prostor v provozovně podnikatele určený pro zákazníky.
2) Přilehlým prostorem se rozumí prostor v provozovně podnikatele určený k přechovávání černého
prachu, bezdýmného prachu a zápalek.
1) § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.


© 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

TOP