ke zkousce

 

Postup praktické části dle vyhlášky pro zkušební komisaře:

V případě střelby z pistole ČZ mod. 75/85 bude žadateli dávat například
tyto povely:


I. Řídící střelby: Stanovený počet (3 nástřelné, nebo 5) nábojů …
NABÍJET!
Žadatel koná:
- zkontroluje, zda není zbraň nabitá a zda je zásobník prázdný,
- vloží do zásobníku stanovený počet nábojů,
- zásobník zasune do zbraně, závěr stáhne vzad a jeho vypuštěním nabije
první náboj do nábojové komory, hlaveň přitom směřuje do terče,
ukazováček mimo spoušť,
- nabitou zbraň drží v ruce, s hlavní směrem k terči, ukazováček mimo
spoušť a hlásí: Ke střelbě připraven.


II. Řídící střelby: Na terč (3 nástřelné, 5 ran) v čase …. PÁLIT!
Žadatel koná:
- zaujme střelecký postoj, zamíří do terče,
- střílí jednotlivé rány,
- po posledním výstřelu, kdy závěr zůstane v zadní poloze, zruší střelecký
postoj, zbraň drží s hlavní směřující do terče a hlásí: Střelba ukončena.


III. Řídící střelby: Palbu zastavit, … K prohlídce zbraň!
Žadatel koná:
- vyjme prázdný zásobník z pistole, přiloží jej ke zbrani s otevřeným
závěrem tak, aby řídící střelby mohl vizuálně zkontrolovat prázdnou
nábojovou komoru a prázdný zásobník,
- zbraň drží stále hlavní směrem k terči.


IV. Řídící střelby: Vidím, v pořádku, … Uveďte zbraň do bezpečného
stavu!
Žadatel koná:
- odloží prázdný zásobník na manipulační stolek,
- uvolní závěr, který se vrátí do přední polohy,
- provede ránu jistoty se zamířením do terče.
V. Řídící střelby: Zbraně odložit, … K terčům!
Žadatel koná:
- odloží zbraň na manipulační stolek,
- spolu s řídícím střelby jde ke svému terči a zkontroluje počet a polohu
zásahů (při ostré střelbě proběhne vyhodnocení zásahů).


Při střelbě z jiných zbraní a za specifických podmínek střelnice se
postupuje obdobně, s přihlédnutím k technickým specifikám zbraně
a k podmínkám střelnice.

 

ZÁVADY A SELHÁNÍ ZBRANÍ

 

NEDORAŽENÝ ZÁSOBNÍK

- po zmáčknutí spouště pistole nevystřelila, je nezasunutý náboj do nábojové komory ( nesprávný způsob nabití ) - dorazit zásobník a provést nové nabití zbraně

 

NEDOVŘENÝ ZÁVĚR

- po zmáčknutí spouště pistole nevystřelila nebo nelze spustit ránu

- dorazit závěr do přední polohy

 

NEVYHOZENÁ NÁBOJNICE

- nábojnici nelze vytáhnout stažením závěru do zadní polohy

- se současným držením vytahovače palcem stáhnout závěr do zadní polohy

 

VZPŘÍČENÝ NÁBOJ NEBO NÁBOJNICE

- nábojnice nebo náboj jsou vytahovány, současně se zasouvá nový náboj, závěr je pootevřený, nelze vyjmout zásobník

- zajistit závěr v zadní poloze, vyjmout zásobník, pak vyjmout nábojnici nebo nevystřelený náboj

 

NEVYHOZENÁ ( SKŘÍPNUTÁ ) NÁBOJNICE

- nábojnici vylomit malíkovou hranou

- další způsob : vyklonit pistoli a lehce stáhnout závěr do zadní polohy ( ne až dokonce ) a vyhodit nábojnici z pistole

 

SELHANÁ

- opakovat výstřel - natáhnout ručně kohout palcem slabé ruky nebo přes dvojčinnou spoušť

- vytáhnout náboj stažením závěru do zadní polohy a znovu nabít novým nábojem

 

DÁVKA

- méně obvyklá závada, jde o poškozený přerušovač

- pistole se musí dát opravit

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO OSTRÉ STŘELBY:

- rozkaz policejního prezidenta č.28 ze dne 9.května 1997

 

● Se zbraní je nutno manipulovat vždy jako s nabitou.

● Prst se klade na spoušť až při zamiřování na cíl. Pokud zbraň směřuje mimo cíl, nebo je s ní manipulováno, prst je natažen podél těla zbraně.

● Je zakázáno nabíjet zbraň, nebo zasouvat do zbraně zásobník bez povelu řídícího střeleb nebo cvičení, či před jeho povelem.

● Je zakázáno mířit se zbraní na osoby nebo mimo vymezený prostor střelby.

● Je zakázáno manipulovat se zbraní nebo ji vytahovat z pouzdra mimo prostory určené řídícím střeleb nebo cvičení.

● Na místě určeném k čištění zbraní je zakázáno manipulovat s jakýmkoliv střelivem.

● Je zakázáno střílet z poškozených zbraní nebo závadným střelivem.

● Je zakázáno zahájit či vést střelbu v zakázaném směru střelby či po vydání povelu k zastavení střelby.

● Je zakázáno odkládat nebo předávat zbraně jiným osobám bez povelu řídícího střelem nebo cvičení.

● Je zakázáno požívat alkoholické nápoje či omamné látky před nebo během střelby.

● Je zakázáno pohybovat se mimo určený prostor.

 

ZÁSADY BEZPEČNÉ MANIPULACE SE ZBRANÍ A  STŘELIVEM

 

- před každou manipulací se zbraní, s výjimkou bezprostředního použití zbraně, je držitel povinen ověřit, zda zbraň je či není nabitá, a to následujícím způsobem :

 

U PISTOLE

- s prstem mimo spoušť nasměrovat ústí hlavně do bezpečného prostoru

- ze zbraně vyjmout zásobník a odložit jej mimo zbraň ???

- závěr zbraně dát do zadní polohy

- pokud je náboj v nábojové komoře, vyjmout jej a odložit jej mimo zbraň

- pohledem se přesvědčit, zda je nábojová komora prázdná

- provést do bezpečného prostoru „ránu jistoty“

- je-li při manipulaci se zbraní přítomno více osob, ukázat nábojovou komoru a vyjmutý zásobník ze zbraně alespoň jednomu z přítomných, který se pohledem přesvědčí, že je prázdná

 

 

U REVOLVERU

- s prstem mimo spoušť nasměrovat ústí hlavně do bezpečného prostoru

- vyklopit nábojový válec

- pohledem se přesvědčit o tom, zda jsou komory bubnu prázdné

- vyjmout náboje, pokud se v nábojovém válci nacházejí a odložit je mimo zbraň

- neprovádět „ránu jistoty“

- je-li při manipulaci se zbraní přítomno více osob, ukázat nábojový válec alespoň jednomu z přítomných, který se pohledem přesvědčí, že je prázdný

 

 

STŘELECKÝ POSTOJ, ZÁSADY SPRÁVNÉHO

                 MÍŘENÍ A SPOUŠTĚNÍ

 

- STŘELECKÝ POSTOJ

     - základ střelecké techniky

     - Weaverův postoj - slabá noha vpředu, tělo je k terči asi v úhlu 45°

                                    - slabá ruka tahá zbraň vzad, silná ruka ji tlačí od těla

                                    - loket slabé ruky je co nejvíce tisknut od těla

                                    - výhodný – potlačuje zpětný ráz, ruce chrání důležité části těla

                                    - ale dost složitý na správné zapamatování, provedení

                                    - málo univerzální

     - Čelní, neboli „A“ postoj - trup je kolmo k terči a ruce tvoří trojúhelník („A“)

                                                - nohy sledují polohu těla a jsou kolmo k terči

                                                - nevýhodou je nedostatečná pohotovost

     - Isoscelles - kombinace obou předchozích

                        - trup je kolmo k terči, ruce tvoří písmeno „A“

                        - nohy šikmo k terči, slabá vpředu, silná vzadu

 

     - tělo by mělo být uvolněné, těžiště musí směřovat vpřed tak, aby zachytávalo zpětný ráz a vyrovnávalo jej vahou těla

     - hlava vzpřímená, kolena mírně pokrčená - účinek zpětného rázu by se měl ztratit v horní polovině těla

     - paty v kontaktu se zemí

     - postoj se může měnit podle individuálních požadavků střelce, měl by být však co nejpřirozenější a nejpohodlnější

 

- SPOUŠTĚNÍ

     - završení celého procesu zbraně před výstřelem

     - správné spouštění má být jedním ze základů

     - má dvě fáze : 1. namáčknutí spouště - vyvinutí určitého tlaku na spoušť tak, aby ještě

                                                                     nedošlo ke spuštění

                                                                   - držet ji na tomto tzv. mrtvém bodu

                              2. vlastní spouštění - provádí se z mrtvého bodu

 

     - jde o plynulý pohyb

     - největší chyby : - dělají se nejčastěji ve fázi, kdy prst narazí na silný odpor a překonává

                                     tlak spoušťových ozubů

                                  - ve snaze o rychlý výstřel trhneme spouští, aby se tento tlak překonal →

                                     stržení zbraně

     - správné spouštění je také dáno správným držením zbraně a umístěním prstu na spoušti

     - neustálý kontakt prstu se spouští


© 2024 Střelecká škola Fišer - Všechna práva vyhrazena

TOP